Izlaist līdz saturam

Bībele 2015, 6.nedēļa

by uz janvāris 3, 2015

250px-Lucas_Cranach_(I)_-_The_Law_and_the_GospelVēloties mudināt katru kristieti ikdienā veltīt 15 – 30 minūšu īsu brīdi Bībelei, 2013. gadā mūsu blogs uzsāka projektu Dienišķā maize. Tas katru nedēļu piedāvāja izlasīt noteiktu Svēto Rakstu fragmentu, lai visa gada laikā varētu izlasīt Bībeli „no vāka līdz vākam”. 2013./2014.gada baznīcas kalendāra gadā šo iniciatīvu turpinājām ar projektu Bībele 2014.

Vēlamies šādu pamudinājumu piedāvāt arī 2014./2015. Baznīcas gadā.

Līdzīgi nu jau aizejošajam gadam, 2015. gada Bībeles lasījumu grafiku uzsākam ar Baznīcas liturģiskā gada sākumu (pirmo adventa svētdienu). Kā pagājušajā gādā, arī šogad pie lasījumu grafika piedāvāsim nelielu ieskatu par kādu no šajā lasījumā esošu aspektu, kam nav slikti pievērst uzmanību. Šajos ieskatos kristocentriski (ar lielāko uzmanību pievērstu mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus personai un darbam) lūkosimies pēc Dieva taisnības Bauslībā un žēlastības Evaņģēlijā.

Svētīgu gadu ar Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem!

6.nedēļas lasījumu grafiks:

Pirmdiena 3Moz 16:1 – 18:16
Otrdiena 3Moz 19:1 – 21:24
Trešdiena 3Moz 22:1 – 23:44
Ceturtdiena 3Moz 24:1 – 26:46
Piektdiena 3Moz 27:1 – 4Moz 2:34
Sestdiena 4Moz 3:1 – 4:49

Kas tad ir Dieva bauslis?

Lai arī Dieva bauslis (kas šajā lasījuma reizē jau ir un arī tālāk būs diezgan izvērsti sastopami) šķiet pietiekoši plaši pazīstama lieta, tā izpratne atšķiras. Tāpēc pievērsīsimies šim jautājumam. Tas ir īpaši svarīgi, kad atceramies, ka kaut kādus baušļus reizēm mudina paturēt, kamēr citus – mainīt.

Īsi formulējot, Dieva bauslis ir Dieva pavēle kaut ko darīt, vai atturēties no kaut kā darīšanas. Piemēram, ceturtajā bauslī Dievs pavēl cilvēkam godāt vecākus (proti, izrādīt aktīvu darbību), kamēr piektajā bauslī – Dievs aizliedz slepkavot, t.i., prettiesīgi atņemt cita cilvēka dzīvību (proti, ieņemt pret pozīciju, nedarīt). Tātad, nav pareizi neko nedarīt, jo tad netiek darītas pareizās lietas. Otra kļūdainā galējība ir darīt visu, kad tiek darītas arī noliegtās lietas.

Pirms pieķerties Dieva baušļu darbībai, ir jāpatur prātā viena lieta. Proti, abos Mozus grāmatas baušļu došanas brīžos (par tiem pēc trim nedēļām) ir konkrēta situācija, kurā šos baušļus Dievs dod Savai tautai. Tāpēc, kā katrā (arī laicīgā) likumā, ir nepieciešams nošķirt, kuras normas ir konkrētam brīdim, bet kuras – ir pārlaicīgas. Te gan uzreiz ir jāatzīst, ka tieši par Dieva baušļu nozīmi šodien ir pašu kristiešu starpā vislielākās domstarpības. Daļēji var piekrist apgalvojumam, ka var likties samērā subjektīva kādu baušļu burtiska ievērošana un citu nosaukšana par otršķirīgiem. Tomēr, dziļāk izpētot baušļus var saskatīt zināmas kopsakarības un diezgan objektīvi nodalīt pirmos no otriem.

Piemēram, zagšana ir noziedzīgs nodarījums, kurš ir sodāms teju vai visos laikos un visās tiesību sistēmās. Protams, ir apstākļi, kuros kādas priviliģētas grupas saņem tiesības zagt nesodīti, bet būs grūti atrast tiesību normas, kuras atklātai zagšanai piešķir likumīgu pamatu. Tāpēc zagšanu varētu pieskaitīt pie pārlaicīgiem baušļiem (normatīviem aktiem). Savukārt Vecās Derības diezgan daudzie baušļi tempļa un priesterības darbības regulēšanai ir pakārtoti laikmetam pirms Kristus nākšanas, kad Dievs deva Savai tautai likumus, Kristus nākšanas nozīmes sagatavošanai. Tādējādi visi upuri un priesteru kalpošana upurējot, savu patieso piepildījumu atrod tikai mūsu Kunga un Pestītāja darbībā. Šie baušļi ir piepildīti līdz ar Kristus atnākšanu un kristiešiem nevar kalpot kā tiešas pavēles vai noliegumi. Savukārt, Dievs Savas tautas ikdienas sakārtošanai ir devis baušļus, kuriem nav ne pārlaicīga, nedz arī ceremoniāla rakstura. Tās ir pavēles tam laikam, tuvākai vai tālākai (piemēram, ieiešanas Apsolītajā zemē, zemes sadalīšanas, utml.) konkrētai darbībai un tās gandrīz nemaz neattiecas uz mums, kristiešiem citos laikos un klimatiskajos apstākļos. Piemēram, Israēla nometnes kustības kārtība nav nozīmīga šodienas kristietim. Šķiet, viena no nedaudzajām lietām, kuras kristietis var mācīties no šādas pavēlas, ir tas, ka Dievs ir kārtības Dievs un Viņam patīk ņemt vērā Paša radītās pasaules likumsakarības (tādēļ arī militārais kustības modelis, civilais taisnīgums, utt.)

Summējot, Dieva baušļu klasifikācija:

Pārlaicīgie – tie, kas skaidri definē Dieva un cilvēka un cilvēku sabiedrības  savstarpējo saskarsmi. Tie nemainās un nepakļaujas interpretācijām. Pie tādiem pieskaitāmi baušļi par Dieva un cilvēka attiecībām (pirmais un otrais baušļi) un baušļi cilvēku savstarpējai saskarei – vecāku cienīšana, slepkavības aizliegums, laulības kārtība (viens vīrietis un viena sieviete) un svētums, cilvēka vārda gods un iekārošanas noliegums.

Ceremoniālie – tie, kas rādīja Dieva kalpošanas augstos (patiesībā – nepiepildāmos!!!) standartus. Tie norāda uz Kristu un liecina par Kristus padarītā dižumu. Tāpēc tie nav pildāmi burtiski, bet gan ir jāsaprot Kristus nākšanas un darba dēļ.

Laicīgās kārtības – tie, kas regulēja Tuksneša ceļojuma un Apsolītās zemes lietas. Tie neattiecas uz kristiešiem un tieši nav jāpilda.

Tik daudz šai reizei par baušļiem un to dalījumu.

Svētīgu Kristus Dzimšanas svētku laika noslēgumu!

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: