Izlaist līdz saturam

Jēzū Kristū mums dota pestīšana Viņa asinīs, grēku piedošana (Ef. 1:7).

by uz oktobris 12, 2014

Rozeniuss DVKGDKarls Olafs Rozeniuss (1816 – 1868).

Viņā mums dota pestīšana Viņa asinīs, grēku piedošana pēc Viņa bagātās žēlastības (Ef. 1:7).

Ja kāds jautā: “Ja visi netop izglābti, tad kā es varu zināt, ka Dievs ir piedevis manus grēkus un devis man Savu žēlastību?” Tad atbilde skan: “Tev jāsāk ar ticību Dievam un Viņa vārdam, dzirdot, ticot un saņemot žēlastību, kas Kristū pasniegta visiem, pat neticīgajiem. Tā tu iemantosi to žēlastību, kas nepieder visiem.”

Kas tā par žēlastību, kas dota visiem, arī neticīgiem? – Tā ir samierināšana ar Dievu un grēku piedošana, kas nopelnīta un gaida uz tiem, kuri nāks un to saņems. Bet kas tā par žēlastību, kas nepieder visiem? Tā ir ar Dievu samierināta sirds un ticība, kas saņem grēku piedošanu un dzīvo ar Dievu.

Kur tas rakstīts? 2. vēstulē korintiešiem sacīts: “Jo Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar Sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams, un ir mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu. Tā mēs nākam, Kristus sūtīti, un pamācām, it kā Dievs runātu caur mums. Mēs lūdzam Kristus vārdā: ļaujieties salīdzināties ar Dievu!” Vēstulē romiešiem 5:10 ir sacīts: “Jo, ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināti ar Viņu Viņa Dēla nāvē, cik daudz vairāk, salīdzināti būdami, tiksim izglābti Viņa dzīvībā!”

Vēstulē kolosiešiem 1:14 ir rakstīts: Kristū “mums dota pestīšana, grēku piedošana”. Caharijas grāmatā 3:9 teikts: “Un redzi, tai akmenī [Kristū] .. Es pats iegrebšu viņa uzrakstu, tā saka Tas Kungs Cebaots, un visus šās zemes grēkus Es izdzēsīšu vienā dienā.” Vēstulē galatiešiem 3:13 ir sacīts: “Kristus ir mūs atpircis no bauslības lāsta, mūsu labā kļūdams par lāstu, jo ir rakstīts: nolādēts ir ikkatrs, kas karājas pie koka.”

Tā saka Svētie Raksti. Te ir skaidri pateikts, ka Kristū Dievs salīdzināja ar Sevi ne tikai ticīgos, bet visu pasauli, un izpirkums nozīmē, ka tiem viņu grēki netiek pielīdzināti. Tas notika Kristū un nevis līdz ar mūsu atgriešanos. Tagad Viņš aicina visus cilvēkus gūt samierinājumu ar Dievu – tas ir viss, kas nepieciešams.

Raksti liecina, ka mēs esam samierināti ar Dievu Viņa Dēla nāvē. Tam nav vajadzīga tava grēknožēla, labošanās, nopietnība, lūgšanas vai ticība, bet vajadzīgs tikai saņemt dāvināto žēlastību. Jo ir sacīts: “kad vēl bijām naidā ar Dievu”. Te Raksti apliecina, ka glābšana, kura notika ar Kristus asinīm, bija tas pats, kas grēku piedošana. Jā, mūsu grēki tika paņemti prom vienā dienā, kad tika izcirsts vērtīgais akmens, stūra akmens.

Kristus šai dienā ir glābis mūs no bauslības lāsta, kad pats mūsu labā tika padarīts par lāstu, karādamies pie krusta. Cik tas ir briesmīgi, ka pasaule neapzinās notikušo! Tā nepazīst cilvēces vēsturi un nezina, ka cilvēce ir tikusi izglābta, atpirkta un atkarota no visiem grēkiem, nāves un velna varas un cilvēka glābšana ir tikpat neapšaubāma kā grēkākrišana!

Tad nu redzi: šī grēku piedošana un glābšana ir dāvāta ikvienam cilvēkam, reliģiskam un nereliģiskam, ticīgam un neticīgam. Lai kāds tu būtu, tavi grēki ir paņemti, izdeldēti, piedoti un iemesti jūras dzīlēs. Tas notika, pateicoties Kristus nāvei. Ja tiksi pazudināts, tad tas nebūs tavu grēku dēļ, bet tavas neticības dēļ, jo tu atkāpies.

Turpretī, ja vēlies nākt pie Dieva, piederēt Viņam un piedzīvot Viņa žēlastību, tev nav vairs nekādu šķēršļu. Tu ik brīdi esi laipni aicināts. Pats Kungs saka: kas nāk pie Manis, to Es neatraidīšu (Jņ. 6:37). Te nav izņēmumu, jo ikviens, kas piesauks Tā Kunga vārdu, tiks izglābts (Rom. 10:13). Ikviens, kas vēlas, – lai kas viņš būtu. Un, pat ja tavi grēki būtu sarkani kā asinis, tie kļūs balti kā sniegs (Jes. 1:18). Tā skan žēlsirdīgā Kunga vārdi.

Te nav izņēmumu, jo ir samaksāts par visiem grēkiem. Visa pasaule ir samierināta ar Dievu. Problēma ar cilvēku, kas ir noskumis par saviem grēkiem un nav drošs par grēku piedošanu, ir tā, ka viņš netic Dievam, neņem Viņu nopietni, neievēro to, ko paveicis Kristus un ko Dievs saka Savos vārdos. Patiesībā tas krīt briesmīgā grēkā, padarot Dievu par meli. Turpretī, ja kāds vēlas turēt Dievu pie Viņa vārda, bet nespēj tam noticēt savā sirdī, tad Dievs vairos viņa ticību un viņš gūs pārliecību, ka visi viņa grēki ir piedoti, viņš ir ietērpts Kristus pilnīgajā nopelnā un ir Dieva mīļais bērns.

Apceres pārpublicētas no K. O. Rozeniusa grāmatas “DIEVA VĀRDS KATRAI GADA DIENAI” ar “Luterisma Mantojuma Fonda” laipnu atļauju.

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: