Izlaist līdz saturam
Tags

Svēto Rakstu apceres: Ebrejiem 10:22

by uz janvāris 31, 2013

Ar sirdīm, kas šķīstītas no ļaunas apziņas (Ebr. 10:22).

Ko nozīmē šķīstīta sirds? Kā tas notiek? Kādreiz (2. Moz. 12) tas notika tā, ka īzapa pušķis tika pagremdēts upurjēra asinīs un ar to notrieptas durvju palodas un stenderes.

Bet īzapa pušķis, ar ko tiek notrieptas mūsu sirdis, ir Evaņģēlijs. Tas ir pagremdēts Dieva Jēra asinīs. Kad Evaņģēlijs tiek pasludināts, tā svētās lāses tiek izslaucītas uz visām pusēm. Evaņģēlijs no sākuma līdz beigām runā par glābšanu, kas ir Kristus asinīs.

Jērs, kas ir nokauts un atpircis mūs Dievam ar Savām asinīm, ir cienīgs ņemt slavu, godu un pateicību (Jņ. atkl. 5:8–9, 12). “Viņā mums dota pestīšana Viņa asinīs, grēku piedošana” (Ef. 1:7). “Viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem” (1. Jņ. 1:7). “Kaut jūsu grēki būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks balti kā sniegs” (Jes. 1:18).

Ar šādu sludināšanu mēs tiekam šķīstīti no ļaunas sirdsapziņas. Ievēro, no ļaunas sirdsapziņas! Mums jātop šķīstītiem ar Kristus asinīm, lai iegūtu pilnīgi tīru sirdsapziņu – lai visi mūsu grēki tiktu paņemti prom ar drošu paļāvību, ka Dievs tos visus piedod. Tikai tā mēs, pilnīgi šķīstīti un samierināti ar Dievu, varam atkal runāt ar Viņu kā žēlastības un mīlestības pilnu Tēvu.

Tā ir Dieva bērnu fantastiskā brīvība, ka Dievs tiem nepiemin nevienu grēku. Bauslība tos nepazudina. Tie vairs nav padoti bauslībai, bet gan žēlastībai. Un tādēļ viņiem ir miers ar Dievu, it kā grēku tiem nekad nebūtu bijis un viņi būtu pilnīgi taisni un svēti. Vienīgi šāda ticība glābj no grēka varas.

Kā nabaga grēcinieks es gūstu spēcīgu mierinājumu no tā, ka Dievs vairs nepiemin manus pārkāpumus, bet saka: “Ņemies drošu prātu, dēls, tavi grēki tev piedoti” (Mt. 9:2). Un, būdams atraisīts, varu līksmot, priecāties, slavēt Dieva žēlastību un ienīst grēku, un tad šai pasaulē man vairs nav citas, augstākas vēlmes kā kalpot Tam Kungam visas sava mūža dienas.

Bet šķīstīšanai ir vajadzīga ticība, ar ko savā sirdsapziņā gūt mieru no saviem grēkiem. Tāds cilvēks, kas dzird, lasa, dzied un zina par lielo glābšanu, kas notikusi Kristū, bet joprojām grēkus nes savā sirdsapziņā un izmisīgi domā, kā glābties, – patiesībā zaimo Kristus asinis, it kā tām nebūtu spēka atņemt grēkus.

Apustulis saka (Ebr. 10:1–4), ka levītisko upuru laikā cilvēkiem arvien ir palikusi ļauna sirdsapziņa, un tādēļ bija nepieciešami atkārtoti upuri. Tātad vēršu un āžu asinis nevar atņemt grēkus. “Vai tad viņi būtu mitējušies pienest upurus? Jo, ja tie reiz tiktu darīti šķīsti, tad viņu sirdsapziņā vairs nebūtu grēku.”

Ievērojiet šos vārdus! Ja, ticēdami Kristus dārgajām asinīm, paliekam ar ļaunām sirdsapziņām, tad līdz ar to mēs sakām, ka Kristus asinis nevar atņemt grēkus. Jo citādi mums taču būtu miers ar Dievu un mūsu grēki piedoti, un mēs zinātu, ka esam šķīstīti!

Apstājies brīdi un padomā. Kāda ir tava ticība? Vai Kristus asinis patiesi ir atņēmušas, izpirkušas un dzēsušas visus tavus grēkus? Vai tici, ka Kristus asinis paveic vairāk nekā vēršu un āžu asinis? Vai arī domā, ka Kristus asinis nespēj atņemt tev grēkus?

Pāvils rāda atšķirību starp levītiskajiem upuriem un Kristus asinīm. Sacīdams, ka pirmie nevarēja atņemt grēkus, viņš piebilst par Kristu: “Bet šis vīrs, upurēdams vienu – mūžīgi derīgu – upuri par grēkiem, liecina: Un viņu netaisnības un viņu grēkus Es vairs nepieminēšu. Bet, kur ir grēku piedošana, tur vairs nav upuru par grēku.”

Un tad seko: “Tā kā nu mēs, brāļi, droši varam ieiet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ, tuvosimies patiesīgu sirdi pilnā ticībā, apslacīti savās sirdīs un atsvabināti no ļaunas sirdsapziņas.” Apustulis grib, lai tas būtu izlemts vienreiz par visām reizēm, ka Kristus asinis patiesi ir izpirkušas grēkus un nu mēs esam brīvi.

Mosties, dvēsele, un padomā, ko dari, raudzīdamās vienīgi uz sevi un Kristus asinis turēdama par nieku, it kā tās nespētu atņemt grēkus! Nav šaubu, ka grēku tev ir daudz, tie ir lieli un briesmīgi. Taču tie nekad nebūs tik lieli, ka Dieva Dēla asiņu spēks nebūtu tūkstoškārt lielāks.

Lūdz Dievam pēc ticības un ļauj Kristus asiņu šķīstīšanai ar Evaņģēliju tevi pilnīgi atbrīvot no ļaunas sirdsapziņas. Lai tu pilnīgi ļautos šo asiņu spēkam un tā priecīgi stāvētu pretī grēkam, nāvei un ellei. Lūdz, lai nekad nenovērstos pie cita, bet paliktu pie Kristus, kurš ir miris un augšāmcēlies mūsu labā!

Apceres pārpublicētas no K. O. Rozeniusa grāmatas “DIEVA VĀRDS KATRAI GADA DIENAI” ar “Luterisma Mantojuma Fonda“laipnu atļauju.

Atstāt komentāru

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: