Izlaist līdz saturam

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 30.oktobris

by

Raugiet, kādi gan dievbijīgi cilvēki ir mūsu pretinieki! Baznīcas vienotības labad viņi prasa vienādas cilvēku iedibinātas tradīcijas, kaut gan viņi paši ir mainījuši Kristus iedibināto kārtību, saņemot Svēto Vakarēdienu, kas, protams, agrāk bija universāls likums. Ja jau universāla kārtība ir nepieciešama, kāpēc tad viņi paši ir mainījuši Kristus Vakarēdiena kārtību, kas nav vis no cilvēkiem, bet ir no Dieva.

(Skat. AP VII, 46.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 29.oktobris

by

Tāpat kā atšķirības dienas un nakts garumā negrauj baznīcas vienību, tā arī mēs uzskatām, ka patiesu baznīcas vienību nemaitā atšķirības cilvēku iedibinātos rituālos, lai gan mēs piekrītam, ka universālie rituāli miera labad ir jāievēro. Tāpat arī mēs draudzēs saglabājam mises, Tā Kunga dienu un ievērojam arī citas nozīmīgas svinamās dienas. Mēs ar vislabāko nodomu augsti cienām derīgo un seno kārtību, kas ir noderīga, lai mācītu un vingrinātu draudzi un nemācītos ļaudis.

(Skat. AP VII, 33.)


“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 28.oktobris

by

Tā kā draudzei ir dots apsolījums, ka tai vienmēr būs Svētais Gars, tāpat tai ir arī dots brīdinājums, ka būs bezdievīgi mācītāji un vilki. Tad nu baznīca tās īstajā nozīmē ir tā, kurai ir Svētais Gars. Turpretim vilki un nekrietnie mācītāji, kaut arī viņi rīkojas draudzē, tomēr nav Kristus valstība tās patiesajā nozīmē.

(Skat. AP VII, 22.)


“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 27.oktobris

by

Ja baznīca, kas ir patiesa Kristus valstība, tiek nošķirta no velna valstības, tad no tā nepārprotami izriet, ka bezdievīgie nav baznīca, jo viņi ir no velna valstības. Tomēr šajā dzīvē bezdievīgie ir sajaukušies ar baznīcu un ieņem amatus draudzē, jo Kristus valstība vēl nav atklājusies redzami.

(Skat. AP VII, 17.)


“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 26.oktobris

by

Baznīca ir cilvēki, kas izkaisīti pa visu pasauli, kuri ir vienā prātā par Evaņģēliju un kuriem ir viens un tas pats Kristus, viens un tas pats Svētais Gars, vieni un tie paši sakramenti, vienalga, vai viņiem būtu līdzīgas vai atšķirīgas cilvēku ieviestās tradīcijas.

(Skat. AP VII, 10.)


“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 25.oktobris

by

Lai gan mūsu pretinieki piesavinās sev baznīcas vārdu, tomēr mēs zinām, ka Kristus baznīca atrodas to vidū, kas māca Kristus Evaņģēliju, bet ne starp tiem, kas aizstāv ļaunus, pret Evaņģēliju vērstus uzskatus, kā to saka pats Kungs: “Manas avis pazīst Manu balsi.” (Jņ. 10:27)
(Skat. AP IV (II), 400.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 24.oktobris

by

Protams, labie darbi ir jādara. Mēs sakām, ka mūžīgā dzīvošana ir apsolīta attaisnotajiem, bet tie, kas dzīvo pēc miesas, zaudē gan ticību, gan taisnību. Mēs esam attaisnoti tieši tādēļ, lai, būdami taisni, mēs varētu sākt darīt labus darbus un paklausīt Dieva likumam. Mēs tiekam atjaunoti un saņemam Svēto Garu tādēļ, lai jaunā dzīve varētu nest jaunus darbus, jaunus impulsus, Dieva bijību un mīlestību, riebumu pret iekāri utt.
(Skat. AP IV, 348-349.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 23.oktobris

by

Evaņģēlijs, patiesību sakot, ir pavēle ticēt tam, ka Kristus dēļ mums ir žēlīgs Dievs. “Jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta. Kas tic Viņam, netiek tiesāts.” (Jņ. 3:17–18)
(Skat. AP IV, 345.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 22.oktobris

by

Lūgšana paļaujas uz Dieva žēlastību tad, kad mēs ticam, ka tiekam uzklausīti Kristus, Augstā Priestera, dēļ, kā Viņš pats to saka: “Visu, ko jūs lūgsit Manā vārdā, to Es darīšu.” (Jņ. 14:13) Viņš saka “Manā vārdā”, jo bez šā Augstā Priestera mēs nevaram tuvoties Dievam.
(Skat. AP IV (II), 333.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 21.oktobris

by

“Neej tiesā ar Savu kalpu, jo Tavā priekšā nav neviena taisna dzīvajo vidū.” (Ps. 143:2) Šajā pantā norādīts: ja Dievs nepiedotu, bet tiesātu un pārbaudītu sirdis, tad visiem, arī svētajiem un Dieva kalpiem, tiktu atņemts taisnības gods.
(Skat. AP IV (II), 326.)