Izlaist līdz saturam

Ko nedrīkst nezināt! (II daļa)

by uz augusts 19, 2013

Ko nedrīkst nezināt(Pirmo daļu lasīt šeit.)

C. Svēto biedrība

Ar svētajām lietām cieši saistīta nākamā tēma. Katru svētdienu Dievkalpojumā apliecinām: „Mēs ticam uz Svēto Garu, vienu svētu kristīgo draudzi, svēto biedrību, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu.” (TA III artikuls) Vārdi „svēto biedrība” skan visai neparasti. Kristīgā draudze, tas ir skaidrs. Bet kas būtu šī svēto biedrība? Varētu atbildēt, ka šie vārdi kalpo kā paskaidrojums, vai izvērsums vārdiem „kristīgā draudze”. Tie apraksta, pirmkārt, kas ir kristīgā draudze, un, otrkārt, kā tā tiek radīta un uzturēta.

Pirmkārt, jau pats formulējums „svēto biedrība” norāda uz saikni ar Dieva svētumu un svētajām lietām. Dievs visu rada un uztur ar savu svēto Vārdu. Tas attiecās arī uz Kristus Baznīcas, vienas svētas, kristīgas draudzes radīšanu un uzturēšanu. Svēto biedrība ir nekas cits kā cilvēki, kuriem Dieva svētais Vārds, caur svētajā lietām darbodamies, ir radījis jaunas sirdis, un kuri kopā ar Vārdu saņēmuši arī Svēto Garu (2.Kor 1:22, 5:5). Svēto biedrība ir Dieva svētie, ne savu īpašo kvalitāšu un tikumu dēļ, bet gan kā dāvanas saņemtā Dieva svētuma dēļ.

Svēto biedrības, jeb vienas svētas, kristīgas draudzes robežas nav nedz kādas konkrētas draudzes robežas, nedz arī kādas konkrēta baznīcas robežas. Piederību svēto biedrībai nenosaka cilvēka piederība kādai konkrētai Baznīcai. Nē, to nosaka tikai un vienīgi Dievs Radītājs un Glābējs, kurš mums caur savu Vārdu dāvājis un visiem, kas lūdz, turpina bagātīgi dot Svēto Garu (Jņ 3:34). Tieši tādēļ varam sacīt, ka ticam uz vienu svētu, kristīgu draudzi (Jņ 17:21). Ikviens, kas paliek svētā Dieva klātbūtnē un caur svētajām lietām turpina saņemt Svēto Garu, var būt pilnīgi drošs, ka viņš, vai viņa ir vienas svētas, kristīgas draudzes piederīgie, daļa no Dieva svēto biedrības.

Otrkārt, kā svēto biedrība, jeb viena svēta kristīga draudze tiek radīta un kā tā tiek uzturēta? Dievs ir izvēlējies darboties un radīt ar savu svēto Vārdu. Lai izrautu cilvēkus no grēka, velna un nāves važām, Dievs sūta savus mācekļus pie visām tautām, lai tām tiktu pasludināts Evaņģēlijs (Mk 16:15), tos kristītu un mācītu (Mt 28:18-20), piedotu viņiem visus grēkus (Lk 24:47), un uzturētu viņus patiesā ticībā un svētumā ar Kristus svētā Mielastu palīdzību (1.Kor 11:22F). Kristus Baznīca ir biedrība, jeb kopība svētajās lietās. Dieva izredzēto kopība Dieva paša iedibinātajās svētajās lietās (Ef 1.nod.).

Pēdējā pusgadsimta laikā, strauji attīstoties sabiedriskajām zinātnēm, dažādas psiholoģijas un socioloģijas nozares sākušas spēlēt arvien lielāku lomu gan mācītāju apmācībā, gan arī draudžu veidošanā. Katra atziņa, kas palīdz labāk izprast gan atsevišķus cilvēkus, gan cilvēku grupas, var tik svētīgi izmantota arī svēto biedrību radot un uzturot. Bet neviena sabiedrisko zinātņu gudrība nerada un neuztur Dieva svēto draudzi. To Dievs dara tikai un vienīgi ar svētajām lietām!

Nenoliedzami, var šķist pievilcīgi, izprotot cilvēku psihes un grupu darbības principus, tos izmantot, lai piesaistītu cilvēku uzmanību, radītu viņos interesi, uzrunātu viņu vajadzības, pat panāktu viņu ilglaicīgu piesaisti draudzei, utt. Bet skaidri jāapzinās viens, – tikai Dieva Vārds un Baznīcai uzticētās svētās lietas var radīt cilvēkā jaunu sirdi, darīt viņu par Dieva bērnu, šķīstīt no grēkiem, un palīdzēt garīgajā cīņā pret Sātanu. Citu ieroču mums nav. Šajā cīņā cilvēku prātam ir jāatzīst sava nespēcība grēka priekšā, tajā palīdz vien svētās lietas, kuras patiesi ir „Dieva spēks par pestīšanu ikvienam.” (Rom 1:16)

D. Svētais kalpošanas amats

Tā nonākam pie pēdējās tēmas, ko šajā nodaļā iecerēts aplūkot, proti, pie svētā kalpošanas amata. Viegli pamanīt, ka Jaunā Derība ir vairāk nekā skopa aprakstot, kādai būtu jābūt Dievkalpojuma norisei. Tāpat nekas daudz nav sacīts par kalpošanas amatu. Kādēļ tā? Atbilde ir vienkārša. Dievs iedibināja Dievkalpojumu visās tā detaļās un izskaidroja, ko Viņš dara Dievkalpojumā, un kas mums jādara, jau Vecās Derības laikā. Jāatceras, ka gandrīz visi pirmie kristieši bija jūdi, kuri bija pārmantojuši gan „bērnu tiesu, dievišķo godību, derības, bauslību, [gan Diev]kalpošanu, apsolījumus, tēvus.”  (Rom 9:4) Tāpat arī attiecībā kalpošanas amatu, daudzas centrālas lietas tika pārņemtas no Vecās Derības laika.

Kad pie Sinaja kalna Dievs pirmo reizi iedibināja svēto kalpošanas amatu, jeb kalpošanu ar Dieva svētajām lietām, Viņš uzsvēra svarīgāko, kas mācītājiem darāms: „Izšķirt starpību starp svētu un nesvētu, šķīstu un nešķīstu.” (3.Moz 10:10, arī Ech 22:26). Pirmais vārdu pāris ir tas būtiskākais, – izšķirt starp „svētu un nesvētu”. Tas attiecās un attiecībām ar Dievu, jeb vertikālajām attiecībām. Galvenais, kas mācītājam jāsaprot, – kādā veidā, ar kādiem līdzekļiem Dievs rada un uztur savu Baznīcu. Proti, ar svētajām lietām, ar savu svēto Vārdu un Svēto Garu. Turklāt, kā jau iepriekš aplūkojām, svarīgi saprast arī to, kuras tieši pieder pie vis-svētākajām lietām. Nekādi citi līdzekļi un metodes, lai cik tie efektīvi liktos cilvēku mierināšanai, pulcēšanai, priecēšanai un tā joprojām, nedara Dieva darbu. Tikai Dieva svētās lietas spēj mūs izraut no velna varas un pārcelt Dieva valstībā, tikai tās spēj šķīstīt no visa ļaunā, dāvāt visu grēku piedošanu un labu sirdsapziņu.[1]

Dievs visās vietās un laikos darbojās vienādi – radīdams un jaun-radīdams ar savu svēto Vārdu. Atšķirības dažādu baznīcu starpā ir tajā, ko tās izvēlās darīt ar Dieva svētajām lietām. Dažviet Dieva Vārda pasludinājums ir padarīts par sekundāru, uzsvaru liekot uz Dieva Vārda sakramentālajām formām, pasludinājuma trūkumu aizpildot ar dažādiem papildus rituāliem. Citviet Dieva Vārda sakramentālās formas tiek atstātas novārtā, uzsvaru liekot tikai uz pasludinājumu, tad Sakramentu trūkums ir jāaizpilda ar ko citu, kas ļautu iemantot drošu paļāvību uz Dieva labvēlību, kā jau to aplūkojām sadaļā par Dieva Vārdu un tā formām.

Dievs ir devis savu Vārdu, jeb svētās lietas dažādās formās, katrai no tām ir savs specifisks uzdevums, un tikai visas kopā tās veido „Dieva padomu visā tā pilnībā.” (Ap.d. 20:27) Dievs ir bagātīgs savā žēlastībā, un ir neprātīgi noraidīt Viņa svētās dāvanas mūsu nezināšanas, vai mazticības dēļ. Tādēļ Jēkabs, tā Kunga brālis brīdina: „Netopiet, mani brāļi, daudzi par mācītājiem, zinādami, ka mēs nāksim grūtākā tiesā.” (Jēk 3:1) Tāpat arī Pāvils: „Bet katrs lai pielūko, kā viņš to ceļ. Jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti, Jēzus Kristus. [Dieva svētais Vārds] Katra darbs tiks redzams: tiesas diena to atklās, jo tā parādīsies ar uguni, un, kāds kura darbs ir, to uguns pārbaudīs.” (1.Kor 3:10-11,13)

Svarīgs ir arī otrai vārdu pāris, „šķīsts un nešķīsts”, lai arī šodien šie vārdi mūsu ausīm skan visai neparasti. Tie, galvenokārt, apraksta attiecības ar radību. Izsakot to Jaunajai Derībai atbilstošā valodā, varētu teikt, ka mācītāju uzdevums ir izšķirt un mācīt, kāda rīcība ir atbilstoša Dieva atklātajai gribai, un kāda nē.

Tā redzam, ka jau pie svētā kalpošanas amata iedibināšanas (3.Moz 10:9-11), Dievs pats noteica tā galvenos uzdevumus. Attiecībās ar Dievu, būt skaidrībā kādus instrumentus Dievs saviem svētajiem devis savas Baznīcas radīšanai un uzturēšanai, un tos arī uzticīgi lietot. „Jo caur [svētajām lietām] Vārdu un sakramen­tiem kā instrumentiem tiek dāvāts Svētais Gars, kas – kur un kad Dievs to grib – rada ticību tajos, kuri uzklausa Evaņģēliju.”[2] Kā apustulis Pāvils raksta: „Lai ikviens uz mums skatās kā uz Kristus kalpiem un Dieva noslēpumu namturiem. No namturiem galvenām kārtām prasa, ka tie būtu uzticami.” (1.Kor 4:1-2) Savukārt attiecībās ar radību, svētā kalpošanas amata uzdevums ir izprast un darīt zināmu Dieva svēto gribu, tā pamācot visus cilvēkus dzīvot pēc likumiem, kādus Dievs mums devis (3.Moz 10:11).

Rakstu PDF atradīsiet šeit.

Vairāk lasīt grāmatā “Dievs, Radīšanas kārtība un Cilvēks: ar Luterāņa acīm”. 


[1] Kol 1:13, 1.Tim 2:4, Tit 3:5, u.c.

[2] Vienprātības Grāmata, Augsburgas Ticības Apliecība, Augsburgas Institūts, Rīga, 2001. … lpp.

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: