Izlaist līdz saturam

Tas Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus Jēzum Kristum (Jes. 53:6).

by uz maijs 18, 2014

Rozeniuss DVKGDKarls Olafs Rozeniuss (1816 – 1868).

Mēs visi maldījāmies kā avis, ikviens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet Tas Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus Viņam (Jes. 53:6).

Ko nozīmē šie vārdi? Kāpēc mēs maldījāmies un ikviens raudzījās tikai uz savu ceļu? Kur ir problēma? To var saprast, ja padomā, kādu glābšanu Dievs mums gādājis: “Tas Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus Viņam.” Te izcelta mūsu grēka problēma, no kuras vajadzīga glābšana. Te ir runa par ceļu uz debesīm. Tā Kunga Gars par mūsu galveno problēmu šai lietā nosauc to, ka ikviens ir raudzījies tikai uz savu ceļu. Ikviens raugās tikai uz saviem darbiem.

Kāds domā: ja vien es būtu pa īstam dievbijīgs, patiesi mīlētu un bītos Dieva, tad es varētu cerēt uz žēlastību. Bet pravietis norāda, ka tie ir maldi. Ar to vien nebūs gana, jo tu esi pārāk samaitāts un pazudis, par spīti visam, ko dari. Cits domā: ja vien es spētu no sirds nožēlot savus grēkus, enerģiski tos kontrolēt un apkarot, tad es varētu cerēt uz žēlastību. Bet arī tos pravietis sauc par maldiem. Viss, ko tu dari, ir veltīgs, jo palīdzībai ir jānāk no ārpuses.

Ja tu vēlies dzirdēt ko patiešām noderīgu, tad klausies: “Tas Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus Viņam,” – tikai tas bija Dievam pieņemami. Tas Kungs ar žēlastību uzlūkoja mūsu nožēlojamās pūles grēka dūksnājā, un Viņš apžēlojās par mums un deva mums Cilvēku, kas nesa visus mūsu grēkus: “To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība” (2. Kor. 5:21). Visas pasaules visi grēki tika uzkrauti un pieskaitīti vienam Cilvēkam. Tas Kungs lēma, ka visiem mūsu grēkiem bija jākļūst par Kristus grēkiem, lai Viņš uzņemtos atbildību un samaksātu par tiem. Tāpēc mūsu grēki vairs nav mūsu, bet Viņa.

Un, vēl vairāk mūs iedrošinādams, pravietis saka – nevis mēs uzkrāvām Viņam savus grēkus, bet Tas Kungs – “Tas Kungs uzkrāva”. Tas bija Dieva darbs un Viņa labais prāts, un, protams, tā bija Viņa ideja, un Viņš būs mierā ar to, ko pats paveicis! Jānis saka: “Redzi, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku” (Jņ. 1:29). Domā par šiem vārdiem: “Dieva Jērs!” Tas ir Jērs, ko Dievs devis mūsu izpirkšanai, vienīgais upuris, ko Dievs prasa par mūsu grēkiem. Tādēļ Jēzus saka – Tēvs Viņu mīlējis, jo Viņš nodevis Savu dzīvību. Vai var būt vēl lielāka drošība? Dievam taču jābūt apmierinātam ar Savu gribu. Tu, nabaga grēcīgā, novārgusī un nospiestā dvēsele, lūdzu, piemini, ka tevi glābj paša Dieva darbs. Pats Tēvs ir devis šo izpirkumu.

Kas tevi apsūdzēs par taviem grēkiem? Dievs debesīs, kurš ir tavs Kungs un kuru tu bīsties, ir uzkrāvis tavu grēku Kristum, nevis tev, lai glābtu tevi no visiem bauslības draudiem. Ja cilvēkam ar sliktu sirdsapziņu nav vajadzīga šī izpirkšana, glābšana un mierinājums, tad kam tā vajadzīga? Jo izpirkšana nav dota taisniem, bet vienīgi netaisniem cilvēkiem. Tā ir mūžīga un neaptverama Dieva mīlestība! Grēcinieki ar apgrūtinātu sirdsapziņu tagad var gūt mieru! Slava un pateicība Dievam!

Te tev jātic Dieva vārda galvenajai mācībai. Salīdzini, cik daudz tu sver salīdzinājumā ar šo izpirkumu, cik daudz tava briesmīgā samaitātība, ļaunums un nāve sver salīdzinājumā ar Dieva Dēla nāvi! Vai tu neredzi, ka visi cilvēki ir niecība salīdzinājumā ar Dieva Dēlu? Tas Kungs ir saucis Sevi par Labo Ganu un sacījis, ka “Labais Gans atdod Savu dzīvību par Savām avīm” (Jņ. 10:11).

Lūdzu, apdomā šo līdzību. Iedomājies situāciju, ka avij varētu piemist kāda morāla vaina un tā būtu pelnījusi nāves spriedumu sava ļaunuma dēļ. Taču avij ir neparasts un laipns gans, kas gatavs atdot dzīvību par nabaga avi. Cik neparasti, ka cilvēks atdod savu dzīvību par aitu! Vai tev nešķiet, ka šī maksa ir pārāk liela pret avs vērtību? Vai avs ar šādu maksu nebūs pārpārēm izpirkta?

Bet vai Dieva mūžīgā Dēla nāve par cilvēkiem nav tikpat liela, nē, pat daudzkārt lielāka? Vai tev nešķiet, ka šis nebeidzami lielais izpirkums pārņems tevi tik ļoti, ka visi tavi grēki, lai cik smagi tie būtu, tiks tajā iznīcināti? Tieši to Tēvs bija domājis un vēlējies – izdeldēt mūsu grēkus, lai mēs iemantotu mieru.

Ja tu gūsti savu mieru tikai un vienīgi Kristū, tu esi sapratis Viņu pareizi un zini, ko nozīmē mūžīgā dzīvība. Gan Labais Gans zinās, kā tikt galā ar tavām daudzajām vājībām, un par tām parūpēsies. Viņa priekšā tu esi tikai nabaga avs. Tomēr tavā labā Viņš vēlas darīt visas lietas. Jēram tikai jāklausa sava Labā Gana balss. Klausies, un tava dvēsele dzīvos! Lai Dievs vairo mums ticību!

Apceres pārpublicētas no K. O. Rozeniusa grāmatas “DIEVA VĀRDS KATRAI GADA DIENAI” ar “Luterisma Mantojuma Fonda” laipnu atļauju.

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: