Izlaist līdz saturam

Tev nebūs laulību pārkāpt (2. Moz. 20:14).

by uz februāris 14, 2015

Rozeniuss DVKGDKarls Olafs Rozeniuss (1816 – 1868).

Tev nebūs laulību pārkāpt (2. Moz. 20:14).

Kungs Kristus ir izskaidrojis šo bausli (Mt. 5:27–28, 31–32). Vai tā nav brīnišķīga Viņa žēlastība? Jo mums ir jāklausās Viņā, ja gribam tikt glābti. Pret 6. bausli jūdi attiecās tāpat kā pret 5. bausli. Viņi skatījās tikai uz rupjo pārkāpumu, kas šai gadījumā ir laulības pārkāpšana, jo 6. bauslis skan: “Tev nebūs pārkāpt laulību.”

Viņi neuzskatīja par problēmu to, ka viņu sirdis bija pilnas ar kārībām un iekārēm, kas pretējas bauslībai, ja vien viņi spēja atturēties no ārējas rīcības un darbiem. Tad Kungs Kristus paskaidroja, cik daudz augstākas ir šā baušļa prasības: “Bet Es jums saku: ikviens, kas uzskata sievu, to iekārodams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpis savā sirdī” (Mt. 5:28).

Bauslis mums jāsaprot Kristus vārdu gaismā. Bet vispirms izpētīsim, ko tas nozīmē, ka šī baušļa (“tev nebūs laulību pārkāpt”) dziļā, garīgā jēga māca, ka bauslis tiek pārkāpts jau ar nešķīstu iekāri, visiem kārību brīžiem un izpausmēm, kas notiek gan laulībā, gan ārpus tās. To apliecina daudzas Svēto Rakstu vietas. Šai bauslī dota dziļa mācība.

Bauslis ved atpakaļ uz īstā pamata. Radot vīrieti un sievieti, Dievs lēma iedibināt svēto laulības kārtu. Tā bija pirmā doma, ko Dievs paudis cilvēka radīšanā un pirmajā iestādījumā, kas skar cilvēka dzīvi un dzimtas turpinājumu virs zemes.

Cilvēka radīšana un cilvēces vairošana bija divas savstarpēji cieši saistītas Dieva domas. Pamatojumu laulības kārtai un 6. bauslim mēs atrodam Bībeles pirmajā nodaļā, kur aprakstīta radīšanas vēsture: “Vīrieti un sievieti Viņš radīja.” Un Dievs viņus svētīja, un Dievs viņiem teica: “Augļojieties un vairojieties!” Un otrajā nodaļā ir piebilsts: “Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu.”

Kad aplūkojam laulību kā svētu kārtību, kas ir Dieva dota jau no radīšanas, mēs saprotam, cik būtisks ir 6. bauslis un ka tas ir briesmīgs grēks pret Dieva Majestāti, kad šī kārtība jebkādā veidā tiek pārkāpta.

Ar savu pārkāpumu cilvēks posta un grauj vissvētāko un svarīgāko kārtību virs zemes. Tas sarauj vissvētākās Dieva radītās saites. Tas visšķīstākās, jaukākās un dārgākās attiecības divu cilvēku starpā dara nešķīstas. Kā noziedznieks tas posta Dieva kārtību un tiesības. No laimes tas rada nelaimi, no svētības – lāstu. Jo no laulības lielā mērā ir atkarīga cilvēka labklājība gan šai laikā, gan dažkārt arī visā mūžībā.

Bet vai grēks pret 6. bausli ir jāsaprot burtiski kā savas vai citu laulības pārkāpšana? Vai 6. bauslis dots tikai tiem, kas atrodas laulībā? Nē, saskaņā ar Dieva vārdu šai bauslī ir ietverti visi cilvēki bez izņēmuma, jo, kad Dievs Tas Kungs radīja vīrieti un sievieti, iedibinot laulības kārtu, Viņš novilka svētu robežu starp abiem dzimumiem. Šī robeža ir Dieva novilkta un tāpēc vienlīdz svēta un neatsaucama kā pati laulība. Kas pārkāpj šīs Dieva robežas domās, vārdos vai darbos, tas pārkāpj 6. bausli.

Svētais Dievs runā arī uz visiem neprecētajiem vīriešiem un sievietēm, visiem jaunekļiem un jaunavām: “Tev nebūs pārkāpt laulību.” Šā baušļa visaptverošā nozīme kļūst skaidra no Kristus paskaidrojuma, ka ikviens, kas uzlūko sievieti iekārodams, ir pārkāpis laulību ar viņu savā sirdī.

Varbūt tu uzskati sevi par nevainojamu šā baušļa priekšā, jo esi atturējies no savas kārības īstenošanas dzīvē, baidīdamies no Dieva tiesas vai kauna, negoda vai citām sliktām sekām. Bet Kungs Kristus šeit saka, ka arī tu esi pārkāpis laulību un Dieva priekšā stāvi kā laulības pārkāpējs.

Aplūkosim piemēru: varbūt kāds būtu gatavs tevi nogalināt, bet viņš to nedara, jo bīstas no ļaunām sekām. Vai tu domā, ka viņš ir daudz labāks par to, kas jau paveicis asiņaino darbu? Nē, tu varētu sacīt: vienīgā starpība ir tā, ka mans ienaidnieks baidās pats par savu ādu. No otras puses, slepkava, kas ir pastrādājis noziegumu, ir bijis bezbailīgāks, bet sirdī un dvēselē tie abi ir vienādi ļauni.

Tāpat arī šeit. Nekrietnais laulības pārkāpējs atšķirībā no tevis nav baidījies par kaunu un sodu. Tā ir vienīgā atšķirība jūsu starpā, ka tu esi baidījies īstenot savu iekāri. Bet, kad vien tavā sirdī ir šāda vēlme, tu esi pārkāpis 6. bausli ne tikai Dieva priekšā, bet arī īstenībā savā sirdī. Tā šie Kristus vārdi mums labi izskaidro 6. bausli.

Apceres pārpublicētas no K. O. Rozeniusa grāmatas “DIEVA VĀRDS KATRAI GADA DIENAI” ar “Luterisma Mantojuma Fonda” laipnu atļauju.

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: