Izlaist līdz saturam

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 28.oktobris

by

Ja gribi to nicināt, augstprātīgi noraidīdams grēksūdzi, mēs pasludinām tev galīgo spriedumu: tu neesi kristietis un nedrīksti baudīt Sakramentu. Jo tu nicini to, ko kristietis nedrīkst nicināt, līdz ar to arī nevari saņemt grēku piedošanu. Un šī ir droša zīme, ka tu nicini arī Evaņģēliju.

(Skat. LK VI, 29.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 27.oktobris

by

Tādēļ, kad es pamudinu uz grēksūdzi, es nedaru neko citu kā mudinu būt kristietim. Kad būsi kristietis, nāksi arī uz grēksūdzi. Jo, kas vēlas būt dievbijīgi kristieši, kļūt brīvi no saviem grēkiem un iemantot mierīgu sirdsapziņu, tiem jau ir īsts izsalkums un slāpes.

(Skat. LK VI, 32.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 26.oktobris

by

Ja esi kristietis, tev jābūt līksmam, ka vari nākt uz grēksūdzi, kaut būtu jāskrien simts jūdžu, tu nāksi pats un neliksi sevi mudināt, bet pats mūs mudināsi, jo mēs nākam pēc pavēles, bet tu – no brīva prāta. Mēs nespiežam nevienu, bet ļaujam, lai steidzas pie mums, gluži kā viņi no mums prasa, lai sludinām un sniedzam Sakramentu.

(Skat. LK VI, 31.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 25.oktobris

by

Tev jāsūdz grēki un jāuzrāda savas vajadzības ne tādēļ, lai paveiktu labu darbu, bet gan – lai dzirdētu, ko Dievs liek tev sacīt. Viņa piedošanas Vārds jeb Absolūcija ir tas, kas tev jāuzlūko, redzot, cik varens un dārgs tas ir, un jāuzņem ar visu godu un pateicību kā brīnišķīgs, nenovērtējams dārgums.

(Skat. LK VI, 22.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 24.oktobris

by

Tu nedrīksti nākt un stāstīt, cik dievbijīgs vai ļauns esi; ja esi kristietis, es to tāpat labi zinu, ja ne – zinu vēl labāk. Bet tev jānāk, lai izteiktu savu vajadzību un ļautu tev palīdzēt, iepriecināt tavu sirdi un sirdsapziņu.

(Skat. LK VI, 18-19.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 23.oktobris

by

Tā nu ievēro – kā jau bieži esmu sacījis –, ka grēksūdze sastāv no divām daļām. Pirmā no tām ir mūsu darbi un rīcība, tas ir, ka es izsūdzu savus grēkus, lūdzu mierinājumu un atspirdzinājumu manai dvēselei. Otra ir darbs, kuru dara Dievs, kas caur vārdu, kuru licis cilvēka mutē, atbrīvo mani no maniem grēkiem. Tas arī ir pats svarīgākais un cēlākais, kas dara grēksūdzi tik dārgu un iepriecinošu.

(Skat. LK VI, 15.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 22.oktobris

by

Mēs visi savā starpā esam parādnieki, tādēļ mums arī atklāti jāatzīstas vienam otra priekšā, nekaunoties no pārējiem.

(Skat. LK VI, 10.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 21.oktobris

by

Šī grēksūdze ietverta arī lūgšanā “Mūsu Tēvs”, kur sakām: “Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.” Jā, visa lūgšana “Mūsu Tēvs” nav nekas cits kā šāda grēksūdze. Jo ko gan citu mēs izsakām mūsu lūgšanā, kā vien – atzīstamies, kā mums pietrūkst, ko neesam darījuši, kur esam vainīgi un ka ilgojamies pēc žēlastības un mierīgas sirdsapziņas? Šādai grēksūdzei jānotiek nepārtraukti, kamēr vien dzīvojam. Jo tajā atrodama kristīgas dzīves būtība – ka atzīstam sevi par grēciniekiem un lūdzam Dieva žēlastību.

(Skat. LK VI, 8-9.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 20.oktobris

by

Jo, kas negrib ticēt Evaņģēlijam, nedz pēc tā dzīvot un rīkoties, kā kristietim piederas, tas arī nedrīkst baudīt Evaņģēliju.

(Skat. LK VI, 5.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 19.oktobris

by

Tādēļ ikviens nama tēvs lai zina, ka tam jāpilda Dieva pavēle: jāmāca saviem bērniem tas, ko viņiem ir nepieciešams zināt. Jo, tā kā viņi ir kristīti un uzņemti kristietībā, tiem piederas arī baudīt  Vakarēdiena sadraudzību, lai spētu mums kalpot un būt noderīgi, jo viņiem taču jāpalīdz mums visiem ticēt, mīlēt, lūgt un cīnīties pret velnu.

(Skat. LK V, 87.)