Izlaist līdz saturam

Attaisnošana? Vai tas ir tas, ko tu domā? [1]

by uz marts 4, 2014

Attaisnošana ticībāTikai no žēlastības un tikai ticībā[1]

Kad Dievs pats atklājis mums skaudro patiesību par mūsu stāvokli, seko visbrīnišķīgākais Evaņģēlijs. Dieva atklāsmes kulminācija. Pati Evaņģēlija sirds. Jēzus Kristus, patiesa Dieva un patiesa cilvēka inkarnācija, dzīve, ciešanas, krusta nāve un tad… augšāmcelšanās dievišķajā godībā mūžīgai dzīvei Debesu valstībā! Notikums, kas stāv pašā laika centrā. Notikums, uz kuru gaidīja visas paaudzes, sākot ar Ādamu un Ievu (1.Moz 3:15), un no kura dzīvo visas paaudzes pēc Kristus. Notikums, kurā mūžīgais Dievs Radītājs tapa cilvēks, lai pats atjaunotu savu grēka varā nonākušo, bet Viņam arvien tik mīļo radību.

Jau pārrunājot bauslības kā Radīšanas kārtības otro funkciju, aplūkojām vērtēšanas un attaisnošanās procesa, kurā iesaistīts ikviens cilvēks, universālo raksturu. Varētu pat sacīt, ka visa cilvēces dzīve norit ir kā milzīga tiesas procesa ietvaros. Tiesas, kā mēs tās pazīstam, ar prokuroriem, advokātiem un tiesnešiem, nav kaut kas unikāls, bet tik vien kā niecīga daļa no visaptverošā tiesas procesa. Mēs vērtējam citus, apsūdzoši un attaisnojoši, citi vērtē mūs, mēs vērtējam arī paši sevi. Visi vērtē visus, un visi tiek vērtēti, apsūdzēti un attaisnoti. Vēlme attaisnoties ir īpaši, attaisnoties savā, tuvāko un arī kā augstāka priekšā.[2] Bauslība, kas ir cilvēku sirdīs, kura izraisa visu šo vērtēšanas un tiesāšanas procesu, atgādina, ka arī Dievs Radītājs mūs vērtē. Viņš vērtē pēc savas svētās nemainīgās gribas, kas mums darīta zināma bauslībā. Neviens nevar izbēgt šim procesam. Nedz tā noliegums, nedz nāve nevienu no tā neglābj. Dievs nāk un uzmodina visus, kas jelkad dzīvojuši un visi tiek nostādīti Viņa tiesas krēsla priekšā.[3]

Vērtēšanas un tiesāšanas process ir universāls. Neviens nav ārpus tā. Skaidri apzinoties Dieva tiesas absolūti centrālo nozīmi, Reformācijas laikā tieši mācību par attaisnošanu tikai no žēlastības un tikai ticībā tika nodēvēta par pašu svarīgāko, no kuras atkarīgs, vai Kristus Baznīca var pastāvēt, vai arī tai jāiet bojā. Mācība par attaisnošanu tika identificēta ar pašu Evaņģēlija sirdi.

Ja šī mācība tiek skaidri sludināta un skaidrota, Baznīca pastāv un pieaug, tajā ir gan bauslība, gan Evaņģēlijs, Svētais Gars, caur Dieva Vārdu darbodamies, tad ikdienas nokauj veco Ādamu un rada mums jaunas sirdis, kuras harmonijā ar Dieva svēto bauslību vēlās vadīt dzīvi kalpojot tuvākajam. Savukārt, ja šī mācība tiek sagrozīta, tad baznīcās parādās visādas cilvēku ieviestas aplamības, nedz bauslība, nedz Evaņģēlijs vairs nevar tikt skaidri pasludināti un mācīti. Dieva Vārda izstarotā gaisma apdziest, un pat ja baznīca kā cilvēku kopa vēl pastāv, vai pat pieaug, tā vairs nav Svētā Gara, bet gan kāda cita gara veidojums.

Turpinājums sekos…

Vairāk lasiet grāmatā “Dievs, Radīšanas Kārtība un Cilvēks: ar Luterāņa acīm”


[1] Luteriskās baznīcas Augsburgas ticības apliecībā (1530.) rakstīts: „Tiek arī mācīts, ka cilvēki netiek attaisnoti Dieva priekšā ar sa­viem pašu spēkiem, nopelniem vai darbiem, bet viņi bez maksas Kristus dēļ tiek attaisnoti ticībā,  kad viņi tic, ka ir pieņemti žēlastībā un ka grēki piedoti Kristus dēļ, kas ar savu nāvi ir ganda­rījis par mūsu grēkiem. Šādu ticību Dievs pieņem kā taisnību savā priekšā (Rom. 3–4).” Šī mācība Luteriskajā baznīcā tiek uzskatīta par pašu Evaņģēlija sirdi, par mācību, pateicoties kurai Baznīca, vai nu stāv, vai krīt. Latīniski, Articulus Stantis et Cadentis Ecclessiae.

[2] Lockwood, Michael, Luther’s Theology of Idolatry, [Nepublicēta disertācija], Konkordijas Seminārs, St. Louis, 2012., IV nodaļa, 29.-32.lpp.

[3] Mt 25:31-46 Jņ 5:28-29

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: