Izlaist līdz saturam

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 2.decembris

by

Mēs apliecinām, ka pēc grēknožēlas, proti, atgriešanās vai atdzimšanas, ir jāseko labiem augļiem, labiem darbiem visā cilvēka dzīvē. Tā nav patiesa atgriešanās vai patiesa sirds satriektība, ja tai neseko miesas tieksmju nonāvēšana un labi augļi. Patiesas bailes un patiesas dvēseles sāpes nedod brīvību miesas iekārēm, un tāpat patiesa ticība nevar būt nepateicīga Dievam un nicināt Dieva pavēles.
(Skat. AP VI, 34.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 1.decembris

by

Ir daudz krietnu vīru, kuriem šīs šaubas ir rūgtākas par nāvi. Tu pietiekami nenovērtē, cik svarīgas ir ticības lietas, ja tu domā, ka krietni vīri ir satraukušies nieka dēļ, sākdami šaubīties par kādu kristīgās mācības jautājumu. Šī šaubīšanās nevar radīt neko citu kā visasāko naidu un rūgtumu pret tiem, kas tad, kad vajadzētu dziedināt sirdsapziņas, kavē šā jautājuma noskaidrošanu.

(Skat. AP VI, 31.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 30.novembris

by

Tu maldies, ja domā, ka baznīca ir uzturama vienīgi ar varu un ieročiem. Cilvēki paši prasa, lai viņiem māca par ticību.
(Skat. AP VI, 30.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 29.novembris

by

Iespējams, ka kāds šeit varētu citēt Jēkabu (5:16): “Izsūdziet cits citam savus grēkus..” Bet Jēkabs šeit nerunā par tādu grēksūdzi, ko saka mācītājam, bet gan par samierināšanos brāļu starpā vispār, jo šeit taču ir sacīts, ka grēksūdze ir abpusēja.
(Skat. AP VI, 12.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 28.novembris

by

Kad notiek grēksūdze Dievam, tai jānotiek no sirds, ne tikai ar balsi kā aktieru spēlē uz skatuves. Tātad šāda grēksūdze nāk no satriektas sirds, un tajā, sajuzdami Dieva dusmas, mēs apliecinām, ka Dieva dusmas ir taisnīgas un ka Viņam nevar izpatikt ar mūsu darbiem, un tādēļ Dieva žēlastību mēs meklējam Viņa apsolījuma dēļ.
(Skat. AP VI, 10.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 27.novembris

by

Mācītājiem baznīcā ir pavēle –piedot grēkus; taču viņu uzdevums nav izmeklēt slepenos grēkus. Un viņi patiesi piedod arī tos grēkus, kurus mēs neatceramies; šā iemesla dēļ Absolūcijai, kas ir Evaņģēlija balss, kura piedod grēkus un mierina sirdsapziņas, nav nepieciešama tiesiska izmeklēšana.
(Skat. AP VI, 7-8.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 26.novembris

by

Mēs saglabājam grēksūdzi – jo īpaši Absolūcijas jeb grēku piedošanas pasludinājuma dēļ, kas ir Dieva vārds, kuru pēc dievišķām pilnvarām ar Atslēgu varu pasludina cilvēkiem. Tādēļ būtu nepareizi, ja baznīca atteiktos no privātās Absolūcijas. Ja jau atrodas tādi, kas noraida privāto Absolūciju, tad ir skaidrs, ka viņi nesaprot, ko nozīmē grēku piedošana un Atslēgu vara.
(Skat. AP VI, 2-4.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 25.novembris

by

Mums ir jātur augstā cieņā Dieva apsolījumu autoritāte. Šis apsolījums ir apstiprināts arī ar zvērestu. Tāpēc, ja kāds neatzīst, ka viņam tiek piedots, tas noliedz, ka patiesais Dievs ir zvērējis, un nekas nevar būt briesmīgāks par tādu zaimošanu. Tertuliāns saka tā: “Uz pestīšanu Viņš ielūdz pēc apbalvojuma pat zvērēdams. Teikdams “Es dzīvoju”, Viņš vēlas, lai Viņam tic. Ak, mēs svētlaimīgie, kuru dēļ Dievs zvēr! Ak, mēs visnožēlojamākie, ja neticam Tam Kungam, kad Viņš zvēr!”
(Skat. AP XII, 94.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 24.novembris

by

Tiešām, mūs neiepriecina šīs nesaskaņas baznīcā, tāpēc ar vislielāko patiku mēs klusētu, ja vien mums nebūtu pretinieku radīta iemesla būtiskām nesaskaņām. Bet tagad, kad viņi nosoda skaidri redzamu patiesību, nav saprātīgi atstāt neievērotu Kristus un baznīcas lietu, kas nav mūsu personiskā lieta.
(Skat. AP XII, 90.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 23.novembris

by

Pret Dieva dusmām mēs nevaram likt mūsu mīlestību vai darbus, bet pret Dieva dusmām mums ir jāliek mūsu Vidutājs Kristus. Tāpēc vispirms ir jātic grēku piedošanas apsolījumam, nevis jādara bauslības darbi.
(Skat. AP XII, 87.)