Izlaist līdz saturam

„Koks ūdens upes malā”: Ticības apliecības kristieša dzīvē [2]

by uz oktobris 2, 2013

GUNTIS KALMETuvojoties Ticības atjaunošanas svētkiem, piedāvājam mācītāja Dr. Gunta Kalmes pārdomas par ticības apliecību nozīmi kristieša dzīvē. Pirmo daļu lasīt šeit.

Tavs testaments?

Iedomāsimies situāciju, ja mums kā savu „garīgo testamentu” piedāvātu dažās rindkopās uzrakstīt savu ticības pieredzi, kurš kā vērtība tiktu saglabāts un nodots nākošajām paaudzēm! Ko tieši no savas ticības mēs atzītu par tik vērtīgu? Vai atrakstītos ar vispārējām dievbijīgām frāzēm jeb arī pieliktu nopietnu piepūli, lai izteiktu ko jēgpilnu? Ja tā, ko tieši?

Baznīcas pieredze

Ar šo uzdevumu kristīgā Baznīca ir veiksmīgi tikusi galā. Tās pieredze ir tikusi apkopota ne tikai baznīctēvu individuālos rakstos, izsakot viņu personisko ticības pieredzi, bet arī kopēji rakstītos vai kopēji parakstītos tekstos, – ticības apliecībās, pieņemot tos kā autoritatīvus Baznīcai kopumā.

II Ticības apliecību uzdevumi

Apliecība daudzējādi palīdz kristietim viņa ticības ceļā. Tā ir daudzfunkcionāla. Šodienas izteiktajā specializācijas laikmetā tehnoloģiskās vienības ir paredzētas galvenokārt 3 – 5 funkciju veikšanai. Ticības apliecība šo skaitu krietni pārspēj.

Tā:

1) Sniedz ticības apliecināšanas paraugu

Jebkura Ticības apliecība, kā jau vārds to saka, liecina, izsaka, pauž būtisko saikni ar Dievu – ticību. Dievs savā vārdā mūs uzrunā, ticība savukārt ir Viņa vārda atbalss mūsos! Bībele ir pilna ar tādām spontānām, momentānām ticības reakcijām. Uz Jēzus jautājumu, kas Viņš esot, Pēteris izsaucas: „Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls!” (Mt 16, 16); Toms pēc sastapšanās ar Augšāmcelto dziļā godbijībā pauž: „Mans Kungs un mans Dievs!” (Jņ 20, 28). Bet šī atbalss nav tikai kāds vienreizējs neartikulēts sajūsmas sauciens, emocionāls impulss, virspusēja reakcija, bet nopietna, atbildīga, dziļi pārdomāta mūsu pašu (t.i., cilvēku) vārdos izteikta atbilde Dievišķajai Majestātei. Reiz izveidota, tā top par mūsu kopējo (Baznīcas) ticības apliecināšanas veidu, sava veida modeli, paraugu. Tātad, izsakot savu ticību, nav nepieciešams katru reizi lauzīt galvu, lai vēstītu, kas un kāds ir Dievs, ko man un citiem nozīmē kristīgā ticība, kādu labumu tā sniedz utt. Citi, ticībā pieredzējušāki un kristīgajā gudrībā pilnīgāki cilvēki, jau sen ir izkaluši ticības formulas. Mums ir būtiski tās apgūt un lietot.

2) Veido kristieti

Reiz izveidota un bieži dievkalpojumos (piem. Apustuliskā un Nīkajas apliecības) un iesvētes mācībā vai ikdienā atkārtota, Apliecība veido Jēzus mācekli. Ticības apliecināšana norāda ne vairs uz Dieva un ticības meklējumiem, bet uz jaunu stāvokli attiecībās ar Dievu, – proti, – nu es esmu Dieva atrasts! No meklētāja esmu tapis par mācekli, sekotāju! Apliecība mani paceļ pāri mietpilsoniskai un savtīgajai „nesvētajai trīsvienībai”: “es, man, mans”, liekot pievērsties kam lielākam, nozīmīgākam par savu egoismu. Tā atver mani plašākiem horizontiem Dievā, Viņā sniedzot manas esības jēgu, drošību un piepildījumu. Vēl vairāk, tā vēsta, kas esmu es pats! Sekojot M. Lutera Katehisma 1. baušļa skaidrojumam, pazīstamo sakāmvārdu: „pasaki, kas ir Tavs draugs un es pateikšu, kas esi Tu pats!”, varam pārfrāzēt: “Pasaki, kam Tu tici, kas ir Tavs Dievs, un es pateikšu, kas Tu esi!”.

Dievs ir mans Radītājs, tātad es esmu Viņa brīnišķīgā radība (kas vienīgā starp citām radībām ir veidota pēc Viņa paša tēla un līdzības)!

Dievs ir mans Tēvs, – es esmu Viņa mīļais bērns!

Dievs ir mans Pestītājs, es – Viņa atbrīvotais, no grēka važām atraisītais māceklis!

Dievs ir mans Svētītājs, es – Viņa svētais un Viņa draudzes loceklis.

Apliecība veido mani arī eshatoloģiski, jo kā Dieva bērns es esmu arī Viņa apsolījumu mantinieks, proti, tagad un pēcgalā es gūstu ne mazāk kā mūžīgo dzīvību! Tātad, man vairs nav jāminstinās, atbildot uz jautājumu: „Kas es esmu?”

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: