Izlaist līdz saturam
Citāts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 27.maijs

by

Patiess baznīcas rotājums ir dievbijīga, derīga un saprotama mācība, dievbijīga sakramentu lietošana, dedzīga lūgšana un tamlīdzīgas lietas. Sveces, zelta trauki un līdzīgi izrotājumi ir derīgas lietas, tomēr savā patiesajā būtībā tās nav baznīcas rotājumi. (AP. XXIV (XII), 51.)

Citāts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 26.maijs

by

Cilvēki, pārsātināti ar tradīciju un dažādo uzskatu lielo skaitu un daudzveidību, vairs nekādā veidā nevar aptvert kristīgās mācības kodolu. (…) Turpretī mūsu draudzēs mācītāji ar Dieva palīgu ļoti rūpējas, lai kalpošana notiktu ar Vārdu, māca Evaņģēliju par Kristus sniegto svētību un rāda, ka grēku piedošana tiek dāvāta par velti Kristus nopelna dēļ. Šī mācība cilvēku sirdīm sniedz drošu un paliekamu mierinājumu. Turklāt tiek sludināta arī mācība par Dieva pavēlētajiem labajiem darbiem. Tiek augsti slavēta arī sakramentu lielā vērtība un nozīme. (AP. XXIV (XII), 45., 48.)

Citāts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 25.maijs

by

Ceremoniju ievērošanas mērķis ir mācīt cilvēkiem Svētos Rakstus, kā arī – lai tie, kas  Dieva vārdos pamācīti, iegūtu ticību un dievbijību un paliktu lūgšanās. (AP. XXIV (XII), 3.)

Citāts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 24.maijs

by

Mēs zinām, ka vienīgi Kristus nopelns ir gandarījums par mums. Kristus dēļ mēs tiekam atzīti par taisniem, kad ticam uz Viņu, kā to māca Raksti: “.. kas uz Viņu paļausies,  nepaliks kaunā.” (Rom. 9:33; 1. Pēt. 2:6; Jes. 28:16) Mums nav jātic, ka mēs tiekam atzīti par taisniem ar Svētās Jaunavas vai kāda cita svētā nopelniem. (AP.XXI (IX), 31.)

Citāts

“Vienprātības Grāmata” katrai dienai – 23.maijs

by

Tagad, kopš grēkā krišanas, šīs abas lietas sastopas – dabiskā tieksme un iekāre, kas dabisko tieksmi iekvēlina, tāpēc laulība tagad ir daudz vairāk vajadzīga nekā tad, kad daba vēl bija nesamaitāta. (AP.XXIII (XI), 16.)

Svēto Rakstu mirklis Adventā: 24. diena

Bet viss tas ir noticis, lai piepildītos, ko Tas Kungs runājis caur pravieša muti, sacīdams: redzi, jaunava būs grūta un dzemdēs Dēlu, un Viņa vārdu sauks Imanuēls, tulkojumā: Dievs ar mums.” (Mt 1:22 – 23)

Svētīgu jauno Baznīcas gadu!

Šinī Adventa laikā katras dienas Dieva Vārdam trīs īsas lietas, jo Trīsvienīgā Dieva apželotam grēciniekam (kristietim) arvien noder vismaz trīs lietas:

Lasīt tālāk…

Svēto Rakstu mirklis Adventā: 23. diena

Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā: kad Viņa māte Marija bija saderināta ar Jāzepu, notika, pirms tie nāca kopā, ka viņa kļuva grūta no Svētā Gara. Bet Jāzeps, viņas vīrs, būdams taisns un negribēdams viņai darīt kaunu, taisījās viņu slepeni atstāt. Bet, viņam tā savā prātā domājot, redzi, Tā Kunga eņģelis parādījās sapnī un sacīja: “Jāzep, tu Dāvida dēls, nebīsties Mariju, savu sievu, ņemt pie sevis, jo, kas viņā iedzimis, ir no Svētā Gara. Viņa dzemdēs Dēlu, un Tā vārdu tev būs saukt JĒZUS, jo Viņš atpestīs Savu tautu no viņas grēkiem. (Mt 1:18 – 21)

Svētīgu jauno Baznīcas gadu!

Šinī Adventa laikā katras dienas Dieva Vārdam trīs īsas lietas, jo Trīsvienīgā Dieva apželotam grēciniekam (kristietim) arvien noder vismaz trīs lietas:

Lasīt tālāk…

Svēto Rakstu mirklis Adventā: ceturtā svētdiena

Bet, to redzējuši, tie izpauda to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par vārdiem, ko gani tiem bija sacījuši. Bet Marija visus vārdus paturēja prātā, tos pārdomādama savā sirdī. Un gani griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši, tā kā tas tiem bija sludināts. (Lk 2:17 – 20)

Jo no Viņa pilnības mēs visi esam dabūjuši žēlastību un atkal žēlastību. Jo bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nākusi pasaulē caur Jēzu Kristu. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dēls, kas ir pie Tēva krūts, Tas mums Viņu ir darījis zināmu. (Jņ 1:16 – 18)

Svētīgu jauno Baznīcas gadu!

Šinī Adventa laikā katras dienas Dieva Vārdam trīs īsas lietas, jo Trīsvienīgā Dieva apželotam grēciniekam (kristietim) arvien noder vismaz trīs lietas:

Lasīt tālāk…

Svēto Rakstu mirklis Adventā: 21. diena

Un, kad nu eņģeļi no tiem bija aizgājuši uz debesīm, tad gani runāja savā starpā: “Ejam tad nu uz Bētlemi raudzīt, kas noticis, ko Tas Kungs mums licis paziņot.” Un tie steigdamies nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu, silē gulošu. (Lk 2:15 – 16)

Svētīgu jauno Baznīcas gadu!

Šinī Adventa laikā katras dienas Dieva Vārdam trīs īsas lietas, jo Trīsvienīgā Dieva apželotam grēciniekam (kristietim) arvien noder vismaz trīs lietas:

Lasīt tālāk…

Svēto Rakstu mirklis Adventā: 20. diena

Un piepeši tur pie eņģeļa bija debespulku draudze; tie slavēja Dievu un sacīja: “Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā Viņam labs prāts.” (Lk 2:13 – 14)

Svētīgu jauno Baznīcas gadu!

Šinī Adventa laikā katras dienas Dieva Vārdam trīs īsas lietas, jo Trīsvienīgā Dieva apželotam grēciniekam (kristietim) arvien noder vismaz trīs lietas:

Lasīt tālāk…