Izlaist līdz saturam

Sākam? Grāmata “Dievs, Radīšanas Kārtība un Cilvēks”.

by uz aprīlis 29, 2013

GS IIAr šo publikāciju iesākam grāmatas “Dievs, Radīšanas Kārtība un Cilvēks” publicēšanu “Gudrības Sākums” blogā. Pēc lasītāju ieteikuma centīsimies  publicēt visu tekstu, teksta PDF versiju pievienojot publikācijas beigās.

Mācītājam Intaram Jonītim tika uzdots jautājums: “Kā lasās šī grāmata?” Viņš atbildēja: “Lasās ļoti lēni.” Bet tad viņš ar steigu piebilda: “Ne tāpēc, ka grūti lasītos, bet gan tādēļ, ka visu laiku gribās to konspektēt.”Lai mūsu Kungs un mūsu Dievs Jēzus Kristus svētī arī jūs, ka šī grāmata būtu ne tikai interesanta, bet arī noderīga!

 

 

I nodaļa: Par ko ir šī grāmata?

Šajā nodaļā: Panākumu atslēga – labi instrumenti! – Ko atradīsiet šajā grāmatā un kā to lasīt? 

Panākumu atslēga – labi instrumenti!

Kritiskās domāšanas kustības viens no dibinātājiem un vadītājiem, daudzu grāmatu un rakstu autors Pols Ričards šādi izsakās par cilvēkiem: „Varētu teikt, ka cilvēks ir nevis saprātīgs, bet gan sevi mānošs radījums. Mēs maldinām sevi par savu zināšanu apjomu, dziļumu un patiesumu. Mēs esam vienīgā radība, kuras izturēšanās lielā mērā aptumšo to, kas mēs patiesībā esam un varam būt.”[1] Šie vārdi ir patiesi vēl daudz lielākā mērā, nekā Ričards tos domājis. Turklāt tā ir taisnība arī attiecībā uz trīs no pašiem svarīgākajiem jautājumiem.

Pirmais. Mēs gan zinām, ka ir kas augstāks, nekā mēs paši, bet nezinām, kas un kāds viņš ir. Apustulis Pāvils vēstulē Romas kristiešiem raksta: „Ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir atklāts: Dievs pats viņiem to atklājis. Kopš pasaules radīšanas Viņa neredzamās īpašības, gan Viņa mūžīgais spēks, gan Viņa dievišķība, ir skaidri saredzamas Viņa darbos [visā radībā], tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties.  Jo, zinādami Dievu, viņi to nav turējuši godā kā Dievu un Viņam nav pateikušies, bet savos spriedumos krituši nīcības gūstā un savā sirds neprātā iegrimuši tumsā. Saukdami sevi par gudriem, tie kļuvuši muļķi.” (Rom 1:19-22) Mēs zinām, ka Dievs ir, bet nezinām, kāds Viņš ir, un kāda ir Viņa attieksme pret mums, tāpēc „visu labu sagaidām un patvērumu grūtībās meklējam” pie radības, nevis Radītāja.[2]

Otrais. Mēs zinām, ka esam atbildīgi par to, kā dzīvojam. Ka šīs pasaules dzīves noslēgumā mums būs jādod norēķins, kā esam pavadījuši mums dāvāto laiku. Ar to mēs pierādām, ka Dieva likumi ir „ierakstīti mūsu sirdīs. To pašu apliecina mūsu sirdsapziņa un mūsu domu spriedumi, kas cits citu vai nu apsūdz, vai attaisno.” (Rom 2:15) Mēs zinām, ka dzīve jāvada pēc noteiktiem principiem, bet īsti nezinām, kādi tie ir.

Trešais. Mēs vadām savas dienas, ticēdami, ka zinām, kas un kādi mēs paši esam. Bet vai tas tiešām tā ir? Pat psalmists izsaucās: „Kas gan ir cilvēks, ka Tu viņu piemini, un cilvēka bērns, ka Tu viņu uzlūko? Tikai mazliet Tu viņu esi šķīris no Dieva, ar godību un varenību Tu viņu esi pušķojis, esi to darījis par valdnieku pār Saviem radījumiem, visu Tu esi nolicis pie viņa kājām.” (Ps 8:5-7) „Visu Dievs ir savā laikā jauki iekārtojis, pat arī Mūžību Viņš ir licis cilvēku sirdīs: žēl tikai, ka cilvēks nevar izprast Dieva darbu – ne tā iesākumu, ne galu.” (Smāc 3:11) Nožēlojami, bet mēs maldāmies arī šajā ziņā. Bez palīdzības no ārpuses mēs nezinām pat to, kas un kādi mēs patiesībā esam.

Šīs trīs neatbildētie jautājumi labi ilustrē, cik lielā mērā Polam Ričardam ir taisnība. Mēs patiešām maldinām sevi un neizbēgami aptumšojam to, kas mēs varētu būt. Tā gadu pēc gada aizplūst mūsu dzīves, [1] zinot par Dievu, bet Viņu nepazīstot, [2] zinot par savu atbildību vadīt dzīvi noteiktā veidā, bet īsti nezinot kā, [3] ticot, ka saprotam, kas mēs esam, bet patiesībā nezinot pat to. Bēdīgi…

Ar savām maņām un prātu apzināmies, ka dzīvojam laikā un telpā. Turklāt pamazām esam iemācījušies gan telpā, gan laikā gluži labi orientēties. Bez tā, ka kārtība  radībā piedāvā mums sadalīt laiku gados, sezonās, mēnešos un dienās, esam to sadalījuši arī stundās, minūtēs un sekundēs. Attālumu aprakstam centimetros, metros un kilometros, lai gan neviena no šīm mērvienībām nepastāv radībā pati par sevi. Ja palūkosimies apkārt, dabā neredzēsim nedz minūtes, nedz metrus. Tie visi ir cilvēku ieviesti instrumenti, ar mērķi labāk orientēties mūsu realitātē. Taču nenoliedzami tie ir ļoti palīdzoši. Ne velti cilvēces gudrākie prāti jau kopš sirmas senatnes mēģinājuši atrast arvien jaunus veidus kā pasauli ap mums sistemātiski aprakstīt, lai padarītu to saprotamāku.[3]

Ikviens, kurš mēģina ieraudzīt pasauli ar Dieva acīm, lūkojoties caur Bībeles vēstījumu, sastopas ar līdzīgu izaicinājumu. Kādās kategorijās, lai izsaka Bībeles atklāto realitāti, kā kodolīgi noformulēt svarīgākās atziņas, lai tās būtu viegli un skaidri saprotamas? Kādas „mērvienības” izmantot? Un tā joprojām. Šeit vislielākais paldies jāsaka Luteriskās Reformācijas teologiem, jo īpaši Dr. Mārtiņam Luteram. Būvējot uz Baznīcas gadu simtos un tūkstošos krātajām Bībeles izpētes atziņām, ar Dievpalīgu viņam izdevās noformulēt Bībeles „metrus” un „minūtes”, proti, radīt „instrumentus”, kuri palīdz ne tikai skaidri saprast, bet arī vienkāršā veidā paskaidrot, kāds ir Dievs, kāda ir Radīšanas kārtība un kāds ir cilvēks,  kā to mums dara zināmu Dieva atklāsme Bībelē.[4]

Šīs grāmatas uzdevums nav smalki aplūkot visu, ko Bībele saka par Dievu, par Radīšanas kārtību, vai par cilvēku. Tas piederas daudz pamatīgākiem darbiem. Šeit mēģināsim aprakstīt un nodot lasītāja rīcībā Luteriskās Reformācijas mantojumu, „instrumentus”, ja tā var sacīt, kuri palīdz Dieva vēstījumu gan lasīt, gan saprast, gan arī skaidrot un mācīt daudz precīzāk, liekot lietā gadu simtos apkopotās atziņas. Papildus Luteriskās Reformācijas laikā tapušajiem „instrumentiem” aplūkosim arī dažas no pašām svarīgākajām Bībeles mācībām, kuras svarīgi zināt katram kristietim, kā arī atmaskosim dažus, šodien izplatītus maldīgus priekšstatus un mācības.

Kā pirmo no „instrumentiem” varētu minēt un uzreiz arī likt lietā Bībeles pasaules uzskata laika ietvaru. Ja visu Svētajos Rakstu saturu, vai citiem vārdiem sakot, visu pasaules vēsturi, vajadzētu apkopot, cik īsi vien iespējams, to varētu iedalīt četros galvenajos posmos, jeb stāvokļos. Pirmkārt, visa esošā radīšana un stāvoklis, kad „Dievs uzlūkoja visu, ko Viņš bija darījis, un redzi, tas bija ļoti labs.” (1.Moz 1:31). Otrkārt, grēkā krišana, stāvoklis, kuru tik precīzi raksturo apustulis Pāvils: „Nav neviena taisna, it neviena. Nav neviena, kas saprot, neviena, kas meklē Dievu. Visi ir novirzījušies, visi kopā kļuvuši nelietīgi. Nav neviena, kas dara labu, it neviena.” (Rom.3:10-12) Treškārt, visas radības glābšana pie krusta Golgātā: „Jo visai Dieva pilnībai labpatika iemājot Viņā, lai caur Viņu un uz Viņu salīdzinātu visu, nodibinot ar Viņa krusta asinīm visu starpā mieru – gan debesīs, gan virs zemes.” (Kol.1:19-20)

Visbeidzot, ceturtkārt, visas radības pilnīga atjaunošana, Kristum atnākot dievišķajā godībā laiku beigās: „Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debess un pirmā zeme bija zudusi, un jūras vairs nav. Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām: „Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū, un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo, kas bija, ir pagājis.” (Atkl.21:1, 3-4)

Šādā laika ietvarā, četros pasaules vēstures posmos, tad arī secīgi aplūkosim, kāds ir Dievs, kāda ir Viņa Radīšanas kārtība, un kāds ir cilvēks.

Ko atradīsiet šajā grāmatā, un kā to lasīt?  

Vispirms, īsā kopsavilkumā par „Gudrības Sākuma” pirmo daļu „Bībeles liecība”, atgādināsim, kādēļ Bībeles liecību var uzskatīt par uzticamu, pārbaudāmu un saprotamu, un kādēļ izpratne par Dievu, Radīšanas kārtību un cilvēku būtu jābalsta tieši Dieva atklāsmē. Pēc tam aplūkosim, kāda ir šī Bībeles pasaules uzskata vieta cilvēces vēsturē, un kāda vieta piešķirama tā sauktajam Rietumu pasaules uzskatam, kurš šodien iekarojis dominējošo vietu Rietumu civilizācijas valstīs.

Taču vislielāko grāmatas daļu veltīsim, lai aplūkotu kā pats Bībeles vēstījums mums piedāvā Tabulā Nr. 1. minētos „instrumentus”. To darīsim trīs daļās. Pirmajā runāsim par Dievu. Otrajā par Dieva Radīšanas kārtību, vai precīzāk, par to Radīšanas kārtības daļu, kas vistiešākajā veidā attiecās uz cilvēkiem, proti, bauslību. Trešajā runāsim par pašu cilvēku. Grāmatas beigās visi šie, tā sauktie, „instrumenti” tiks vēlreiz īsi aprakstīti, uzsverot būtiskāko par katru no tiem, un minot galvenos ieguvumus no to lietojuma.

Līdz ar to šo grāmatu var lietot divējādi. Pirmkārt, lasot no sākuma līdz beigām, sekojot grāmatas stāstījumam un apgūstot vienu „instrumentu” pēc otra. Otrkārt, atrodot grāmatas beigās kopsavilkumu par konkrēto interesējošo tēmu, jeb „instrumentu” un izlasot vien tam veltīto grāmatas sadaļu.

Lai kādu ceļu mēs izvēlētos, lai Jēzus Kristus, Dieva Vārds un patiesā Gudrība, pats vada un mudina mūs „ik dienas meklēt Rakstos, vai tas tā patiesi ir.” (Ap.d. 17:11)

– – – – –

Šo nodaļu PDF atradīsiet šeit.


[1] Richard Paul, Critical Thinking: What every person needs to survive in a rapidly changing world,

Foundation of Critical Thinking, Santa Rosa, CA, 1992, xii-xiii.lpp.

[2] Lutera Lielais Katehisms, Vienprātības Grāmata: Luterāņu Ticības Apliecības, Augsburgas Institūts, Rīga, 2001, 364.lpp.

[3] Kā spilgtu piemēru jau no laika pirms Kristus dzimšanas varētu minēt sengrieķu filozofu Aristoteli (384.-322. pirms Kristus), kura darbs Kategorijas mēģināja paveikt tieši šo uzdevumu. Tas pieejams arī Internetā http://classics.mit.edu/Aristotle/categories.html, kā arī

http://www.classicallibrary.org/aristotle/categories/ (piekļūts 2012.02.20.)

[4] Ne visi šajā grāmatā aplūkotie Bībeles koncepti un mācības atbilst šajā līdzībā izmantotajam vārdam „instrumenti”. Par tādiem pilnā mērā var dēvēt bauslību un Evaņģēliju, divējādās attiecības, divas valstības, atklāto un apslēpto Dievu, Dieva Vārdu un tā formas, utt. Savukārt tādi koncepti kā grēks, brīvība, tiesības, antinomisms, u.c. – šeit ietverti kā noteiktu, ar minētajiem „instrumentiem” cieši saistītu Bībeles mācību skaidrojumi.

Citēts no grāmatas “Dievs, Radīšanas Kārtība un Cilvēks: ar Luterāņa Acīm“.  Šī nav grāmatas gala versija.

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: