Izlaist līdz saturam

Es nepieminu tavus grēkus (Jes. 43:25).

by uz jūnijs 15, 2014

Rozeniuss DVKGDKarls Olafs Rozeniuss (1816 – 1868).

Es – Es tas esmu, kas izdzēšu tavus noziegumus Manis paša dēļ un nepieminu tavus grēkus (Jes. 43:25).

Uzklausi šos vārdus, jo te ir atklāts Dieva prāts! Jūs visi, kas esat izslāpuši, nāciet pie ūdens. Jūs, kam nav naudas – grēcinieki un svētie, klausieties, kad Tas Kungs runā un saka jums, kā Viņš rīkojas un spriež par mūsu apžēlošanu. Nav nekā drošāka par to, ko saka Dievs! Un te mēs dzirdam, kā Viņš paskaidro, ka ne viens, ne otrs upuris, ne iekšēja, ne ārēja dievbijība neaizkustina Viņu izrādīt žēlastību.

Tāpat arī ne vieni, ne otri nopelni, ne iekšēji, ne ārēji trūkumi nespēj iznīcināt Dieva žēlastību, jo gan nopelni, gan vainas ir ieskauti vienā patiesībā: “Tu Man sagādāji darbu ar saviem grēkiem un Mani apgrūtināji ar saviem noziegumiem” (Jes. 43:24). Bet kas tālāk? Viņš atbild: “Es izdzēšu tavus pārkāpumus Manis paša dēļ.” Ievēro – “Manis paša dēļ”, nevis tevis dēļ – “un Es nepieminu tavus grēkus”.

Nabaga grēciniekam šie vārdi ir saldi kā medus! Žēlastības pilnais Dievs lai atver mūsu acis un sirdis, lai baudām un redzam, cik Viņš labs! Bet, lai justu šo vārdu saldumu, īpaši svarīgi ir saprast, ka visas iepriekš minētās lietas (43:22–24), kas nekādā ziņā nepapildina Viņa žēlastību, ir būtiskas dievišķās kalpošanas daļas – dievbijība un labie darbi, kurus Dievs pavēlēja Israēla bērniem.

Vispirms Viņš runā par sirdi: “Tu.. neesi Mani piesaucis!” (43:22) – tas ietver visas sirds alkas pēc Dieva, kā arī visu piesaukšanu un lūgšanu. Pēc tam Viņš uzskaita visas tās lietas, kas piederas dievišķajai kalpošanai, – visa veida upurus, ēdamos upurus, dedzināmos upurus, vīraku utt. Tas viss atbilst tam, ko Jaunā Derība sauc par dievbijību, – lūgšanām, pielūgsmei, dievkalpošanai, mīlestības darbiem un visa veida labiem darbiem.

Kad mēs zinām, ka pats Dievs bija pavēlējis Israēlam šo dievišķo kalpošanu un ka Israēla tauta ar lielu centību un degsmi rūpējās par savu dievkalpošanu, tad jājautā – kāpēc Tas Kungs runā par to tik negatīvi, it kā gribētu noliegt, ka tā Viņam pienesusi jelkādus upurus? Vai Dievs nepieņem to, ko pats pavēlējis? Noteikti nē! Viņš saka: “Nevis tavu kaujamo upuru dēļ norāju Es tevi; tavi dedzināmie upuri ir vienumēr Manu acu priekšā” (Ps. 50:8).

Taču te ir runa par to, kas ir izraisījis Viņa žēlastību un dāvājis cilvēkiem grēku piedošanu, kā te sacīts: “Es – Es tas esmu, kas izdzēšu tavus noziegumus Manis paša dēļ un nepieminu tavus grēkus,” un pēc tam 26. pantā: “Atgādini Man notikušo, tiesāsimies; saki, kā tu domā taisnoties?”

Par to šeit ir runa. Un, tiklīdz runa ir par šo jautājumu, tā Dieva degsme liesmo kā uguns pret visiem cilvēciskajiem nopelniem un cienību. To Viņš atkārto vairākas reizes: nevis tu Mani esi piesaucis un strādājis Manā labā, bet “Es – Es tas esmu, kas izdzēšu tavus noziegumus Manis paša dēļ un nepieminu tavus grēkus”.

Tieši tāpat Tas Kungs runāja tais dienās, kad Viņš bija nācis miesā. Pirmkārt, Viņš saka: “Tu neesi Mani piesaucis, tu neesi strādājis Manā labā, Man nav nekādas patikas par taviem darbiem, bet tieši otrādi – Es esmu strādājis tavā labā.” Un, otrkārt, šā iemesla dēļ Viņš piedod grēkus un saka: “Es – Es tas esmu, kas izdzēšu tavus noziegumus Manis paša dēļ un nepieminu tavus grēkus.”

Jāņa evaņģēlijs 15:16: “Ne jūs Mani esat izredzējuši, bet Es jūs esmu izredzējis.” Mateja evaņģēlijs 20:28: “Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet ka Viņš kalpotu un atdotu Savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem.” Un Jāņa evaņģēlijs 17:19: “Un viņu labā Es pats svētījos nāvē, lai arī viņi būtu patiesībā svētīti.” Un Mateja evaņģēlijs 26:28: “Jo tās ir Manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai.” Un vēl Jāņa evaņģēlijs 6:57: “Kas Mani bauda, būs dzīvs Manī.”

It visur mēs atpazīstam to pašu balsi, un viss kalpo vienam mērķim, proti, kā Tas Kungs saka: nevis tu strādāji Manā labā, bet “Tu Man sagādāji darbu ar saviem grēkiem”, bet “Es – Es tas esmu, kas izdzēšu tavus noziegumus Manis paša dēļ un nepieminu tavus grēkus”.

Tas nozīmē: mēs paši neko citu nespējam kā grēkot un mums, pilnīgi pazudušiem, ir jāsaņem visa žēlastība no Viņa, kurš vienīgais strādājis mūsu labā, atdevis par mums Savu dzīvību un asinis un tagad saka: “Jūs dzīvosit Manis dēļ. Es – Es tas esmu, kas izdzēšu tavus noziegumus Manis paša dēļ.”

Apceres pārpublicētas no K. O. Rozeniusa grāmatas “DIEVA VĀRDS KATRAI GADA DIENAI” ar “Luterisma Mantojuma Fonda” laipnu atļauju.

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: