Izlaist līdz saturam

Laulība: starp Radīšanu un Mūžību [1]. Priekšvārds, jeb ko sagaidīt no šīs grāmatas?

by uz jūlijs 26, 2012

Man gribētos iesākt ar kādu stāstu.

Reiz dzīvoja divi brāļi. Viņi no vecākiem bija mantojuši zemi, ko kopīgi apsaimniekoja. Visu ražu, ko tā ienesa, brāļi dalīja uz pusēm. Vienam bija ģimene – sieva un bērni, bet otrs dzīvoja viens.

Vientuļais brālis sprieda tā: „Manam brālim jārūpējas ne tikai par sevi, viņam jāuztur ģimene, tāpēc mūsu zemes raža viņam ir vairāk vajadzīga.” Tā nu šis brālis katru nakti ņēma mazliet no savas ražas daļas un paslepus to nesa uz brāļa klēti.

Savukārt precētais brālis sprieda tā: „Mans brālis ir gluži viens. Par mani vecumdienās parūpēsies bērni, bet viņam nav neviena, kas par viņu parūpētos. Viņam mūsu zemes raža ir vairāk vajadzīga.” Tā arī šis brālis katru nakti ņēma mazumiņu no savas ražas daļas un paslepus nesa uz brāļa klēti.

Kādu nakti brāļi pusceļā sastapās…

Jūdu rabīni ar šo stāstu skaidro, kā Dievs izvēlējies vietu Sava tempļa celtniecībai. Tā bijusi vieta, kur sastapās nesavtīga mīlestība. Tāda mīlestība, kas nāk no sirds un pirmām kārtām rūpējās par otru. Tāda pati vieta Dieva nodomā ir ierādīta laulībai. Arī laulībai jābūt tādai, kurā sastopas divu cilvēku nesavtīga mīlestība un rūpes vienam par otru.

Vai mūsdienās atradīsim daudz cilvēku, kuri laulību tā arī uztver un šādā veidā to uzlūko? Vai daudzi no mums izprot, cik liela dāvana ir laulība un ka tā mums dota no Dieva žēlastības? Tai vajadzētu būt dāvanai, ko karsti kāro tie, kuri to vēl nav saņēmuši, un kā acuraugu sargā tie, kuriem tā jau dota. Bet vai daudzi domā par laulību kā par savām mājām, dzīves augsto piepildījumu, miera un drošības avotu, kur saņemt atbalstu un stiprinājumu?

Jautājums par laulību vienmēr bijis saistīts ar zināmu spriedzi. Spriedze laulībā rodas starp vēlmēm un atbildību jeb, kā mūsdienās pieņemts teikt, starp tiesībām un pienākumiem. No vienas puses raugoties – ieguvums no laulības ir ļoti liels, bet liela ir arī izšķiršanās un atbildība, ko tā prasa. Laulība nekad nav viena cilvēka izvēle par turpmāko dzīves ceļu. Pat ne divu cilvēku. Vai nu mēs to atzīstam vai ne, divu cilvēku laulība izraisa pārmaiņas daudzu citu cilvēku dzīvēs. Ļoti tiešas un dziļas pārmaiņas. Tajā tiek iesaistīti abu laulāto vecāki, un vēlāk tā atstāj vistiešāko iespaidu uz bērniem, kuri šajā laulībā dzimst. Tāpat arī lielākā vai mazākā mērā tā ietekmē daudzus citus mums tuvus un mīļus cilvēkus, kuriem nav vienaldzīgi mūsu prieki un bēdas.

Kas tad īsti ir laulība? – Pašu cilvēku izgudrojums vai Dieva radīta un iedibināta cilvēku kopdzīves kārtība? Ko nozīmē dzīvot laulībā, un kā laulātajiem savu dzīvi kopīgi veidot? Ko laulība prasa no vīra un no sievas? Kāds tad ir laulības lielais devums manā dzīvē? Atbildes uz šiem jautājumiem būtu labi pārdomāt daudziem. Gan tiem, kuri jau dzīvo laulībā daudzus gadus, gan tiem, kuri stāv lēmuma priekšā par došanos laulībā, gan arī tiem, kuri savas jaunības dēļ par laulību domā kā par diezgan tālas nākotnes iespēju. Tas, ko tu varētu gaidīt no šīs grāmatas, būs mēģinājums rast atbildes uz iepriekšminētajiem un daudziem citiem jautājumiem.

Izziņai ir divi veidi jeb divi ceļi, pa kuriem dodoties mēs cenšamies izprast likumsakarības pasaulē. Tas pats attiecas arī uz laulības likumsakarībām un principiem. Viens veids, ko dēvē par aposterioro (latīņu valodā a posteriori – no sekojošā), izskaidro no uzkrātās pieredzes un zināšanu viedokļa. Tas ir nemitīgs skatiens atpakaļ, mēģinot izprast lietu būtību no tā, ko mēs par tām zinām, raugoties, kā tās tiek izmantotas. Otrs izziņas veids ir apriorais (latīniski a priori – no iepriekšējā). Tam pamatā nav iepriekšējas pieredzes, jo tas radies pirms ikviena cilvēka pieredzes. Šis izziņas veids balstās Dieva, visu lietu Radītāja, iepriekš zināšanā un atklāsmē. Tas jautā, kā un kādam nolūkam lietas ir radītas, un kā tās būtu vislabāk izmantojamas. Izvēloties šo izziņas veidu, mēs raugāmies, ko par konkrēto lietu un tās būtību ir teicis tās Radītājs, proti, Dievs. Jo Viņš jau vislabāk zinās, kādam nolūkam viena vai cita lieta ir radīta.

Te varētu noderēt šāds piemērs. Aplūkojot kādu noderīgu sadzīves tehnikas ierīci, mēs varbūt ne vienmēr spējam uzreiz un nekļūdīgi pateikt, kam ierīce domāta. Vislabāk mums to varētu pateikt šīs ierīces ražotājs. Viņš arī varētu sīki izskaidrot, kā to pareizi lietot, lai gūtu maksimālu labumu, un ko nedrīkst darīt, lai to nesalauztu, tā padarot nelietojamu. Tāpēc ir svarīgi rūpīgi izpētīt un ievērot ražotāja dotās instrukcijas.

Tātad rezumējot mēs varētu teikt, ka viena pieeja mēģina uztvert lietu būtību, raugoties uz to, kas ar tām noticis. Savukārt otra pieeja lietu būtību cenšas atklāt, raugoties no Radītāja viedokļa, vēršot uzmanību uz to, kam tās iecerētas.

Arī aplūkojot laulības jautājumus, ir iespējamas tikai šīs divas pieejas. Šajā grāmatā mēs turēsimies tikai pie otrā – apriorā izziņas veida. Raudzīsimies, ko spējam izzināt, pamatojoties uz to, ko un kā Dievs par šiem jautājumiem ir runājis un mums tos atklājis. Kāpēc izvēlamies šo ceļu? Kā jau iepriekš sacīts – tāpēc, ka Radītājs vislabāk varēs pateikt, kādam nolūkam konkrētā lieta radīta un kā to lietot, lai lietotājs gūtu no tās maksimālu labumu.

Uzreiz gan jāsaka, ka Dieva atklāsme Svētajos Rakstos – Bībelē – nepiedāvā konkrētas atbildes uz visiem jautājumiem, kādus saistībā ar laulību būtu iespējams izdomāt un uzdot. Tomēr šajā grāmatā mēģināsim īsumā aplūkot tās lietas, kuras mums ir skaidri atklātas. Un to nav maz. Varētu pat teikt, ka pilnībā pietiekami, lai mēs spētu izprast laulības būtību un tās pareizu lietojumu. Tāpat arī skaidri varēsim ieraudzīt tās lietas, kas laulībai ir postošas un tāpēc Dieva aizliegtas.

Grāmatai topot, daudz laika pavadījām sarunās par laulību. Tādēļ arī šī grāmata pie lasītāja nonāk dialoga formā. Turpmākais mūsu kopā pavadītais laiks, šo grāmatu lasot, lai ir kā neliela ekskursija, ieskats Dieva iedibinātās laulības principos un likumsakarībās. Lai Dievs pats ir mūsu pavadonis šajā ceļā un lai Viņš svētī mūsu kopīgo gājumu. Tad varbūt mēs spēsim Dieva iedibinātajā kārtībā ieraudzīt Dieva gudrības dziļumu un Viņa bezgalīgo mīlestību pret cilvēkiem, veldzēties šajā Dieva mīlestības avotā un gūt kādu noderīgu atziņu un padomu savai dzīvei!

Turpinājums sekos…

Raksts pārpublicēts no “Luterisma Mantojuma Fonda” izdotās grāmatas “Laulība: starp Radīšanu un Mūžību“.

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: