Izlaist līdz saturam

Latvijas baznīcas misionāres Annas Irbes iesvētīšanas 90 gadi

by uz aprīlis 15, 2014

anna_irbe - GS1924.gada Pūpolsvētdienā (13.aprīlī) Rīgas Domā tika iesvētīta zināmākā Latvijas kristīgā misionāre Anna Irbe (1890 – 1973).

Anna Irbe bija mūsu pirmā latviešu baznīcas vadītāja – prezidenta un bīskapa – Kārļa Irbes (1861 – 1934) meita un baznīcas vadītāja īsu brīdi pēc Otrā pasaules kara prāvesta Kārļa Fridriha Irbes (1885 – 1966) māsīca.

Viņas kalpošana Indijas dienvidos – Tamilu zemē – nebija veltīta vietējo pagānu eiropeizēšanai, kā vairākas citās kristīgas misijās darīja un arī dara. Anna Irbe integrējās vietējā kultūrā un sabiedrībā, nesdama Kristus pestījošo vēsti. Šīs misijas rezultātā tika dibināts ciems – Karunagarapuri (Žēlīgā Dieva mājvieta), kurš arvien vēl turpina Annas Irbes aizsākto misiju.

Pagājušo svētdien Rīgas Vecās Ģertrūdes baznīcā dievkalpojumā pieminēja Annas Irbes iesvētīšanas jubileju un atklāja piemiņas plāksni par godu šim notikumam.

Šādi  “Svētdienas Rītā” aprakstīja nozīmīgo notikumu:

Misionāres Annas Irbes k. iesvētīšana. (Svētdienas Rīts Nr. 17,1924.g. 20.aprīlis, 4.un 5.lpp.)

Pūpolu svētdien, 13.aprīlī, notika Latvijas Ev.-Lut. baznīcas pirmās ārmisijas darbinieces mūsu bīskapa-tēva meitas Annas Irbes (Kaļitājevas) iesvētīšana. Iesvētīšana bij izcils gadījums mūsu baznīcas dzīvē. Mums vajag atcerēties Kristus pavēli, „pasludināt Viņa evanģēliju visai radībai”. Viņa [pavēle – V.L.] attiecas arī uz mums. Ir laiks, ka mēs viņu nopietni ievērojam un sākam izpildīt. Mūsu baznīca var to apsveikt kā priecīgu, laimīgu gadījumu, kur radās no mūsu vidus darbiniece, kura bij gatava stāties grūtajā darbā. Sievas bij pirmās, kuras Lieldienas rīta gāja to Kungu meklēt. Sieviete ir pirmā, kura ievada mūsu baznīcas ārmisijas atmodu. Cerēsim, ka radīsies sievas un vīri, kuri sekos pirmās darbinieces pēdās lielākā skaitā.

Baznīcas publika bij sapratusi iesvētīšanas nozīmi. Doma baznīca vēl nekad nav bijusi tā pildīta kā šinī Pūpolu svētdienā. Iesvētīšana izvērsās par aizgrābjošu aktu. Iesvētīšanas ceremoniju izdarīja tēvs, piedaloties pieciem mācītājiem. „Priekš 37 gadiem stāvēja tavs tēvs tā altāra priekšā, kā tu šodien, mīļā meitiņ,” tā apmēram starp citu bīskaps sacīja: „uz savu piedzīvojumu pamata garajos gados es tev gribu dot padomu tavam darbam. Tu dzīvi jau pazīsti no visunopietnākās puses. Es nebaidos no tā, ka tevi varētu baidīt Indijas dzīves grūtie apstākļi. Bet no kā es baidos, tas ir tas: ka tev, misijas darbā strādājot, kur to dažu reiz ilgi jādara bez redzamiem panākumiem, nepagurst garīgie spēki, nepietrūkst pacietības. Tas padoms, ko es tev dodu, saņemams kopā vārdos, ko atrodam apustuļa Pāvila 2Kor 12:8,9: „Es to Kungu trīs reizes esmu lūdzis, lai tas no manis atstātos. Un Viņš uz mani ir sacījis: tev pietiek mana žēlastība; jo mans spēks iekš nespēcīgiem varens parādas. Tad nu jo labāki lielīšos ar savu nespēcību, lai Kristus spēks pie manis mājo” (jaunajā tulkojumā: Es trīs reizes esmu piesaucis Kungu, lai sātana eņģelis no manis atstājas. Un Kungs man sacīja: tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks top pilnīgāks nespēkā. – Tādēļ es vislabprātāk lielīšos ar savu vājumu, lai Kristus spēks manī varētu iemājot). Ej ar to Kungu, stāvi ar Viņu, tad tu būsi arī ar saviem vājiem spēkiem stipra! Tas Kungs lai tevi žēlīgi pavada!

Katrs no mācītājiem nolasīja kadus attiecīgus vārdus iz Bībeles, kuri raksturo misijas darbu. Tad visi mācītāji uzlika darbiniecei rokas uz galvu un visi kopā skaitīja skaņā balsī tā Kunga lūgšanu „Mūsu Tēvs debesis.”

Draudze dziedāja aizgrābta: Kungs, tava žēlastība par sauli gaišāka, tu svētā mīlestībā, man vadi tumsība. Ar laipnību man spīdi, dod spēku katru brīdi, Ka augu ticībā (1992./1995.g. Dziesmu grāmatā Nr.298, pirmais pants).

Jā, tā svētā mīlestība, par kuru jau sprediķī bij runa — sprediķi sacīja mācītājs Grinbergs — lai nes uz savām rokam mūsu darbinieci. Mēs viņu pavadam ar savām lūgšanām. Tā svētā mīlestība lai silda mūsu draudžu sirdis, ka viņas sāk saprast un cienīt misijas darbu un pie tā piedalās ar savām dāvanām.

Dokuments, kuru pie iesvētīšanas pasniedza mūsu misijas darbiniecei, tulkojumā.

Zviedrijas Baznīcas Misijas Pārvalde, kurai saskaņā ar ķēniņa 1874. g. augusta doto grāmatu, Zviedrijas baznīcas uzdevumā, jāgādā par evaņģēlija izplatīšanu nekristīgo tautu starpā, dara ar šo zināmu, ka tā aicinājuse Latvijas pavalstnieci Annu Irbe (Kaļitājevu), kas šodien aicinājumu pieņēmuse un skaitot no 1924. g. 15. aprīļa, iestājās šīs Pārvaldes rīcībā, par Latvijas luteriskās baznīcas ārmisijas darbinieci, lai kā tāda viņa strādātu Zviedrijas baznīcas misijas darba laukā Dienvidindijā un kamēr paliks pārvaldes rīcība un izpildīs savus pienākumus saskaņā ar Pārvaldes aizrādījumiem, baudītu tādas pat tiesības, priekšrocības un labvēlības, kā Pārvaldes pārējas misijas darbinieces tai pašā misijas laukā. Un Pārvalde sagaida, ka šī darbiniece centīsies visā uzticībā un dedzībā, saskaņā ar mūsu baznīcas mācību un kārtību, caur Dieva žēlastību izpildīt savu svarīgo amatu, ne piespiesta, bet labprātīgi nostājoties zem noteikumiem un priekšrakstiem, kurus viņai dos, pūlēsies vārdos un darbos kā paganu, tā ar kristīgo priekšā pagodināt Dieva un mūsu Pestītāja vārdu ikkatrā vietā un lietā.

Pārvalde novēlē šij misijas darbiniecei mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastibu, Dieva mīlestību un Svēta Gara palīdzību.

Upsala, 1924. g. 26. martā Zviedrijas baznīcas misijas vārdā: Nātans Soederbloms un Gunars Brundins.

Lavijas Ev.Luter. Baznīcas Virsvalde ar pateicību izteikdama savu piekrišanu, ka Zviedrijas Baz.Mis.Pārvalde pieņem Annu Irbe (Kaļitājeva) pagaidām uz savu rēķinu par Latvijas bazn. misijas darbinieci Dienvidindijā, novēlē šij Latvijas Ev.Lut. Bazn. pirmai misionārei grūta, bet svēta ceļa taisīšanas darbā mūsu augsti teiktam un slavētam Kungam Jēzum Kristum nekristīgo tautu sirdis neapnikt un nepiegurt, bet vienmēr stiprināties un iepriecināties ar lielajam misionāram Pāvilam doto dievišķo solījumu: „Tev pietiek mana žēlastība; jo mans spēks iekš nespēcīgiem parādās varens.” Nātans Soederbloms un Gunars Brundins.

Latvijas Evaņģēliskās Baznīcas Virsvaldes prezidents Bīskaps D. K. Irbe.

Viceprezidents D.P.H.Pelchaus.

Virsvaldes locekļi (Paraksti).

Vēl par Annu Irbi – http://www.robertsfeldmanis.lv/lv/?ct=teologiski_raksti_2&&fu=a&id=0.

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: