Izlaist līdz saturam

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 3.decembris

by

Mēs ticam, mācām un apliecinām: lai gan patiesi Kristum ticīgie un īsti pie Dieva atgrieztie caur Kristu ir atbrīvoti no bauslības lāsta un spaida, tomēr šā iemesla dēļ tie nav bez bauslības, jo Dieva Dēls tos ir atpestījis tāpēc, lai tie Dieva bauslībā dienu un nakti vingrinātos (Ps. 1:2; 119:1). (Skat. EP VI, 2.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 2.decembris

by

Bauslība cilvēkiem dota triju iemeslu dēļ: pirmkārt, lai caur to tiktu uzturēta ārēja disciplīna pret mežonīgiem un nepaklausīgiem cilvēkiem; otrkārt, lai cilvēkus tādējādi vestu pie grēku atziņas; treškārt, arī atdzimuši būdami, tie tomēr vēl paliek daļēji miesīgi, tādēļ tiem vajadzīgs noteikts likums, pēc kura viņiem jāveido un jāvirza visa sava dzīve. (Skat. EP VI, 1.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 1.decembris

by

Evaņģēlijs ir tāda mācība, kura cilvēkam, kas Dieva bauslību nav turējis un tādēļ ir bauslības nosodīts, māca, kam ticēt, proti – ka Jēzus Kristus ir visu grēku parādu nolīdzinājis, par tiem gandarījis un grēcinieka labā bez kāda viņa paša nopelna panācis grēku piedošanu, taisnību, kas ir derīga Dieva priekšā, un mūžīgo dzīvību. (Skat. EP V, 5.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 30.novembris

by

Mēs ticam, mācām un apliecinām, ka bauslība ir īpaša dievišķa mācība, kura māca, kas ir pareizs un Dievam patīkams, un nosoda visu, kas ir grēks un pret Dieva gribu. Tāpēc viss, kas nosoda grēku, pieder bauslības pasludinājumam.

(Skat. EP V, 3-4.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 29.novembris

by

Mēs ticam, mācām un apliecinām, ka atšķirība starp bauslību un Evaņģēliju kā īpaši spoža gaisma ar lielu rūpību uzturama baznīcā, lai tā pēc Sv. Pāvila atgādinājuma pareizi izšķirtu un mācītu Dieva vārdu.

(Skat. EP V, 2.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 28.novembris

by

Mēs noraidām un nosodām arī mācību, ka ticība un Svētais Gars, kas iemājo cilvēkā, netiek zaudēti, ja cilvēks tīši grēko, ka svētie un izredzētie patur Svēto Garu pat tad, ja viņi krīt laulības pārkāpšanā un citos grēkos un paliek tajos.

(Skat. EP IV, 19.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 27.novembris

by

Mēs noraidām un nosodām arī kā aplamu un kristīgajai disciplīnai nepieņemamu izteikumu, ka labie darbi ir kaitīgi pestīšanai. Jo īpaši šajos pēdējos laikos ne mazāk nepieciešams nopietni brīdināt cilvēkus ievērot kristīgu disciplīnu, aicināt uz labiem darbiem un atgādināt, cik svarīgi ir izteikt savu ticību un pateicību Dievam, darot labus darbus.

(Skat. EP IV, 17-18.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 26.novembris

by

Mēs noraidām un nosodām tādus izteikumus, ar kuriem tiek mācīts un rakstīts, ka labie darbi ir nepieciešami pestīšanai. Tāpat to, ka neviens nekad bez labajiem darbiem nav ticis pestīts, ka nav iespējams bez labajiem darbiem tikt pestītam.

(Skat. EP IV, 16.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 25.novembris

by

Mēs arī ticam, mācām un apliecinām, ka ticību un pestīšanu mūsos uztur nevis darbi, bet vienīgi Dieva Gars caur ticību, par kuras klātbūtni un iemājošanu mūsos liecina labie darbi.

(Skat. EP IV, 15.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 24.novembris

by

Mēs arī ticam, mācām un apliecinām, ka labie darbi pilnīgi izslēdzami, kad tiek jautāts par pestīšanu, tāpat arī no artikula par attaisnošanu Dieva priekšā, kā apustulis skaidriem vārdiem apliecina: “Tāpēc arī Dāvids teic svētīgu tādu cilvēku, kam Dievs piešķir taisnību neatkarīgi no darbiem..” (Rom. 4:6) “Svētīgs, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki nolīdzināti! Svētīgs tas cilvēks, kam Tas Kungs nepielīdzina viņa vainu..” (Ps. 32:1–2) Un: “Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos.” (Ef. 2:8–9)

(Skat. EP IV, 7.)