Izlaist līdz saturam

Viņa Dēla Jēzus Kristus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem (1. Jņ. 1:7).

by uz maijs 27, 2018

Rozeniuss DVKGDKarls Olafs Rozeniuss (1816 – 1868).

Viņa Dēla Jēzus Kristus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem (1. Jņ. 1:7).

Būdams liels grēcinieks, apdomā, ko tu spēj iebilst pret šo pantu? Ievēro, kā apustulis šeit runā! Lai tu kaut nedaudz spētu saprast, kas ir Dieva lielais glābšanas līdzeklis, mēs apskatīsim ikvienu vārdu šai dārgajā tekstā.

Pirmkārt, uzlūko pieminēto Personu – Dieva Dēlu Jēzu Kristu. Jēzus Kristus ir sen apsolītais “sievas dzimums”, “Tā Kunga Svaidītais” (Kristus). Viņa “izcelšanās meklējama sensenos laikos, mūžības pirmlaikos” (Mih. 5:1), bet beigu beigās Viņš piedzima Bētlemē, kad eņģeļi dziedāja padebešos: “Jo jums šodien pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs” (Lk. 2:11). Un vēl: “Tā vārdu tev būs saukt JĒZUS, jo Viņš atpestīs Savu tautu no viņas grēkiem” (Mt. 1:21).

Kunga Jēzus Kristus asinis – padomā, ko tās vērtas! Šim tekstam būtu liels spēks, pat ja tas sacītu tikai un vienīgi to! Bet tas saka vēl ko spēcīgāku. Apustulis ar nolūku vēlas uzsvērt Viņa Personas vērtību un nozīmi. Tādēļ viņš to ietvēris divos svarīgos vārdos – “Viņa Dēls”, Dieva Dēls – “Viņa Dēla Jēzus Kristus asinis”.

Seko apustuļa norādījumiem un uzlūko vārdus: “Dieva Dēls!” Vai tas iespējams? Vai tas var būt? Dieva Dēls! Un Viņš ir izlējis par mums Savas asinis! Ja tā nav patiesība, tad Dieva vārdā nav nekas patiess un viss ir velti. Taču tu zini, ka tas viss tiešām ir patiess, tāpēc apdomā, ko tas nozīmē. Lielais, visvarenais Dievs Tas Kungs laiku sākumā ir radījis visu pasauli un cilvēci. Un Viņš tik ļoti mīlēja pasauli, ka deva Savu vienpiedzimušo Dēlu, Viņa paša būtību, un ļāva Viņam ietērpties mūsu miesā un kļūt par mūsu Brāli un Vidutāju.

Padomā, kas Viņš ir par Personu! Dievs nesūtīja mums eņģeli vai svēto, jo ar to nebūtu pietiekami, bet dāvāja mums Savu vienpiedzimušo Dēlu, kas ir patiess Dievs no patiesa Dieva, ar Tēvu vienāds dievišķā spēkā un godībā. Šāda Persona ir dota kritušo cilvēkbērnu pestīšanai. Un ir svarīgi pamanīt, ka Dēla pieņemtā cilvēka miesa ir tā savienota ar dievišķību, ka Viņa asinis Svētajos Rakstos tiek sauktas par Dieva asinīm.

Pāvils saka: “Tāpēc sargait paši sevi un visu ganāmo pulku, kurā Svētais Gars jūs iecēlis par sargiem ganīt Dieva draudzi, ko Viņš pats ar Savām asinīm ieguvis par īpašumu” (Ap. d. 20:28). Tikai padomā, kāds dārgs izpirkums! Debesis ir Viņa roku darbs, un viss ir Viņa veidots. Iepretim Viņam “tautas ir kā piliens pie spaiņa, tās Viņam ir kā puteklis svaru kausā! Salas Viņam ir kā smilšu grauds, ko Viņš paceļ!” (Jes. 40:15). Un šāda Persona dod Sevi, Savu dzīvību un asinis cilvēku glābšanai.

Par šim asinīm apustulis saka, ka tās “šķīsta mūs no visiem grēkiem”. Ko nozīmē “šķīstīt”? Vai mēs kļūstam šķīsti? Nē, mēs tiekam šķīstīti. Vai tās šķīsta arī no vēlmes grēkot? Nē, tās šķīsta no grēkiem. Tās šķīsta arī no garīgas miegainības un kūtruma grēka! Nē, viņš saka: “No visiem grēkiem.” Un vai to dara asinis? Jā, asinis! Bet vai pats apustulis Jānis mums nemāca, ka mūs šķīsta Gars? Jā, taču ne tādā nozīmē, kā to dara Dieva Dēla asinis.

Vispirms tev jātic šo asiņu spēkam, iekams tu saņem Gara šķīstīšanu. Ja te būtu runa par Garu, tad šķīstīšana nozīmētu svētdarīšanu, bet te ir runa par asinīm, par glābšanas līdzekli. Tā ir glābjoša šķīstīšana un vainas dzēšana. Kristus to sacīja par Savām asinīm, “kas ir izlietas.. jūsu grēku piedošanai” (Mt. 26:28). Tās dod tavai sirdij dzīvību un garu, ja tev ir žēlastība saprast, ka vienīgi Dieva Dēla asinis mūs šķīsta no visiem grēkiem Dieva priekšā, kā saka Tas Kungs: “Jūs esiet tīri.”

Pirmkārt, Kristus nāvē ir izdeldēti visi pasaules grēki. Apustulis par Kristu saka ļoti skaidri: “Caur Viņu un uz Viņu salīdzinātu visu, nodibinot ar Viņa krusta asinīm visu starpā mieru – gan debesīs, gan virs zemes” (Kol. 1:20). Tādēļ samierinātais Dievs skatās uz visiem cilvēkiem – kā dārgi atpirktiem. Un tāpēc Viņa pavalstnieki lūdz: “Ļaujieties salīdzināties ar Dievu!” (2. Kor. 5:20).

Otrkārt, visa tā rezultātā – un tieši šāda ir mūsu teksta doma – ikviens, kas pieķeras Kristum un ļauj nosodīt savu grēku, turēdamies cieši pie žēlastības troņa un “staigā gaismā”, Dieva priekšā vienmēr ir tīrs no visiem grēkiem, tieši pateicoties šīm asinīm. Līdz ar to nešķīstība un grēks, kas joprojām mīt viņa miesā, lai cik nožēlojami ik dienas to traucētu domās, vārdos un darbos, viņam nekad netiks pieskaitīts.

Nē, Dieva vaiga priekšā cilvēks ik brīdi ir tīrs vienīgi izpirkšanas upura asiņu spēkā, kas derīgas mūžīgi. Viņš, tā sakot, atrodas zem nemitīga žēlastības lietus, un nekāds grēks tam netiks pieskaitīts, jo izpirkšanas asinis ir Dieva priekšā mūžīgi un šo asiņu dēļ viņš ir tīrs.

Te mēs redzam, ka Kristus asinis ir ļoti vērtīgas Dieva acīs, bet diemžēl ne mūsējās. Un te mēs saprotam, ka, tiklīdz cilvēks ir Kristū, viņš ir tīrs Dievam, kaut arī mūsu acis cilvēkā redz vienu vienīgu nešķīstību. Mēs saprotam, ka šīs asinis arvien ir derīgas Dieva priekšā pat tad, kad neredzam un neticam šo asiņu izpērkošajam spēkam.

Apceres pārpublicētas no K. O. Rozeniusa grāmatas “DIEVA VĀRDS KATRAI GADA DIENAI” ar “Luterisma Mantojuma Fonda” laipnu atļauju.

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: