Izlaist līdz saturam

Ko var atrast rakstā “Laulība kā svētā vieta”.

by uz Septembris 5, 2012

[Ko var atrast Skota Bruzeka (Scott Bruzek) rakstā Laulība kā svētā vieta (Marriage as Holy Ground) žurnālā “Logia”  (VI gadskārta [1997] Nr. 2, 17 – 22.lpp.)]

Raksts iesākas, konstatējot realitāti, – kad no baznīcas ikdienas tālāk stāvoši cilvēki domā par laulībām baznīcā, viņi uztver mācītāju par sava veida „precību automātu”, kurš veic „procedūru” pēc zināmas summas iemaksas (ceremonija + ērģelnieks, utt.) un kādas podziņas nospiešanas. Tādējādi ir zaudēta izpratne par laulības svētumu un Kristus baznīcas ārkārtējību (atšķirību no apkārtējās pasaules), jo, lai arī baznīca ir pasaulē, „tā nav no pasaules – tā ir no citas pasaules, tā ir svēta (Jn 15:19, 17:11 – 19)”. Baznīca ir tieši tāda, kādu mēs to ik nedēļu apliecinām ticības apliecības vārdos: „viena, svēta un kristīga”. Tieši tāpēc baznīcas uzdevums ir runāt par svēto Dievu, Dieva dāvāto svētumu un ar to cieši saistītām lietām, t.sk. Viņa iestādīto svēto laulību (svēto vietu).

Daudzi, meklējot laulību konsultāciju, vēlās atrast padomu noteiktai rīcībai. Taču, vispirms ir jāmeklē nevis ko darīt, bet kur darbībai jānotiek, proti, pašiem sev atgādināt par laulības svētumu.

Pie tik vieglprātīgas izpratnes par laulībām vainojami ir arī paši mācītāji, kuri pārlieku nevērīgi laulā. Ar šādu praksi viņi mazina laulības un arī svētā lomu citu acīs. Tādējādi mācītājs zaudē iespēju būt par mācītāju (dvēseļu kopēju, bikts tēvu, žēlastības pasludinātāju). Otrkārt, pārāk bieži laulība ir atstāta vienīgi laicīgās valsts teoloģiskā skatījumā. Treškārt, kļūdās arī tie, kas, lai arī laulājās baznīcā, laulību saskata tikai kā savu darbu, kur baznīca mācītāja personā tikai apstiprina divu cilvēku izvēli. Pret šiem maldiem Kristus jau farizejiem skaidri ir norādījis (Mt 19:6): „Ko Dievs savienojis [gr. – sajūdzis], cilvēkam nebūs šķirt”.

Tātad, laulības ir Dieva darbs, kurā vīrs un sieva ir savienoti vienā. Tas nav nekas jauns, bet pagātnē nereti izsekojama Dieva pestīšanas kārtības sastāvdaļa, kurā galvenā darbojošās persona ir pats Dievs. Tiesa, šo aspektu visbiežāk piemirst. Tomēr, laulību iedibinājis Dievs, tāpēc, nevis cilvēks laulību koriģē pēc saviem ieskatiem, bet gan cilvēkam ir jāseko tiem laulības priekšstatiem [instrukcijām], kurus devis tās Autors.

Jaunā Derība par laulību runā kā par savienošanu, sajūgšanu, kur Dievs ir kā divus jūga lopus salicis, sajūdzis vīru un sievu kopā. Šī Jaunās Derības nostādne lieti noder atbildot uz jautājumiem par īsto, otro pusīti, utt. Tāpēc laulāto saderība sakņojas viņu sekošanā Kristum pie altāra, savienojoties laulību saitēs. Tādējādi jūgs, kuru saņemam no Kristus ir cieši saistīts ar jūgu, kurā stājamies laulību brīdī. Tāpēc abi divi viņi ir īstie un otrās pusītes, jo abi ir svētīti Kristū un savesti kopā – „svētais sader kopā ar svēto”.

Šādi Dievs ir rādījis jau pašu pirmo laulību starp Ādamu un Ievu, tā ir dāvana. Diemžēl, viņi krita grēkā. Tomēr, tas nebija finišs. Kā visā kopējā grēkā kritušajā realitātē Kristus ir īstais risinājums, tā arī laulībā. Jaunā Derība dod arī precīzu padomu ar ko sākt Ef 5:25 – 27. Katrs Dieva dots žēlastības līdzeklis ir vēl viena iespēja laulības stiprināšanai, piemēram, pareiza svētās Kristības izpratne – caur nāvi ievesti dzīvībā Rom 6). Tā arī katra cita lieta (Svētais Vakarēdiens, grēku piedošana) – svētī grēcinieku un ved pie Kristus, līdz ar to – tuvāk laulātajam draugam, arī dievkalpojums kā iknedēļas tradīcija.

Taču, tā nav tikai teorētiska vai baznīciska skaistvārdība. Grēka ikdienas nomocīti mēs laulību nereti saskatām kā sevi izsmēlušu. Tādos brīžos mēs līdzināmies Jaunajā Derībā aprakstītajiem farizejiem. Tad nav viegli tverties pie patiesības par laulību kā dāvanu un Jēzus žēlastības vēsts. Tomēr, Dievs mums ir devis līdzekļus, lai mūs stiprinātu, jo grēcīgajā pasaulē arī laulībā ir sāpes.

Mācītājs, kad pie viņa nāk uz laulību konsultāciju allaž iekļauj arī tematus par grēku un piedošanu, lietas, kuras laicīgs laulību konsultants palaidīs garām.

Līdzīgi kā par Kristus patieso klātbūtni ar elementiem Vakarēdienā arī par laulības un Evaņģēlija saistību Baznīca runā sakramentāli – ar, zem un iekš. Ar Kristu ir saistīta laulība savā kopumā un arī katrs laulātais atsevišķi. Tāpēc abi laulātie raugās uz Kristu, kurš atvieglo grēka radīto grūtumu laulībā, un arī dodas kopīgi pretim Kristum. Tieši tāpēc ir svarīgi runāt par to, kur notiek laulības darbība – Dieva dāvāta teritorijā, no Dieva žēlastības.

Kopsavilkumu sagatavojis Helsinku universitātes doktorants Voldemārs Lauciņš (attēlā).

Atstāt komentāru

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: