Izlaist līdz saturam
Citāts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 10.septembris

by

Piesaukt Kristus vārdu nozīmē uzticēties Kristus vārdam kā mūsu pestīšanas iemeslam vai maksai, par kādu mēs tiekam pestīti. “.. šķīstīdams viņu sirdis ar ticību.” (Ap. d. 15:9) Tādējādi tā ticība, par kuru apustuļi runā, nav vienīgi zināšana, bet ir realitāte, kas saņem Svēto Garu un attaisno mūs.

(Skat. AP IV (II), 98-99.)

Citāts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 9.septembris

by

“Šis ir akmens, ko jūs, nama cēlēji, esat atmetuši un kas kļuvis par stūra akmeni. Nav pestīšanas nevienā citā: jo nav neviens cits vārds zem debess dots cilvēkiem, kurā mums lemta pestīšana.” (Ap. d. 4:11–12) Bet Kristus vārds ir satverams vienīgi ticībā. Tātad mēs tiekam glābti paļāvībā uz Kristus vārdu, nevis paļāvībā uz mūsu darbiem.

(Skat. AP IV (II), 98.)

Citāts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 8.septembris

by

“Tāpēc ziniet, brāļi, ka caur Viņu jums tiek sludināta grēku piedošana, un visās lietās, kurās Mozus bauslība jums nespēja sagādāt attaisnošanu, ikviens, kas tic, caur Viņu tiek attaisnots.” (Ap. d. 13:38–39) Vai varētu vēl skaidrāk pasludināt Kristus amatu un attaisnošanu? Bauslība, – viņš saka, – nesniedza taisnību. Tāpēc tika dots Kristus, lai mēs ticētu, ka Viņa dēļ mēs esam attaisnoti.

(Skat. AP IV (II), 97.)

Citāts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 7.septembris

by

“Es uzsveru: Ābrahāmam ticība pielīdzināta par taisnību.” (Rom. 4:9) [91] Rom. 5:1 sacīts: “Tad nu mums, ticībā attaisnotiem, ir miers ar Dievu.” [92] Tas ir, mums ir tāda sirdsapziņa, kas ir līksma un tīra Dieva priekša. “Jo ar sirds ticību panākama taisnība.” (Rom. 10:10) Te viņš saka, ka ticība ir sirds taisnība.

(Skat. AP IV (II), 90.)

Citāts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 6.septembris

by

“Kam ir darbi, tam alga netiek piešķirta no žēlastības, bet pēc nopelna. Kam darbu nav, bet, kas tic Tam, kas bezdievīgo attaisno, tam viņa ticība tiek pielīdzināta par taisnību.” (Rom. 4:4–5) Te Pāvils skaidri pasaka, ka pati ticība ir pielīdzināta par taisnību.

(Skat. AP IV (II), 89.)

Citāts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 5.septembris

by

“Tātad, rūpīgi pārdomājot šīs lietas saskaņā ar tām spējām, kuras Dievs mums ir devis, Mēs saprotam, ka cilvēks netiek attaisnots ar labas dzīves priekšrakstiem, bet tikai ar ticību Jēzum Kristum (tas ir, ne ar bauslības darbiem, bet ticībā, ne ar burtu, bet ar Garu, ne ar darbu nopelniem, bet ar nepelnītu žēlastību).”

(Skat. AP IV (II), 87.)

Citāts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 4.septembris

by

Vienīgi ticība attaisno, jo tikai ticībā mēs saņemam grēku piedošanu un Svēto Garu. Samierinātie tiek atzīti par taisniem un par Dieva bērniem – ne savas šķīstības dēļ, bet no žēlastības, kas dota Kristus dēļ, ja viņi ticībā satver šo žēlastību. Un tāpēc Raksti liecina, ka ticībā esam atzīti par taisniem (Rom. 3:26).

(Skat. AP IV (II), 86.)

Citāts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 3.septembris

by

Lai labie ļaudis nepacieš, ka viņus novirza no šīs pārliecības, ka tikai Kristus dēļ caur ticību mēs saņemam grēku piedošanu. Šeit viņiem ir patiess un drošs mierinājums pret grēka briesmām, pret mūžīgo nāvi un pret visiem elles vārtiem (Mt. 18:16).
(Skat. AP IV (II), 85.)

Citāts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 2.septembris

by

Ja tas būtu atkarīgs no mūsu nopelniem, tad apsolījums būtu nedrošs un nederīgs, jo tādā gadījumā mēs nekad nevarētu būt pārliecināti, ka mūsu nopelni ir pietiekami. Tas ir viegli saprotams sirdsapziņām, kas to pieredzējušas. Tāpēc Pāvils saka: “Bet Raksti ir it visu saslēguši grēkā, lai apsolījums taptu dots ticīgiem ticībā uz Jēzu Kristu.” (Gal. 3:22).

(Skat. AP IV (II), 84.)

Citāts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 1.septembris

by

Grēku piedošana ir apsolīta Kristus dēļ. To nevar saņemt citādi kā vien ticībā. Jo apsolījumu nevar saņemt citādi kā vienīgi ticībā: “Tādēļ no ticības, lai pamatā būtu Dieva žēlastība, lai apsolījums būtu drošs.” (Rom. 4:16)

(Skat. AP IV (II), 84.)