Izlaist līdz saturam

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 17.maijs

by

Mēs stingri un neatlaidīgi prasām un lūdzam mācītājiem ne tikai pašiem lietot katehismu, bet piekodināt to darīt arī citiem, jo diemžēl redzam, ka daudzi mācītāji un sludinātāji šai ziņā ir ļoti kūtri, necienīdami ne savu amatu, ne šo mācību. Daži tā rīkojas savu iedomāti lielo zināšanu dēļ, bet citi tīra slinkuma un vēdera kalpības dēļ, it kā tie būtu sludinātāji un mācītāji tikai vēderam un tiem nekā cita nebūtu ko darīt, kā vien baudīt labumus, ko viņi iegūst savas dzīves laikā, kā tas bija ierasts pie pāvesta.

(Skat. LK priekšvārds, 1.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 16.maijs

by

Dieva priekšā mums jāatzīstas par vainīgiem visos grēkos, arī tajos, ko mēs neapzināmies, – kā to darām lūgšanā “Mūsu Tēvs”, bet mācītājam jeb biktstēvam mums ir jāizsūdz tikai tie grēki, kurus mēs apzināmies un jūtam savā sirdī.

(Skat. MK V)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 15.maijs

by

Grēksūdzei ir divas daļas: pirmkārt, mēs izsūdzam grēkus, un, otrkārt, mēs saņemam no mācītāja absolūciju jeb grēku piedošanu kā no paša Dieva, turklāt nešaubāmies, bet droši ticam, ka tādējādi mūsu grēki ir piedoti arī Dieva priekšā debesīs.

(Skat. MK V)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 14.maijs

by

Ik dienu vecajam cilvēkam mūsos sirds satriektībā un grēku nožēlā jātop noslīcinātam un jāmirst ar visiem grēkiem un ļaunajām kārībām. Savukārt ik dienu jāceļas un jāatdzimst jaunajam cilvēkam, kas taisnībā un šķīstībā Dieva priekšā dzīvo mūžīgi.

(Skat. MK VI)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 13.maijs

by

Kristība nav tikai ūdens vien, bet tāds ūdens, kas Dieva pavēlē ietverts un ar Dieva vārdiem savienots.

(Skat. MK VI)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 12.maijs

by

Dievs gan dod dienišķo maizi visiem arī bez mūsu lūgšanas, pat ļauniem cilvēkiem, bet mēs lūdzam šajā lūgšanā, lai Viņš mums to māca atzīt un ar pateicību saņemt mūsu dienišķo maizi.

(Skat. MK III)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 11.maijs

by

Kas citādi māca un dzīvo, nekā Dieva vārdi māca, tas Dieva vārdu zaimo mūsu vidū. – No tā pasargi mūs, Debesu Tēvs!

(Skat. MK III)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 10.maijs

by

Šinī kristīgajā draudzē Viņš man un visiem ticīgajiem ik dienas bagātīgi piedod visus grēkus un pastarajā dienā uzmodinās mani un visus mirušos, un dos man līdz ar visiem uz Kristu ticīgajiem mūžīgu dzīvošanu. Patiesi, tas tā ir.

(Skat. MK II)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 9.maijs

by

Es ticu, ka es ar savu paša spēku un prātu nevaru uz Jēzu Kristu, savu Kungu, ticēt, nedz pie Viņa nākt, bet Svētais Gars ar Evaņģēliju mani aicinājis, ar Savām dāvanām apgaismojis, svētdarījis un uzturējis patiesajā ticībā, tāpat kā Viņš visu kristīgo draudzi virs zemes aicina, pulcina, apgaismo, svētdara un pie Jēzus Kristus uztur vienīgajā patiesajā ticībā.

(Skat. MK II)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 8.maijs

by

Es ticu, ka Jēzus Kristus, patiess Dievs, no Tēva mūžībā dzimis, un arī patiess cilvēks, no Jaunavas Marijas piedzimis, ir mans Kungs. Viņš mani, pazudušu un pazudinātu cilvēku, ir atpestījis, atpircis un atbrīvojis no visiem grēkiem, no nāves un no velna varas.

(Skat. MK II)