Izlaist līdz saturam
Citāts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 6.jūnijs

by

Patiesai baznīcas vienībai pietiek ar vienprātību Evaņģēlija mācībā un sakramentu pārvaldīšanā. Nav arī nepieciešams, ka cilvēku ieviestās tradīcijas, rituāli jeb ceremonijas visur būtu vienādas. (Skat. CA. VII, 2-3.)

Citāts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 5.jūnijs

by

Ambrozijs saka: “Tas tā ir Dieva iedibināts, ka tas, kas tic uz Kristu, top izglābts bez darbiem, saņemdams grēku piedošanu bez maksas – vienīgi ticībā.” (CA. VI, 3.)

Citāts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 4.jūnijs

by

Mēs nosodām anabaptistus un citus, kuri spriež, ka Svētais Gars nāk pie cilvēkiem bez ārējā Vārda starpniecības, caur viņu pašu sagatavošanos un darbiem. (CA. V, 4.)

Citāts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 3.jūnijs

by

Visos laikos pastāv viena svēta baznīca. Bet baznīca ir svēto draudze, kurā pareizi māca Evaņģēliju un pareizi pārvalda sakramentus. (Skat. CA. VII, 1.)

Citāts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 2.jūnijs

by

Dievs attaisno tos, kas tic, ka viņi žēlastībā tiek pieņemti nevis viņu pašu, bet Kristus nopelna dēļ. (CA. V, 3.)

Citāts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 1.jūnijs

by

Cilvēki netiek attaisnoti Dieva priekšā ar saviem pašu spēkiem, nopelniem vai darbiem, bet viņi bez maksas Kristus dēļ tiek attaisnoti ticībā,  kad viņi tic, ka ir pieņemti žēlastībā un ka grēki piedoti Kristus dēļ, kas ar Savu nāvi ir gandarījis par mūsu grēkiem. (CA. IV, 1-2.)

Citāts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 31.maijs

by

Vārds, tas ir, Dieva Dēls, ir pieņēmis cilvēka dabu svētlaimīgās Jaunavas Marijas klēpī, tā ka divas dabas – dievišķā un cilvēciskā – ir nedalāmi vienotas vienā personā: viens Kristus, patiess Dievs un patiess cilvēks, piedzimis no Jaunavas Marijas, patiesi cietis, krustā sists, miris un kapā guldīts, lai mums dāvātu izlīgumu ar Tēvu un taptu upuris ne tikai par iedzimto vainu, bet arī par visiem cilvēku izdarītajiem grēkiem. (CA. III, 1.)

Citāts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 30.maijs

by

Dievs ir visu lietu – gan redzamo, gan neredzamo – Radītājs un Uzturētājs, un tomēr ir trīs Personas, kam ir tā pati būtība un vara un kas ir vienlīdz mūžīgas – Tēvs, Dēls un Svētais Gars. (CA. I, 2.)

Citāts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 29.maijs

by

Jo, tāpat kā saprātīga dvēsele un miesa kopā ir cilvēks, tā arī Dievs un Cilvēks kopā ir viens Kristus, kas ir cietis mūsu pestīšanas dēļ, nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušiem, uzkāpis Debesīs, sēdies pie Dieva, visuvarenā Tēva, labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. (Atanāsija ticības apliecība, 35.-37.)

Citāts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 28.maijs

by

Tā kā Vecās Derības upuri nepelna samierināšanu ar Dievu, bet kā līdzība tie norāda uz upurēšanu, kas vēl tikai notiks, tad ir secināms, ka vienīgais upuris, kas pienests par citu grēkiem, ir Jēzus Kristus. Vārdu sakot, Jaunajā Derībā nav palicis vairs neviens upuris par citu grēkiem – kā vienīgi Kristus krusta upuris. (AP.XXIV (XII), 56.)