Izlaist līdz saturam

Bībele 2014, 11. nedēļa

by uz februāris 8, 2014

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība. Ar šo projektu vēlamies mudināt katru gada laikā izlasīt visus Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

11.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena Joz 11:1 – 13:33
Otrdiena Joz 14:1 – 17:18
Trešdiena Joz 18:1 – 21:45
Ceturtdiena Joz 22:1 – 24:33
Piektdiena Soģ 1:1 – 3:11
Sestdiena Soģ 3:12 – 5:31

 

Piezīmes.

Vienpadsmitais lasījums aptver pāris gadsimtus ilgu laika posmu Vecās Derības pestīšanas vēsturē. Jozuā laiku vēl varam aptuveni datēt un šīs grāmatas stāstījums aptver vienu laika posmu. Savukārt, Soģu grāmata ir dažādu, pat savstarpēji maz saistītu notikumu apkopojums Israēla tautas vēsturē. Turklāt, notikumi ne vienmēr mums sniegti hronoloģiskā secībā. Piemēram, Soģu grāmatas beigās atrodamie notikumi (sākot ar 18 nodaļu) notiek relatīvi tuvu Soģu grāmatas sākumā (2., 3. nodaļā) dotajiem notikumiem, vai pat pamīšus ar tiem.

Tomēr lasītājs arvien saņem to pašu iepriecinošo vēsti – Tas Kungs Savējos nepamet. Atkal un atkal tiek sūtīti soģi, vietēja mēroga glābēji, lai palīdzētu tautai, lai to atbrīvotu no spaidiem un mocībām. Pat tad, kad mēs novēršamies, Viņš paliek uzticīgs un meklē veidus mūs vest atpakaļ.

Pirmkārt, Joz 21:45: „Neviens solījums, ko Kungs bija devis Israēla namam, nebija tukss – viss piepildījās” un 23:15: „jums piepildījušies visi labie solījumi, ko Kungs, jūsu Dievs jums devis, tāpat Kungs piepildīs arī visus ļaunos solījumus”. Šīs ir liecības Vecās Derības tautas apsolījumu piepildījumam – Dievs piepilda, ko saka! Tāpat tas ir arī ir un būs ar visiem Jaunās Derības solījumiem.

Otrkārt, zemes sadalīšana. Notiek pēdējās iekarošanas cīņas Apsolītajā zemē. Tomēr zemes ieņemšana ir provizoriska, proti, zemes pārvalde pāriet Israēla tautas rokās daļēji, ne visur. Tauta nav izpildījusi Dieva pavēli – grēcīgās tautas iznīcināt. Manuprāt, šo pavēli viņi nav izpildījuši savas neticības dēļ. Ja viņi būtu dedzībā metušies šos cilvēkus atgriest pie Dieva un tāpēc būtu taupījuši, domāju, Dievs neko neiebilstu. Tad tas būtu pēc visaugstākajiem mīlestības mācības principiem. Tomēr, ne jau tāpēc Dieva nosodītas tautas paliek Palestīnā. Tās paliek tur tāpēc, ka Israēla tauta nogurst, viņai pietrūkst spēka kalpot līdz galam. Israēla tauta atkal saradojas ar elku kalpiem un seko tiem. Vai tā nenotiek arī laikā pēc Kristus zemes dzīves? Vai arī kristieši pārāk ātri pagurst un atliek Dieva kalpošanas lietas?

Treškārt, Apsolītās zemes nepiepildītais sapnis. Soģu grāmatas pirmajās divās nodaļās autors secina, ka Israēla tauta nav izpildījusi uzdevumu iznīcināt Dieva nosodītās Palestīnas tautas. Israēla tauta ne vien neizdarīja šo, bet arī viņi padevās šīm tautām dievbijības ziņā. Manuprāt, un te man var nepiekrist citi teologi, šī ir lūzuma vieta Vecās Derības stāstā. Pretēji pirms plūdu pasaulei, kura tika pilnībā iznīcināta, šajā vietā Dievs neiejaucās ar dabas parādību. Pretēji tam, šīs tautas paliek Israēla vidū, viņām ir iespēja dzirdēt Dieva žēlastības pasludinājumu. Vai tā nav iepriecinoša vēsts, ka Dievs paliek pie Savējiem, pat, kad tie atkrīt?

Cilvēka grēka dēļa Apsolītā zeme nekļūst par absolūtu paradīzes teritoriju grēcīgajā pasaulē. Šķiet, tas kalpo par atgādinājumu arī kristiešiem, ka uzcelt paradīzi zemes virsū nav iespējams. Kristiešiem jādzīvo Dieva apsolījumā un pacietīgi jāsagaida patiesā paradīze. Dievs ir solījis, tā pienāks. Tikai mazliet pacietības :)

Bez šeit izceltām lietām, šīs nedēļas lasījumā atkal ir ticības (paļāvības) un šaubu stāsti, prieki un bēdas, uzvaras un nodevības. Vai nav tik pārsteidzoši līdzīgi mūsu pašu ikdienai?

Svētīgu lasīšanu un daudz celsmīgus atklājumus!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: