Izlaist līdz saturam

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 22.novembris

by

Evaņģēlijs sniedz mums Kristu un, pateicoties žēlastībai, apsola grēku piedošanu Kristus dēļ. Šis apsolījums liek mums uzticēties tam, ka tieši Kristus dēļ, nevis mūsu sirds satriektības vai mīlestības dēļ mēs tiekam samierināti ar Tēvu. Jo nav cita Vidutāja un Samierinātāja kā tikai Kristus.
(Skat. AP XII, 76.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 21.novembris

by

Tad nu lai dievbijīgās sirdsapziņas zina, ka Dieva pavēle ir ticēt, ka no Dieva žēlastības grēki tiek piedoti Kristus dēļ, ne mūsu darbu dēļ. Un ar šo Dieva pavēli tās stiprinās sirdis pret bezcerību un pret grēka un nāves briesmām. Un lai tās zina, ka šis uzskats baznīcā starp svētajiem ir jau no pasaules sākuma.
(Skat. AP XII, 72-73.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 20.novembris

by

Mēs nepieļaujam iespēju, ka pāvestam vai baznīcai pienākas vara, kas ir pretēja praviešu vienprātībai.
(Skat. AP XII, 66.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 19.novembris

by

Pēteris saka: “Par Viņu liecina visi pravieši, ka ikviens, kas tic uz Viņu, Viņa vārdā dabū grēku piedošanu.” (Ap. D. 10:43) Nav iespējams to pateikt skaidrāk, kā jau teikts – “Viņa vārdā”, un piebilst klāt – “visi, kas tic uz Viņu”. Tātad tikai Kristus vārdā mēs saņemam grēku piedošanu, tas ir – Kristus dēļ, un nekādu mūsu nopelnu vai darbu dēļ. Un, kad mēs ticam, ka grēki mums tiek piedoti Kristus dēļ, tad mums tā arī notiek.
(Skat. AP XII, 65.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 18.novembris

by

Kaut arī visi elles vārti runātu mums pretī – visskaidrākā lieta ir tā, ka grēku piedošanu nevar saņemt citādi kā vienīgi ar ticību, ka grēki tiek piedoti Kristus dēļ, kā teikts Rom. 3:25: “Viņu Dievs tiem, kas tic, nolicis par grēka izpircēju Viņa asinīs.” Tāpat Rom. 5:2: “Ar Viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši žēlastībā.”
(Skat. AP XII, 63.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 17.novembris

by

Absolūcija netiek saņemta citādi kā vien ar ticību.
(Skat. AP XII, 61.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 16.novembris

by

Tie ir divi īpašie Dieva darbi cilvēkos: izbiedēt un izbiedētos – taisnot un atjaunot. Visi Raksti ir sadalīti šādos divos darbos. Viena daļa ir bauslība, kas parāda, atklāj un nosoda grēkus. Otra daļa ir Evaņģēlijs – žēlastības apsolījums, kas dāvāts Kristū, un šis apsolījums vairākkārt atkārtots visos Rakstos: vispirms dots Ādamam, pēc tam patriarhiem, tālāk praviešu vārdiem izskaidrots, beidzot Kristus sludināts un atklāts jūdu vidū un apustuļu izplatīts visā pasaulē.
(Skat. AP XII, 53.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 15.novembris

by

Raksti parasti šos divus – izbailes un mierinājumu – savieno, lai mācītu, ka šīs galvenās atgriešanās daļas ir sirds satriektība un ticība, kas mierina un attaisno. Mēs nezinām, kā atgriešanās dabu varētu izteikt vēl skaidrāk un vienkāršāk.
(Skat. AP XII, 52.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 14.novembris

by

Jes. 28:21: “Viņš iedegsies un trīcēs dusmās kā Gibeona ielejā, lai izpildītu Savu nodomu, Savu neparasto [svešo] nodomu, lai izpildītu Savu darbu, Savu [paša] savādo darbu.” Kad Dievs biedē, pravietis to nosauc par Dieva svešo darbu, jo Dieva īstenais darbs ir atjaunot un mierināt. Bet, viņš saka, Dievs biedē tāpēc, lai būtu vieta mierināšanai un atjaunošanai, jo pārdrošās sirdis neizjūt Dieva dusmas un nicina mierinājumu.
(Skat. AP XII, 51.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 13.novembris

by

1. Sam. 2:6: “Tas Kungs nokauj, un Viņš dara dzīvu, Viņš nogrūž lejā ellē un atkal uzved augšā.” No šīm viena daļa nozīmē – sirds satriektību, otra nozīmē – ticību.
(Skat. AP XII, 50.)