Izlaist līdz saturam

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 16.oktobris

by

Ir patiesība, ka tie, kuri Sakramentu nicina un nekristīgi dzīvo, bauda to sev par postu un pazušanu. Viņiem tas nevar nest neko labu un svētīgu gluži kā slimniekam, kas pārgalvīgi ēd un dzer to, ko ārsts viņam aizliedzis; bet tiem, kuri, sajūtot savu nespēku, labprāt vēlas tikt no tā vaļā un meklē palīdzību, – lai uzlūko un lieto Sakramentu kā brīnišķu pretindi tai indei, kura ir viņos. Jo šeit, Sakramentā, tev no Kristus mutes jāsaņem grēku piedošana, kura nes sev līdzi Dieva žēlastību un Garu ar visām tā dāvanām, patvērumu, spēku un vairogu pret nāvi, velnu un visām nelaimēm. (Skat. LK V, 69-70.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 15.oktobris

by

Jo šeit lasām laipnos, mīlīgos vārdus: “Tā ir Mana miesa, kas par jums top dota.” “Tās ir Manas asinis, kas par jums top izlietas grēku piedošanai.” Tas nav sludināts kokiem vai akmeņiem, bet gan man un tev; citādi Kristus tikpat labi būtu varējis klusēt un neiedibināt Sakramentu. Tādēļ domā un saskati arī sevi šajā “par jums”, lai Viņš nebūtu veltīgi ar tevi runājis.

(Skat. LK V, 64-65.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 14.oktobris

by

Ja gribi raudzīties, cik liela ir tava dievbijība un šķīstība, un gaidīt, līdz nekas vairs neapgrūtinās tavu sirdsapziņu, tad jau nekad nevarēsi nākt pie Sakramenta.

(Skat. LK V, 57.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 13.oktobris

by

Viņš apsola un sniedz grēku piedošanu, un to iespējams saņemt vienīgi caur ticību.

(Skat. LK V, 34.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 12.oktobris

by

Jo, lai gan šis darbs pie krusta paveikts un grēku piedošana iegūta, tomēr pie mums tā citādi nevar nākt, kā vien caur Vārdu. Kā gan mēs varētu zināt, ka tas noticis un mums top dāvāta grēku piedošana, ja nebūtu to dzirdējuši ar pasludinājumu jeb mutes vārdiem? No kurienes gan viņi lai zinātu vai kā lai tie saņemtu un attiecinātu šo piedošanu uz sevi – kā tikai turoties pie Svētajiem Rakstiem un Evaņģēlija?

(Skat. LK V, 31.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 11.oktobris

by

Tā nu Svētais Vakarēdiens patiesi ir saucams par barību dvēselei, jo tas baro un stiprina jauno cilvēku. Lai gan caur Kristību piedzimstam no jauna, taču, kā jau sacīts, cilvēkam ir un paliek arī vecā daba – miesā un asinīs, kurā ir tik daudz grūtību un kārdinājumu no velna un pasaules, ka bieži nogurstam un kļūstam nespēcīgi, dažreiz arī klūpam.

(Skat. LK V, 23.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 10.oktobris

by

Mēs ejam pie Sakramenta, lai saņemtu šo dārgumu, caur kuru un kurā iegūstam grēku piedošanu. Kādēļ tā? Tādēļ, ka Vārds mums to apsola un sniedz; tādēļ, ka Kristus pavēl man ēst un dzert, lai es to saņemtu un lietotu kā drošu ķīlu un zīmi, tieši šo dārgumu, kas iestādīts, lai pasargātu mani no grēka, nāves un visām nelaimēm.

(Skat. LK V, 22.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 9.oktobris

by

Mēs sakām un apgalvojam: pat ja arī Sakramentu pasniedz vai saņem nelietis, viņš tomēr saņem patiesu Sakramentu, tas ir, Kristus miesu un asinis – gluži tāpat kā tas, kas rīkojas viscienīgākajā veidā, jo Sakraments nav pamatots cilvēka svētumā, bet Dieva vārdā.

(Skat. LK V, 16.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 8.oktobris

by

Patiesi, ja tu nošķirsi Vārdu no elementa vai uzlūkosi šo maizi un vīnu bez Dieva vārda, tad tev nebūs nekā vairāk kā parasta maize un vīns. Bet, kur Vārds paliek kopā ar maizi un vīnu, kā tam jābūt, tur tā patiesi ir Kristus miesa un asinis. Jo, kā Kristus runā un saka, tā arī ir – Viņš nevar nedz melot, nedz maldināt.

(Skat. LK V, 14.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 7.oktobris

by

Dieva vārdā vari smelties stiprinājumu savai sirdsapziņai un sacīt: ja arī simttūkstoš velnu līdz ar  visiem jūsmotajiem man uzbruktu, sacīdami: “Kā maize un vīns var būt Kristus miesa un asinis?” – es zinu, ka visiem šiem gariem un mācītajiem vīriem kopā nav tik daudz gudrības kā visuvarenā Dieva mazajā pirkstiņā.

(Skat. LK V, 12.)