Izlaist līdz saturam

Krusts ir līdzeklis, ne mērķis

by uz augusts 5, 2013

Dievs kas atjaunoDievs visu atjaunos

Nereti piemirstās, ka Jēzus krusts, nav Dieva darba mērķis, bet gan līdzeklis, lai novestu Dieva ieceri līdz galam. Nevis Jēzus nāve, bet gan augšāmcelšanās ir mūsu prieka galvenais avots. Jo, „ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana un arī veltīga jūsu ticība.” (1.Kor 15:14) Jēzus mīļais māceklis Jānis, kuram Dievs uz mirkli atklāja Savus nodomus, tos darījis mums zināms: „Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debess un pirmā zeme bija zudusi, un jūras vairs nav. Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām: „Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū, un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo, kas bija, ir pagājis.” (Atkl.21:1-4)

„Tempļa es tur neredzēju. Jo viņas templis ir Kungs Dievs Visu-valdītājs un Jērs. Pilsētai saules un mēness gaismas nevajag, jo Dieva spožums to apgaismo, un viņas gaisma ir Jērs. Tautas staigās viņas gaismā, un visas zemes ķēniņi nesīs turp savu greznumu. Nemūžam tur nekas neieies, kas nesvēts, un neviens, kas dara negantību un melo, bet vienīgi tie, kas rakstīti Jēra dzīvības grāmatā. Viņš man rādīja dzīvības ūdens upi, tā bija skaidra kā kristāls un iztecēja no Dieva un Jēra goda krēsla. Viņas ielas vidū un upei abās pusēs bija dzīvības koks, tas nesa augļus divpadsmit reizes, katru mēnesi savu augli, un viņa lapas bija tautām par dziedināšanu. Nekas tur nebūs vairs nolādēts. Tur stāvēs Dieva un Viņa Jēra tronis, un Viņa kalpi Tam kalpos. Tie skatīs Viņa vaigu, un Viņa Vārds būs tiem uz pierēm. Tur nebūs vairs nakts, ne sveces, ne saules gaisma tiem nebūs vajadzīga; jo Kungs Dievs izlies gaismu pār viņiem, un viņi valdīs mūžīgi mūžam.” (Atkl.21.-22.)

Kā apustulis Pāvils raksta: „Visa radība ilgodamās gaida to dienu, kad Dieva bērni parādīsies savā godībā. Jo radība pakļauta iznīcībai nevis aiz savas patikas, bet aiz Tā gribas, kas viņu tai pakļāvis; tomēr viņai dota cerība. Jo arī pati radība reiz tiks atsvabināta no iznīcības verdzības un iegūs Dieva bērnu apskaidrību un svabadību. Jo mums ir zināms, ka visa radība vēl aizvien līdz ar mums klusībā nopūšas un cieš sāpes. Bet ne vien viņa, arī mēs paši, kas jau esam apveltīti ar pirmo debess balvu – Garu, ar ilgu pilnām nopūtām gaidām, kad saņemsim savu bērnu tiesu, savas miesas pilnīgo atpestīšanu.” (Rom.8:19-23)

Nav runa vien par cilvēku pestīšanu, bet gan par visas radības atjaunošanu. Jaunas debesis un jauna zeme! Dievs ir Visuma Radītājs, Viņš dara lielas lietas. Kā pravietis Jesaja raksta: „Tad vilks mājos pie jēra un pantera apgulsies pie kazlēna; teļš un jauns lauva, un trekni lopi būs kopā, un mazs zēns tos ganīs. Govs un lāču māte ganīsies kopā, un viņu bērni gulēs kopā, un lauva ēdīs salmus kā vērsis. Zīdainis bērns rotaļāsies pie odzes alas, un nupat no krūts atšķirts bērns izstieps savu roku pēc odzes spīdošām acīm. Ļauna neviens vairs nedarīs un negrēkos visā Manā svētajā kalnā, jo zeme būs Tā Kunga atziņu pilna kā jūras dziļumi, kas līdz pašam dibenam ūdens strāvu pilni.” (Jes.11:6-9)

Kā Dievs mums sevi atklāja Radīšanā, kā nemitīgās rūpēs mūs ikdienu uzturēdams, kā visskaidrāk un pārliecinošāk pie krusta staba Golgātā, tāpat Dieva nemainīgi evaņģēliskā attieksme darīta zināma sniedzot mums nelielu, bet daiļrunīgu ieskatu mūžības valstībā. „Dievs ir mīlestība” (1.Jņ 4:8). Mīlestība ir darbība, nevis emocija, un Dieva mīlestība neiztrūkstoši parādās visos Viņa darbos. Tāds Viņš vienkārši ir, Trīsvienīgais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Mūsu Dievs.

Rakstu PDF atradīsiet šeit.

Vairāk lasīt grāmatā “Dievs, Radīšanas kārtība un Cilvēks: ar Luterāņa acīm”. 

Atstāt komentāru

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: