Izlaist līdz saturam

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 30.jūlijs

by

Tādēļ kristietībā viss ir iekārtots, lai ik dienas mēs saņemam pilnīgu grēku piedošanu caur Vārdu un zīmēm [t. i., sakramentiem], lai mierinātu un iedrošinātu mūsu sirdsapziņu, kamēr mēs šeit dzīvojam. Lai gan mums ir grēki, Svētais Gars paveic to, ka tie mums nespēj kaitēt. Jo mēs esam kristietībā, kur ir pilnīga grēku piedošana divkāršā nozīmē: Dievs piedod mums, un mēs piedodam cits citam, viens otru panesam un izpalīdzam.

(Skat. LK II, 55.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 29.jūlijs

by

Mēs ticam, ka mums kristietībā ir grēku piedošana, kas notiek caur svētajiem sakramentiem un Absolūciju, kā arī caur dažādiem mierinājuma vārdiem visā Evaņģēlijā.

(Skat. LK II, 54.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 28.jūlijs

by

Svētais Gars paliek pie svētās draudzes jeb kristietības līdz pat pastarajai dienai. Ar draudzes palīdzību Viņš mūs ved un lieto draudzi, lai sludinātu Vārdu un ar Vārdu darbotos. Tā Viņš paveic un vairo svētdarīšanu, lai draudze ik dienas pieaugtu un kļūtu stipra ticībā un tās augļos, kurus Viņš rada.

(Skat. LK II, 53.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 27.jūlijs

by

Es ticu, ka virs zemes ir svēts pulciņš un draudze, kurā ir vienīgi svētie, zem vienas galvas – Kristus, Svētā Gara aicināti, vienā ticībā, prātā un saprašanā; ar dažādām dāvanām, tomēr vienprātīgi mīlestībā, bez dumpja un šķelšanās. Arī es esmu šīs draudzes daļa un loceklis, kas līdzdalīgs visās tāsmantās.28 Ar Svēto Garu es esmu tajā ievests un iekļāvies, dzirdējis un joprojām klausos Dieva vārdu – ar ko jāsāk, lai ienāktu draudzē.

(Skat. LK II, 51-52.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 26.jūlijs

by

Kur nesludina par Kristu, tur nav Svētā Gara, kas rada, aicina un sapulcina kristīgo baznīcu, ārpus kuras neviens nevar nokļūt pie Kunga Kristus.

(Skat. LK II, 45.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 25.jūlijs

by

Viņam pasaulē ir īpaša draudze, kas ir māte, kura katru kristieti rada un uztur ar Dieva vārdu, kuru Svētais Gars atklāj un māca, apgaismo un iededz sirdīs, lai tās Dieva vārdu saprot, uzņem, pie tā turas un paliek.

(Skat. LK II, 42.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 24.jūlijs

by

Mācies šo artikulu ļoti skaidri saprast. Ja kāds jautā: ko tu saproti ar vārdiem “Es ticu uz Svēto Garu?”, atbildi: “Es ticu, ka Svētais Gars mani dara svētu, kā liecina Viņa vārds.” Bet kā Viņš to dara jeb kādā veidā un kādiem līdzekļiem? Atbilde: ar kristīgo baznīcu, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu.

(Skat. LK II, 40-41.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 23.jūlijs

by

Ne tu, ne es nekad nevarētu kaut ko zināt par Kristu vai ticēt Viņam un iegūt Viņu par Kungu, ja Svētais Gars mums to nedāvātu ar Evaņģēlija sludināšanu un neieliktu dziļi sirdī. Darbs ir noticis un paveikts, jo Kristus mums ir nopelnījis un ieguvis šo dārgumu ar Savām ciešanām, nāvi un  augšāmcelšanos. Bet, ja Viņa darbs paliktu apslēpts, tā ka neviens par to nezinātu, tad šis darbs būtu bijis veltīgs un gājis zudumā.

(Skat. LK II, 38.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 22.jūlijs

by

Tāpat kā Dēls saņem varu, mūs iegūdams ar Savu dzimšanu, miršanu un augšāmcelšanos, tā arī Svētais Gars veic svētdarīšanu ar šādām lietām: svēto kopību jeb kristīgo baznīcu, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu. Tas nozīmē, ka Viņš mūs vispirms ieved Savā svētajā draudzē un ieliek baznīcas klēpī, kurā Viņš mums sludina un ved mūs pie Kristus.

(Skat. LK II, 37.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 21.jūlijs

by

Tikai Dieva Gars ir Svētais Gars, tas ir, Gars, kas mūs ir darījis un joprojām dara svētus. Kā Tēvu sauc par Radītāju, Dēlu – par Pestītāju, tā arī Svētais Gars saskaņā ar Savu darbu jāsauc par Svētdarītāju.

(Skat. LK II, 36.)