Izlaist līdz saturam

Bībele 2014, 23. nedēļa

by uz maijs 3, 2014

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība. Ar šo projektu vēlamies mudināt katru gada laikā izlasīt visus Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

23.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena Est 1:1 – 4:17
Otrdiena Est 5:1 – 10:3
Trešdiena Īj 1:1 – 4:21
Ceturtdiena Īj 5:1 – 9:35
Piektdiena Īj 10:1 – 14:22
Sestdiena Īj 15:1 – 18:21

 

Piezīmes.

Divdesmit trešais lasījums hronoloģiski ir dalīts. Esteres grāmata stāsta par notikumiem aptuveni 483. – 473.g. pirms Kristus. Savukārt Ījaba grāmata, iespējams, ir vissenākā Vecās Derīas grāmata, sarakstīta pat pirms Mozus grāmatām. To iespējams datēt ar 2200.g. līdz 1800.g. pirms Kristus. Tie ir divi ļoti atšķirīgi posmi Vecās Derības pestīšanas vēsturē. Tomēr tiem abiem ir raksturīgs kas kopējs – abas grāmatas aplūko ciešanu, vajāšanu un atbrīvošanas jautājumus.

Pirmkārt, par Esteres grāmatu. Esteres grāmata ne reizi nemin vārdu Dievs. Tā ir vienīgā Vecās Derības grāmata ar šādu niansi. Tomēr tajā ir skaidri redzama Dieva vadība un gādība par savu tautu liela un traģiska apdraudējuma priekšā. Arī stāsta varoņi gavē, piedalās reliģiskās ceremonijās un citādi apliecina vārdā nenosauktā klātbūtni. Vēl viena no mūsdienu lasītājam mulsinošām lietām varētu būt jūdu atriebība saviem ienaidniekiem. Mums, Jaunās Derības kontekstā, šāda rīcība šķiet nesavienojama ar Dieva pasargājumu. Tomēr tie bija citi laiki. Īpaši tekstā uzsvērta jūdu neapzagšanās, viņu cīņas nemateriālais raksturs. Šķiet, viņi tik tiešām ir aizstāvējušies un apkarojuši tikai tos, kurus citādi nevarēja nomierināt viņu naida kvēles pilnajās darbībās. Grēcīgās pasaules ļaunums reizēm nesaprot neko citu kā vien brutālu spēku. Protams, lai tādus lēmumus pieņemtu, vajag būt īpašiem Dieva vīram, Lutera vārdiem – wunderman. Mēs pārējie varam tikai lūgt Dievu, lai šiem brīnumvīriem tik tiešām būtu Dieva vadība tādu lēmumu pieņemšanā un īstenošanā, jo ļoti viegli ir no Dieva ieroča kļūt par ieroci naidam, mantrausībai un citām ļaunām lietām.

Otrkārt, par ķēniņieni Esteri. Viņa kļuva par īsto cilvēku īstajā laikā. Domāju, šīs grāmatas galvenā varone kalpo kā viena no kārtējām liecībām, ka Dieva vēstures darbā nav nejaušību. Notikumi, kas bez dievišķā Gara darbības ir vien savstarpēji nesakarīgu faktu kopums, paradoksāli sastājas savās vietās, kad tos skatās šīs grāmatas autors. Visa Esteres grāmata rāda nevien viņas sievišķīgo skaistumu, bet arī gudrību un drosmi, kas nevien viņas galvā lika milzīgās impērijas ķēniņienes kroni, bet arī pasargāja šinī valstī mītošos ticības un tautas māsas un brāļus no neizbēgamas nāves. Patiesa varone.

Treškārt, Ījaba laiks. Grāmatā atrodamais konteksts un pat lietotā valoda vedina pētniekus uz pārliecību, ka Ījaba grāmata varētu būt vissenākā Bībeles grāmata. Līdz šim atrastie arheoloģiskie pierādījumi to ir tikai stiprinājuši. Tas ir laiks, kad savas varas zenītā bija pašas senākās mums zināmās civilizācijas. Viens no svarīgākajiem šīs grāmatas arvien noderīgajiem blakus lieciniekiem ir, ka Dievs jau pirms vienas ģimenes un tautas izraudzīšanas ir meklējis un atradis cilvēkus, kuriem un caur kuriem devis patieso ticību un to uzturējis. Te gribas citēt kādu teologu, kurš reizi ir sacījis par kristīgo baznīcu vārdus, kas attiecināmi arī uz patiesi ticīgajiem vēl pirms Kristus zemes dzīves: „Kristīgā baznīca cauri vēsturei pastāv nevis pateicoties cilvēku darbībai, bet gan par spīti grēcinieku [bez un pret]darbībai.” Dievs ir bijis, ir un arvien būs klātesošs.

Ceturtkārt, Ījabs. Viņš ir vīrs, kurš ir ticības paraugs. Viņš ir ne tikai ticības paraugs, bet arī paraugs laicīgajā dzīvē. Manuprāt, viņš ir viens no lieliskākajiem piemēriem tam, ka cilvēki kļūst dzīves visgudrākie, kad seko Dieva prātam. Par pārējām lietām – pie nākamā lasījuma.

Visbeidzot, Dieva žēlastība un pasaules, īpaši – Dievam ticīgo – ciešanas. Šīs divas lietas šķietami viena otru izslēdz. Domāju, katram kristietim vismaz reizi mūžā ir jāatbild uz neticīgā šķietami neatbildamo jautājumu: „Kur ir mīlestības Dievs, ja pasaule ir pilna ar ciešanām?” Abas šīs nedēļas Bībeles grāmatas skar tieši šo jautājumu. Abas atbild atšķirīgi. Esteres grāmatas kontekstā Dieva tauta nevien tiek pasargāta, bet arī ar uzviju atriebjas saviem ienaidniekiem. Arī kristieši reizēm ir piedzīvojuši brīnumainu pasargājumu un uzvaras. Ījaba grāmata ir vēl skaudrāka, jo ticīgs vīrs piedzīvo traģēdiju, kas šķietami ir Dieva vieglprātību derību izraisīta. Tomēr tā nav. Lai arī kādas grūtības un ciešanas pasauli un, it īpaši, kristiešus skar, Dievs ir arvien tuvu klātesošs un Viņš nekad nepamet savus ticīgos. Tam ir pierādījums, bez precedenta, kas mums dod visdrošāko paļāvību – Kristus pie krusta par mani, par tevi un ikvienu grēcinieku. Šo apsolījumu pasargājumu ir labi atcerēties, kad mūs sasniedz ziņas par kristiešiem draudošām briesmām. Protams, mums ir jāpalīdz vienam otram katrā iespējamā veidā, bet arī Dievs nav pasīvs malā stāvētājs un Savējos arvien pasargā no pazušanas. Ka tik mēs paši Viņu nepametam! Dievs arvien lai mūs stiprina paļāvībā uz Viņa pāri plūstošo žēlastību.

Bez šeit izceltām lietām, šīs nedēļas lasījumā atkal ir ticības (paļāvības) un šaubu stāsti, prieki un bēdas, uzvaras un nodevības. Vai nav tik pārsteidzoši līdzīgi mūsu pašu ikdienai?

Svētīgu lasīšanu un daudz celsmīgus atklājumus!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: