Izlaist līdz saturam

Bībele 2014, 39. nedēļa

by uz augusts 23, 2014

4911-glika_bibeles_muzejs_2Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ar Savu piemēru nepārprotami norādīja uz Svēto Rakstu pārzināšanas un pareizas lietošanas ārkārtīgi lielo nozīmi. Viņš nevien atraidīja velnu ar skaidriem Bībeles vārdiem (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13), bet arī pamāca Savus mācekļus, ka „visos Rakstos sacīts par Viņu” (Lk 24:27b). Tieši tāpēc Bībeles lasīšana un zināšana ir ārkārtīgi nozīmīga katra kristieša ikdienas nepieciešamība. Ar šo projektu vēlamies mudināt katru gada laikā izlasīt visus Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

39.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena Jl 1:1 – 4:21
Otrdiena Am 1:1 – 4:13
Trešdiena Am 5:1 – 9:15
Ceturtdiena Ob un Jon 1:1 – 4:11
Piektdiena Mih 1:1  – 6:8
Sestdiena Mih 6:8 – 7:20 un Nah 1:1 – 3:19

 

Piezīmes.

Trīsdesmit devītais lasījums uzsāk aizraujošu ceļojumu tā sauktajās mazo praviešu grāmatās. Tās ir 11 šajā un nākamajā nedēļā apskatītās grāmatas (+ Hozejas grāmata jau apskatīta iepriekšējā nedēļā, kopā 12), kurās autori apskata visdažādākos notikumus ilgākā laika posmā. Vairākas no grāmatām pārklājas ar citiem Vecās Derības fragmentiem un paver dziļāku skatu uz tur aprakstītajiem notikumiem.

Pirmkārt, Joēla grāmata ir sarakstīta 9.gs. pirms Kristus otrajā pusē. Tā aicina uz gavēni un atgriešanos no grēkiem Tā Kunga priekšā. Šī diena te ir aprakstīta kā sērgu un siseņu pilna. Žēlastība ir tiem, kas atgriežas (2:12 – 13). Tieši šajā grāmatā arī sastopam Dieva Svētā Gara izliešanas apsolījumu (3:1 – 2). Praktiska lieta, daļa Bībeļu Joēla grāmatu dala četrās nodaļās (arī latviešu Bībele), daļa – trijās. Pēdējā grupa trešo nodaļu integrē otrās nodaļas beigās.

Otrkārt, Amosa grāmata sarakstīta astotā gadsimta pirmajā pusē. Tas ir brīdinājums Jūdam un Israēlam, ka Dievs sodīs netaisnību un elkkalpību. Tomēr atlikumu Dievs saglabās. Arī šeit pravietis runā par Dieva nākšanas dienu kā tumsas pilnu. Bet Dievs atjaunos Dāvida namu. Tā mums, kristiešiem, ir laba ziņa, jo Kristū mēs esam Dieva patiesie bērni un Viņa (Dāvida) nams.

Treškārt, Obadjas un Nahuma grāmata. Obadjas grāmata ir Vecās Derības īsākā daļa, sarakstīta tūlīt pēc Jūdas valsts sagrāves sestā gadsimta sākumā pirms Kristus dzimšanas, kurā pravietis pasludina Dieva tautas atjaunošanu (17 – 21). Nahuma grāmata ir sarakstīta septītā gadsimta pirms Kristus dzimšanas noslēgumā. Te autors raksta par to, ka Dievs  cīnās par Savējiem. Te kā ilustrācija lietota Jūdas ienaidnieces – tā laika pasaules lielvaras Asīrijas – sagrāvi.

Ceturtkārt, Jonas grāmata. Šķiet, nebūs melots, ja minēšu, ka pravieša Jonas vārds lasītājam visdrīzāk saistīsies ar lielo zivi. Tik tiešām, Jona ir pravietis, kuru jūrā aprija zivs, lai pēc tam izspļautu viņu Dieva dotā uzdevuma (misijas) pildīšanai. Tomēr tas ir arī stāsts par Dieva mīlestību uz lielu, neticīgu ļaužu pilnu pilsētu – Israēla ienaidnieku galvaspilsētu Ninivi. Ir grūti iedomāties, cik ārkārtīgi smags uzdevums bija jāveic Jonam – nesot Dieva žēlastības vēsti ienadniekam. Turklāt, vai tas nav patiesi kristīgs darbs, nest vislabāko Dieva dāvanu tam, kurš tevi ienīst un visādā veidā apspiež, moca un izmanto?

Visbeidzot, Mihas grāmata sarakstīta laikā no astotā gadsimta vidus līdz pirmajām dekādēm septītajā gadsimtā pirms Kristus. Te autors uzrāda Israēla un Jūdas ganus, kuri nedara savu pienākumu – ganīt Tā Kunga avis. Turklāt, šie gani izmanto avis un ved tās neceļos. Šī grāmata pasludina Tā Kunga pastorālo (Gana) darbu atlikumam.

Bez šeit izceltām lietām, šīs nedēļas lasījumā atkal ir ticības (paļāvības) un šaubu stāsti, prieki un bēdas, uzvaras un nodevības. Vai nav tik pārsteidzoši līdzīgi mūsu pašu ikdienai?

Svētīgu lasīšanu un daudz celsmīgus atklājumus!

(fotoattēlā Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviski, avots – Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs)

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: