Izlaist līdz saturam

Atklāta vēstule (Nr. 5) Justam

by uz februāris 23, 2013

Maslova piramīda

(Voldemārs Lauciņš)

Vai Dievam ir vieta Ābrahāma Maslova vajadzību hierarhijā?

Turpinot iepriekšējo vēstuļu (skatīt šeit) tradīciju, arī šī dalīsies pārdomās ar savu adresātu un ikvienu lasītāju.

Šajā reizē rakstu Justam, jaunam studentam un draudzes loceklim. Neilgu laiku atpakaļ mums abiem sanāca interesanta saruna par bībeliskā Dieva lomu ikdienā. Justs savās studijās bija saskāries ar diezgan plaši pazīstamo Maslova vajadzību hierarhiju (tautā plašāk pazīstamu kā Maslova piramīdu – attēlā), un mēs pārrunājām, vai tajā ir vieta arī Bībeles Trīsvienīgajam Dievam. Lai arī Maslova teorija nav viennozīmīgi atzīta, proti, tai ir arī daudz kritiķu, tomēr tā bauda gana plašu piekrišanu. Kāpēc? Jo daudzējādā ziņā tā atbilst tam, ko ikviens var pieredzēt sava dzīvē. Tā nu šī vēstule tapa kā atskats uz saturīgu sarunu, nevis kā padziļināts pētījums psiholoģijā.

Nelielam atgādinājumam, Maslova hierarhijā cilvēka vērtības sagrupētas noteiktā prioritāšu secībā – piramīdas apakšā ir novietotas svarīgākās (Maslovprāt, fizioloģiskās jeb pamatvajadzības), kurām seko pakārtotas nepieciešamības (cilvēka drošība, viņa sociālās vajadzības, atzinība un paš-īstenošanās). Šī teorija uzskata, ka zemākos piramīdas slāņos esošo vajadzību pozitīva sakārtošana dod cilvēkam iespēju harmoniski pilnveidoties arvien augstākos piramīdas blokos. Vai savādāk izsakot, ja neesi paēdis un izgulējies, par drošību, mīlestību un cieņu pārāk daudz galvu nelauzīsi, kur nu vēl par paš-īstenošanos.

Vajadzību pēc ticības/paļaušanās uz Dievu šajā piramīdā nevar pamanīt ne pirmajā, nedz otrajā acu uzmetienā.  Šķiet, Maslovam pašam reliģiskās vajadzības, līdzās piederībai kādām interešu grupām, vai klubiņiem, ierindotas sociālo vajadzību kategorijā. Cik es saprotu, tas nozīmē, ka ticība Dievam, Viņa Vārda uzklausīšana, lūgšana, sadraudze un sakramentu saņemšana sanāk tik pat nozīmīgā vietā kā kāda cita cilvēka iemīļotā sporta kluba spēļu apmeklēšana, dažādas ar šā kluba un tā aktivitātēm saistītas informācijas saņemšana, jaunāko notikumu apspriešana, utt.

Pieļauju, ka kāds speciālists Maslova teoriju izskaidrotu detalizētāk, tomēr, pamatdoma varētu būt tieši tāda. Turklāt, nākas atzīt, ka daudzi cilvēki, to starpā arī kristieši, tik tiešām šādi uztver kristīgās ticības nozīmi viņu dzīvēs. Tā sacīt, Dieva lietas piederas svētdienai, vai sarunām ar mācītāju, taču reliģiju/ticību nevajadzētu iepīt ikdienā, kā piemēram, nodokļu [ne]maksāšanā, citu cilvēku apspriešanā, attiecībās ar pretējo dzimumu, izklaidē, ģimenē, līdzekļu izlietojumā, utt.

Ja mana izpratne par Maslova vajadzību hierarhiju ir vairāk vai mazāk atbilstoša, tad jāsecina, ka tajā ir milzīgs robs. Tā ne tikai nesakrīt arī Rakstu atklāsmes doto izpratni par Trīsvienīgā Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vietu mūsu dzīvēs, bet tajā iztrūkst paša svarīgākā elementa – proti, vajadzības pēc Trīsvienīgā Dieva. Visu, kas mēs esam, visu, kas mums ir, mēs esam saņēmuši un turpinām ikdienu saņemt no Dieva Tēva žēlastības.

Fizioloģiskās vajadzības: “Visu acis raugās uz tevi, un tu dod tiem barību īstajā laikā, tu atdari savu roku un gādā ik dzīvajam, ko tas kāro.” (Ps 145:15-16) Drošība: “Kungs ir mans gans, man netrūks nekā. Pat ja iešu pa nāves ieleju, ļauna nebīšos, jo tu esi ar mani, tavs zizlis un spieķis drošina mani.” (Ps 23:2, 4) Mīlestība, piederība: “Nebaidies, es tevi izpirkšu, es tevi nosaucu tavā vārdā, tu esi mans!” (Jes 43:1) “Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība.” (Jāņa 3:16) Cieņa, atzīšana: “Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla viņš radīja to – vīrieti un sievieti viņš radīja!” (1.Moz 1:27) Kas gan pelnītu vēl lielāku cieņu kā cilvēks, kas radīts pēc Radītāja tēla?! Paš-īstenošanās: “”Mīli Kungu, savu Dievu, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu. […] Mīli savu tuvāko kā sevi pašu.” (Mt 22:37, 39)

Dievs ne tikai gādā par visām mūsu vajadzības, bet arī pats ir mūsu vis-vis-vis-primārākā vajadzība. Bībele neapraksta ticīgos, kuriem nebija intereses par sociālajām vajadzībām, ja vien nebija apmierinātas primārās. Tieši otrādi, tā rāda cilvēkus, kuri arī esot trūkumā, apdraudējumos un vajāšanās, varēja priecāties, līksmot, palīdzēt citiem un mierīgu prātu pateikties, jo viņiem bija pats galvenais – viņiem bija Dievs. “Meklējiet vispirms Dieva valstību un viņa taisnību, tad jums viss pārējais tiks iedots.” (Mt 6:33)

Dievs ne tikai ir mūsu galvenā vajadzība, Viņš vienlaikus kategoriski aizliedz sagaidīt visu labu no kāda cita. Kā Mārtiņš Luters to tik jauki apraksta Lielajā Katehismā: “”Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā.” Tas ir: tikai Mani vien tev ir jātur par savu Dievu. Ko tas nozīmē, un kā tas jāsaprot? Ko nozīmē – man ir Dievs vai, citiem vārdiem sakot – kas ir Dievs? Atbilde: Dievs ir tas, no kā sagaidām visu labo un pie kā meklējam patvērumu visās grūtībās.”

Cilvēka attiecības ar Dievu nav rezervētas tikai svētdienai, tām būtu jābūt par pamatu ikvienai cilvēka izvēlei. Kristībā mēs esam pieņemti par Dieva bērniem, tā ir Debesu Tēva dāvana, ne lai no izniekotu, bet gan lai mēs kā Dieva bērni dzīvotu ikdienu. Turklāt, Dieva un cilvēka attiecības ir tik ļoti nozīmīgas tieši tāpēc, ka tās iespaido ne vien cilvēka dzīvi šajā pasaulē, bet iesniedzas arī mūžībā.

Saruna ar Justu bija interesanta. Vismaz man tā palīdzēja daudzas lietas salikt savās vietās. Lūkojoties no cilvēku pieredzes perspektīvas, Maslova teorija ir visai atbilstoša realitātei. Savukārt, ja izvērtējam to Rakstu gaismā, skaidri redzams, ka tā ir atstājusi novārtā pašu svarīgāko cilvēka ikdienas esamības aspektu, – mūsu neizdzēšamo vajadzību pēc attiecībām ar Dievu Tēvu un Dēlu un Svēto Garu.

Ceru, ka šīs pārdomas kādam kalpos kā pamudinājums dziļākai un nopietnākai attiecību sakārtošanai ar savu Radītāju, Pestītāju un Svētdarītāju.

Vienīgi Dievam lai ir gods!

3 komentāri
 1. viesturs.pirro@lelb.lv permalink

  Latvijā tiek publicēta apzināti primitivizēta Maslova piramīda. Augstākais punkts oriģinālā ir “Garīgās vajadzības”. Žel to ļaužu, kuri izdarīja šo grēka darbu – viltoja Maslova piramīdu! Kādēļ? tas ir labs jautājums.

  Mācītājs Viesturs Pirro

 2. Paldies, mācītaj Viestur Pirro!
  Rakstā neesmu mēģinājis izanalizēt visus Maslova hierarhijas + un -, bet gan pievērsties tam, ka Maslovs neliek reliģisko vajadzību pašā pamatā (pie fiziologiskām vajadzībām). Manuprāt, pirmais bauslis (un bibliskais skatījums kopumā) tieši ar to arī ir pretrunā Maslova teorijai.
  Bez tam, esmu minējis, ka, attiecībā uz daļu cilvēku, kuri ticības lietas ieliek perifēru jautājumu skaitā, Maslova vērojums varētu būt pareizs. Tomēr, pēdējais, manuprāt, nav pozitīvs lielums pats par sevi :)

 3. kristīne permalink

  Tieši otrādi, šajā piramīdā var ieraudzīt, ka Dievs ir vajadzību fundamentā. paēdis, siltumā ir viens aspekts. ja būsi apmierinājis tikai šo vajadzību, nejutīsi pilnvērtīgu savu dzīvi un sevi tajā.
  tāpēc jau Maslovs rāda, ka tikai pilna šīs piramīdas eksistence spēj nodrošināt apmierinājumu un gandarījumu par dzīvi.
  Drošība – ja es nezinu, kā iegūt mieru sevī, ja man nav ceļa pie iekšējās saskaņas iegūšanas, es nespēju realizēties tālāk. un mēs taču apzinamies, ka just Kristu sevī – nozīmē arī būt līdzsvarā, mierā, būt jutīgiem pret sevi un citiem, tātad, kamēr šis aspekts nav ņemts vērā, nespējam būt apmierināti savā dzīvē. nākamais solis – mīlestība. tiešā mērā kristietībā šis ir tīri par Kristus klātbūtni mūsu dzīvē. jo tikai šādā stāvoklī spējam – redzēt, dzirdēt, just. nākamais solis – cieņa. jautājums par robežām, gan savām, gan citu. pašīstenošanās, pašrealizācija – katram no mums ir Dieva dotas dāvanas, kuras šajā dzīvē varam realizēt.
  un kad visus šos aspektus mēs piepildām, jo Dievs visiem dod šādas iespējas, mēs spējam būt laimīgi un apmierināti savā dzīvē. un tad ir daudz lielākas iespējas, ka mēs nekurnēsim par to, ko Dievs ir vai nav darījis mūsu dzīvē, bet tieši otrādi spēsim izjust pateicību un prieku.
  vienkārši katram ir sava valoda. un kristietībā mēs to saucam tā, bet zinātnē šīs lietas traktē savādāk. taču manuprāt, viss ir par vienu un to pašu.

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: