Izlaist līdz saturam

Vecās un Jaunās Derības Dievs: viens vai divi?

by uz janvāris 1, 2014

GS IIJahve pret Jēzu

Tāpat kā tiek pretstatītas Dieva taisnīgums un mīlestība, bieži tiek pretstatīts arī Vecās un Jaunās Derības Dievs. Vecajā Derībā it kā esot atrodams dusmīgs un nežēlīgs Dievs, Jaunajā – mīlošs un piedodošs. Nekas nevar būt tālāk no patiesības. Palūkosimies, kā Dievs pats sevi atklāj rakstītajā Vārdā. Vispirms, Bībele nerunā par diviem dieviem, Jaunās un Vecās Derības dievu. Jēzus Kristus ir tas pats Vecās Derības Jahve, nācis pie mums kā cilvēks, lai atklātu līdz galam svētā Dieva būtību un dāvātu mums pieeju pie Viņa. „Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dēls, kas ir pie Tēva krūts, Tas mums Viņu ir darījis zināmu.” (Jņ 1:10) „Es un Tēvs, mēs esam viens.” (Jņ 10:30) „Kas Mani ir redzējis, Tas ir redzējis Tēvu.” (Jņ 14:9) Tā Jēzus atklāj sevi, un tieši par to Viņš tika piesists krustā: „Mums ir savs likums, un pēc šī likuma Viņam jāmirst, jo Viņš Sevi darījis par Dieva Dēlu.” (Jņ 19:7)

Ko Dievs dara Vecajā un ko Jaunajā Derībā? Vecajā Derībā Dievs Jahve uzsūtīja plūdus visai zemei, jo „cilvēku ļaunums augtin auga zemes virsū un ka viņu sirdsprāta tieksmes ik dienas vērsās uz ļaunu.” (1.Moz 6:5) Viņš iznīcināja Sodomu un Gomoru, jo tajā neatrada cita taisnā, kā vien Latu un viņa ģimeni. (1.Moz 18:32) Jahve apsolīja Ābrahāmam izdzīt viņa pēcnācēju priekšā vairākas tautas. Bet ne uzreiz, bet tikai četrus gadu simtus vēlāk, jo šo tautu „grēku mērs vēl nebija pilns.”[1] (1.Moz 15:16) Tādu rīcību nekādi nevar nosaukt par sasteigtu. Simtiem gadu gaidīt, lai kādas tautas labotos, lai atgrieztos no saviem grēku, tikai pēc tam tās sodīt. Kā to lasām daudzviet Vecajā Derībā, Dievs izmanto visas tautas, kā uzskata par vajadzīgu. Israēls tiek sūtīts, lai sodītu amoriešus, asīrieši un babilonieši, lai sodītu Israēlu, persieši un mēdieši, lai sodītu babiloniešus, utt. Taču viss, kas notiek Vecajā Derībā pamatā attiecās uz laicīgo nāvi.

Ko saka Jēzus? „Tēvs vairs nespriež tiesu ne par vienu, bet visu tiesu ir nodevis Dēlam.” (Jņ 5:22)[2] „Cilvēkiem nolemts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa.” (Ebr 9:27) „Nebrīnieties par to! Jo nāk stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs Viņa balsi un nāks ārā: tie, kas labu darījuši, lai celtos augšām dzīvībai, bet tie, kas ļaunu darījuši, lai celtos augšām sodam.” (Jņ 5:28-29) „Viņš arī sacīs tiem, kas pa kreiso roku: eita nost no Manis, jūs nolādētie, mūžīgā ugunī, kas sataisīta velnam un viņa eņģeļiem.” (Mt 25:41)[3] Bīstieties grēkot, jo labāk „ka tu tizls vai kropls ieej dzīvībā, nekā kad tev ir divi rokas vai divi kājas un tevi iemet mūžīgā ugunī, vai „labāk – ar vienu aci ieiet dzīvībā, nekā kad tev ir divi acis un tevi iemet elles ugunī.” (Mt 18:8-9)

Jēzus ir tas pats Vecās Derības Dievs, „apžēlošanās un žēlastības Dievs, pacietīgs un bagāts žēlsirdībā un uzticībā” (2.Moz 34:5),  kurš „tik ļoti pasauli mīlējis, ka devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” (Jņ 3:16) Viņš ir izdarījis visu, lai „visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas.” (1.Tim 2:4) Bet kad viss ir izdarīts, Viņš pats nāks, lai tiesātu visu pasauli (Ap.d.17:31).

Vienu svarīgi atcerēties, domājot par Dieva tiesu. Mums nav citu iespēju, izņemto Dieva Vārdu, lai iztēlotos, kā tieši tā norisināsies. Kā tas būs, kad „notiks liela zemestrīce, saule taps melna kā saru maiss, viss mēness taps kā asinis, debess zvaigznes kritīs uz zemi, kā vīģes kokam, stipra vēja kratītam, krīt negatavi augļi. Un debess savelsies kā grāmata, ko satin, un visi kalni un visas salas tiks izkustinātas no savām vietām.” (Atlk. 6:12-14) Tad „jūs redzēsit Cilvēka Dēlu sēžam pie Visuspēcīgā labās rokas un nākam uz debess padebešiem.” (Mt 26:64) Mūsu realitātē nav nekas, kas varētu mums palīdzēt to saprast. Izpratne par Dieva svētumu var noderēt, lai iedomāties iemeslus, kādēļ nekas grēcīgs nevarēs pastāvēt Dieva tiesas priekšā, bet pats tiesas process pagaidām paliek noslēpums. Pagaidām. Taču par to nevajag satraukties, visi, pilnīgi visi to pieredzēsim.

Daži domā, nomiršu, un man vairs nebūs nekādas darīšanas ar šo Dievu. Kādas  muļķības, cik veltas cerības! Neviens nevar izvairīties no Varenā Tiesneša. „Nāk stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs Viņa balsi un nāks ārā: tie, kas labu darījuši, lai celtos augšām dzīvībai, bet tie, kas ļaunu darījuši, lai celtos augšām sodam.” (Jņ 5:28-29) Tādēļ labi būt gataviem, lai varam stāvēt Visuvaldītāja godības troņa priekšā paļaujoties nevis uz savu taisnību, bet Jēzus Kristus, Dieva Dēla, pasargājumu.

Ja Vecā Derība apraksta laicīgu sodu un miesas nāvi, tad Jaunajā Derībā Jēzus runā par mūžīgu sodu un mūžīgu nāve. Nāve uz zemes vēl nozīmē nāvi mūžībā. Savukārt Jēzus spriedums nav pārsūdzams. „Man pieder atriebšana, Es atmaksāšu, un atkal: Tas Kungs tiesās Savu tautu. Briesmīgi ir krist dzīvā Dieva rokā!” (Ebr 10:30-31) Cik aplami ir pretstatīt Dieva taisnīgumu Viņa mīlestībai, tik pat aplami ir pretstatīt Vecās Derības Jahvi Jaunās Derības Kristum. „Es esmu Tas Kungs, un Es nepārveidojos.” (Mal 3:6) „Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi.” (Ebr 13:8)

Turpinājums sekos.

Vairāk lasiet grāmatā “Dievs, Radīšanas Kārtība un Cilvēks: ar Luterāņa acīm”


[1] Walter C. Kaiser, Peter H. Davids, F.F.Bruce un Manfred T. Brauch grāmatā Hard Sayings of the Bible norāda (116.-118.lpp.), ka Kānaāns bija Noasa dēla Hama jaunākais dēls, kuru Noass nolādēja, droši vien redzēdams, ka Kānaāns pārmantojis sava tēva netiklās tieksmes. Kānaāns ir kānaāniešu ciltstēvs (1.Moz 9:15-19). Tātad tautas, kuras Dievs piedraudēja izdzīt, Israēlam ienākot, bija baudījušas Dieva žēlastību nevis 400, bet vismaz pāris tūkstošus gadu.

[2] Ap.d. 10:41-43, 17:31, Mt 25:35-46.

[3] Arī Mt 18:8-9 Mk 9:43 Mt:5:22, 29-30, Mt 13:40.

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: