Izlaist līdz saturam
Citāts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 5.augusts

by

Bez ticības taisnības cilvēkā nevar būt Dieva mīlestības, nedz viņš arī spēj saprast, kas tā tāda ir. (Skat. AP IV (II ), 18.)

Citāts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 4.augusts

by

Mēs esam dzirdējuši stāstus par tādiem, kas savos sprediķos atmet Evaņģēliju un izklāsta Aristoteļa ētiku. Ja mūsu pretiniekiem ir taisnība, tad šie sprediķotāji nav kļūdījušies. Jo Aristotelis tik prasmīgi ir rakstījis par pilsonisko morāli, ka neko labāku par to nevar atrast. Mēs redzam, ka tiek izdotas grāmatas, kurās Kristus izteikumi ir salīdzināti ar Sokrāta, Zenona un citu izteikumiem, it kā Kristus būtu nācis, lai dotu kādus likumus, ar kuriem mēs varētu nopelnīt grēku piedošanu. Bet mēs taču to saņemam par brīvu Kristus nopelnu dēļ.  Tātad – ja pieņemam pretinieku mācību, ka grēku piedošanu un attaisnošanu mēs nopelnām ar saprāta darbiem, tad jau starp filozofu jeb farizeju taisnību un kristīgo taisnību nebūtu nekādas atšķirības. (Skat. AP IV (II), 14-16.)

Citāts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 3.augusts

by

Visur Rakstos ir jāizšķir šīs divas galvenās mācības – bauslība un apsolījumi, un tās arī jāmāca. Jo dažās vietās Raksti sludina bauslību, bet citās – apsolījumu par Kristu. Proti, Vecajā Derībā Raksti apsola, ka Kristus nāks, un Viņa dēļ piedāvā grēku piedošanu, attaisnošanu un mūžīgo dzīvi, bet evaņģēlijā, Jaunajā Derībā, Kristus jau ir atnācis un pats apsola grēku piedošanu, attaisnošanu un mūžīgo dzīvi. (Skat. AP IV (II), 5.)

Citāts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 2.augusts

by

Mēs apliecinām, ka Kristū ir divas dabas, proti, cilvēka daba, kuru Vārds uzņēmis Savas personas vienībā; un ka šis pats Kristus cieta un mira, lai samierinātu Tēvu ar mums; un ir augšāmcelts, lai valdītu, attaisnotu un svētdarītu ticīgos utt., kā teikts Apustuļu ticības apliecībā un Nīkajas ticības apliecībā. (Skat. AP III, 1.)

Citāts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 1.augusts

by

Pasaules vēsture apliecina to, cik liela ir velna valstības vara. Pasaule ir pilna ar zaimiem pret Dievu un bezdievīgiem uzskatiem, un ar šiem valgiem velns tur savā gūstā tos, kas pasaules acīs ir gudri un taisni.  Turklāt citi cilvēki dara vēl smagākus noziegumus. Bet, tā kā mums ir dots Kristus, lai atņemtu gan grēkus, gan sodu un iznīcinātu velna, grēka un nāves varu, tad nav iespējams izprast Kristus veikumu, iekams nav izprasts mūsu ļaunums. Tādēļ mūsu sludinātāji šīs lietas ir uzcītīgi mācījuši un nav ieviesuši nekādus jauninājumus, atzīdami par labāku mācīt Svētos Rakstus un baznīctēvu uzskatus. (Skat. AP II, 49-50.)

Citāts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 31.jūlijs

by

Trūkumi un iekāre ir grēki un sods. Nāve, slimības un velna kundzība patiesībā ir sods.  Jo cilvēka daba ir paverdzināta un atrodas velna varā, kurš to ar bezdievīgām domām un maldiem padara bezprātīgu un spiež dažādi grēkot. Un tieši tāpat kā velns nevar tikt uzvarēts citādi kā vienīgi ar Kristus palīdzību, tāpat arī mēs paši ar saviem spēkiem nevaram no šīs verdzības atbrīvoties. (Skat. AP II, 47-48.)

Citāts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 30.jūlijs

by

Zināšanas par iedzimto grēku ir vajadzīgas, jo nevar tikt saprasts Kristus žēlastības lielums, iekams nav atzītas mūsu kaites. Visa cilvēciskā taisnība Dieva priekšā ir vienīgi liekulība, ja mēs neatzīstam, ka pēc dabas cilvēka sirdij trūkst mīlestības, bijības un paļāvības uz Dievu. (Skat. AP II, 33.)

Citāts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 29.jūlijs

by

Bonaventura saka: “Kad tiek uzdots jautājums par to, kas ir iedzimtais grēks, tad pareizā atbilde uz šo jautājumu ir – neapvaldīta iekāre. Pareiza atbilde ir arī tā, ka tas ir patiesas taisnības trūkums. Un katra no šīm atbildēm ietver arī otru.” (Skat. AP II, 28.)

Citāts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 28.jūlijs

by

Miesīgi dzimušajos mēs noliedzam ne vien varēšanu veikt kādus dievbijīgus darbus, bet arī to, ka viņos pašos būtu kādas dāvanas jeb spējas radīt dievbijību un paļāvību uz Dievu. Mēs sakām, ka ikviens dzimušais ir ļaunās iekāres varā un nespēj patiesi bīties Dieva un uz Viņu paļauties. Kas šeit ir tāds, ko varētu saukt par kļūdainu? Ikvienam krietnam vīram vajadzētu pietikt ar šo skaidrojumu. (Skat. AP II, 3.)

Citāts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 27.jūlijs

by

Un tā mēs nododam savu lietu Kristus rokās, kurš kādu dienu iztiesās šos strīdīgos jautājumus. Mēs lūdzam Viņu uzlūkot izmocītās un izklīdinātās baznīcas un vest tās atpakaļ pie dievbijīgas un paliekamas vienprātības. (Skat. AP Priekšvārds, 19.)