Izlaist līdz saturam

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 8.aprīlis

by

Kad nu Kristus savās ciešanās tiek kronēts ar ērkšķiem un tiek vests valdnieka priekšā purpura tērpā, tā ir nākotnes zīme, ka pēc garīgās valstības nonicināšanas, tas ir, pēc Evaņģēlija apspiešanas, tiks nodibināta cita, pasaulīga valstība baznīcas varas ietērpā.

(Skat. TR, 32.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 7.aprīlis

by

Kristus nav sūtīts, lai nestu zobenu vai iemantotu laicīgo varu, kā Viņš pats saka: “Mana valstība nav no šīs pasaules.” (Jņ. 18:36) Un Pāvils saka: “Ne ka mēs valdītu pār jūsu ticību.” (2. Kor. 1:24) Tāpat: “Jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi..” (2. Kor. 10:4).

(Skat. TR, 31.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 6.aprīlis

by

Kristus apustuļiem ir devis tikai garīgu varu, tas ir, sludināt Evaņģēliju, piedot grēkus, pārvaldīt sakramentus un ekskomunicēt bezdievjus, nelietojot fizisku spēku. Taču Viņš nav devis zobena varu, nedz tiesības dibināt, ieņemt un mainīt pasaules valdības.

(Skat. TR, 31.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 5.aprīlis

by

Kad tiek sacīts “Gani Manus jērus [un] .. vai tu Mani mīli vairāk nekā šie” (Jņ. 21:15 un tālāk), no tā vēl neizriet, ka Pēterim tiktu nodotas īpašas pārākuma tiesības. Viņam tika pavēlēts ganīt, tas ir, mācīt Vārdu jeb vadīt draudzi ar Vārdu, kas ir dots Pēterim kopīgi ar citiem apustuļiem.

(Skat. TR, 30.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 4.aprīlis

by

Hilārijs: “Tēvs atklāja Pēterim, lai viņš sacītu: Tu esi dzīvā Dieva Dēls. Tātad uz šīs apliecības klints stāv baznīcas celtne; šī ticība ir baznīcas pamats.”

(Skat. TR, 29.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 3.aprīlis

by

Tā saka arī Hrizostoms: “Uz šīs klints, nevis uz Pētera. Ne jau uz cilvēka, bet uz Pētera ticības Viņš ir uzcēlis Savu baznīcu. Kāda tad bija šī ticība? – Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls.”

(Skat. TR, 28.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 2.aprīlis

by

Jaunās Derības kalpošana nav saistīta ar kādu vietu vai personu, bet ir izplatīta pa visu pasauli, un tā ir tur, kur Dievs dod savas dāvanas, apustuļus, praviešus, mācītājus un skolotājus. Šā kalpojuma derīgums nav atkarīgs no kādas cilvēciskas autoritātes, bet gan no Kristus vārda.

(Skat. TR, 26.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 1.aprīlis

by

Lai gan patiešām ir teikts, ka “uz šīs klints Es gribu celt Savu draudzi”, tomēr patiesībā baznīca nav celta uz cilvēka varas, bet uz kalpošanas amata sniegtās ticības apliecības, ko deva Pēteris, pasludinādams, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls. Tāpēc Kristus uzrunā Pēteri kā mācītāju, sacīdams: “.. uz šīs klints..” (tas ir, uz šīs kalpošanas).

(Skat. TR, 25.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 31.marts

by

Kristus, par Atslēgām runādams, piebilst: “.. ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā..” (Mt. 18:19 un tālāk) Tātad Viņš nodod Atslēgas tieši un nepastarpināti baznīcai, tādēļ arī baznīcai ir aicinājuma pirmtiesības.

(Skat. TR, 24.)

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 30.marts

by

Kristus nejautā tikai vienam pašam Pēterim, bet gan saka: “Bet ko tad jūs par Mani sakāt, kas Es esmu?” Un, ja vienā vietā tiek teikts vienskaitlī: “.. Es tev došu.. atslēgas; un ko tu siesi..”, tad citur tiek sacīts daudzskaitlī: “.. ko vien jūs virs zemes siesit.” (Mt. 18:18) Kā arī: “Kam jūs grēkus piedosit..” (Jņ. 20:23). Šie vārdi liecina, ka Atslēgas tiek dotas vienādi visiem apustuļiem un visi apustuļi tiek vienādi sūtīti.

(Skat. TR, 23.)