Izlaist līdz saturam

Trīsvienības svētki

by uz maijs 26, 2013

3vieniibaMācītāja Jura Uļģa sprediķis Svētās Trīsvienības svētku dienai.

Dieva trīsvienība ir unikāla kristietības iezīme, tāpēc šie svētki ir īpaši.

Sarunā starp Jēzu un Nikodēmu (Jāņa evaņģēlijs 3:1 – 21) atklājas Dieva trīsvienība darbībā.

Teletūbiji ir bērnu televīzijas programma, kura paredzēta galvenokārt pirmskolas vecuma bērniem. Kopā tika uzņemtas 365 epizodes, kurās tiek stāstīts par četru teletūbiju piedzīvojumiem. Šīm bērnu filmām raksturīga viena un tā paša atkārtošana divas reizes, lai pirmskolas vecuma bērni varētu labāk iemācīties un atcerēties. Jēzus Nikodēmam trīs reizes atkārto kādu svarīgu patiesību – ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības (3.pants); ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā (5.pants); tev jāpiedzimst no augšienes (7.pants).

Arī mums ir jāpievērš īpaša uzmanība šiem vārdiem, jo arī mums, līdzīgi kā teletūbiju (dievišķās lietās arvien esam kā mazi bērni) skatītājiem, tie tiek atkārtoti un uzsvērti.

Izrādās, ka pavisam kopā ir divas piedzimšanas. Pirmā piedzimšana:

 • No mātes miesām Parasti vecāku gribēta un gaidīta. Piedzimšana no apakšas.
 • šādi piedzimst unikālas un neatkārtojamas personības, katra ar savu izskatu, spējām un talantiem, dzīves ceļu, utt.
 • taču šādi piedzimst arī “problēmcilvēks”: tādā veidā piedzimst miesīgais cilvēks, kurš neko nesaprot no garīgām lietām, no Dieva lielajiem darbiem, kurš ir pilns nepakļāvības, augsprātības un nepaklausības pilns pret Debesu Tēvu.
 • Šāds miesīgais cilvēks savas dzīves laikā rupji pārkāpj pirmo bausli, proti, viņš pielūdz citus dievus, viņš paļaujas uz citiem dieviem. Piemēram, pats sevi ieceļ dieva kārtā – es esmu pasaules centrā, viss grozās ap manu nabu; viss ir atkarīgs no manis, ko es gribu, to es agri vai vēlu dabūšu.
 • Šāds miesīgais cilvēks reiz ņems pavisam nelabu galu. Tieši tādam Jēzus sacīs: eita nost no Manis, jūs nolādētie, mūžīgā ugunī, kas sataisīta velnam un viņa eņģeļiem. Ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības, bet gan pazušanas vietu/stāvokli.

Otrā piedzimšana:

 • Nikodēms ir galīgā neizpratnē par šo otro piedzimšanu. Nikodēms saka Viņam: “Kā cilvēks var piedzimt, vecs būdams? Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt?”(4.pants)
 • Jēzus – ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā. Nav runa par atkal fizisku piedzimšanu. Šāda piedzimšana neko nevar izmainīt cilvēka attiecībās ar Dievu. Runa ir par piedzimšanu “ūdenī un Garā”. Luters šeit saskata skaidru norādi uz kristību ūdeņiem. Tas ir vispār ūdens dabā – dot dzīvību, remdēt slāpes, atspirdzināt, radīt. Kristību ūdeņos (līdzīgi kā dzemdību ūdeņos) rodas šis jaunais cilvēks. Piedzimšana no augšienes.
 • Garīgais cilvēks, kura acis ir atvērtas, ausis atdarītas, lai redzētu un dzirdētu lielos trīsvienīgā Dieva darbus šajā pasaulē.
 • Šāds garīgais cilvēks savas dzīves centrā redz savu Radītāju. Savu ego, savas vajadzības, savas tiesības un prasības, viņš pastumj malā, viņš piesit krustā.
 • Šāds garīgais cilvēks reiz piedzīvos pavisam svētīgu galu: nāciet šurp, jūs Mana Tēva svētītie, iemantojiet Valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Mans kapsētas apmeklējums un pārdomas: vieni celsies augšām mūžīgam sodam, otri – Dieva valstībai.

Salīdzināt miesīgo un garīgo cilvēku:

 • Kopīgais – abiem neviens neprasīja viņu piekrišanu, lai piedzimtu. Miesīgais cilvēks tika ieņemts, dzemdināts un laists pasaulē bez viņa piekrišanas jeb neviens viņam nejautāja vai vēlas piedzimt vai nē. Arī garīgais cilvēks tiek dzemdināts caur ūdeni un Garu. Arī garīgais cilvēks tiek dzemdināts jaunai dzīvei kopā ar Dievu, bez viņa piekrišanas. Tas ir vienīgais, kas viņus vieno – viņu piedzimšana notiek bez viņu piekrišanas vai gribēšanas.
 • Tomēr ir vēl viena lieta, kura vieno abas šīs piedzimšanas. Proti, cilvēks var samaitāt un samaitā šīs dotās dzīvības:
  • no vecākiem doto fizisko dzīvību cilvēks pats var samaitāt, sabojāt, izniekot, nodzert utt. Padomāsim, kādi reiz pūkaini un mīļi bija bērniņi, kuri tagad ir, piemēram, bomži un pārtiek un ēdienu atlikumiem miskastēs.
  • no Svētā gara doto garīgo dzīvību cilvēks arī var samaitāt, sabojāt, izniekot. Kāds piemērs.
 • Viss pārējais ir ļoti atšķirīgs – dzīvesveids, vērtības, attiecības ar Dievu, attiecības ar līdzcilvēkiem. Viss ir ļoti atšķirīgs. Piemērs: Ir taču atšķirība starp cilvēku, kurš ir rupji apvainojis savu tēvu, atstājis tēva mājas, izšķērdējis dažādās baudās visu naudu, uz ielām ubago; un starp cilvēku, kurš dzīvo tēva mājās, ar prieku tam kalpo saimniecībā, sēž pie viena galda kopā ar savu tēvu un visu pārējo saimi.
 • Gan miesīgais, gan garīgais cilvēks pastāv vienlaicīgi un starp tiem ir pastāvīga spriedze, pat cīņa.

Šajā Jēzus un Nikodēma dialogā ir ieraugāma Dieva trīsvienība: (1) Dieva Tēva valstība, (2) kurā nokļūst tikai tie, kas ir svētā Gara atdzemdināti, (3) un to visu māca Dēls, nācis/sūtīts no Tēva.

Kristīgā draudze, mēs, kas ticam mūsu Kungam, Pestītājam, esam šīs Dieva Tēva valstības pilsoņi, mēs esam Svētā Gara atdzemdināti un to visu mums šodien māca Dēls. Lai slava un gods vienīgajam un patiesajam trīsvienīgajam Dievam, Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam!

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: